اطلاعیه پوهنتون پولی تخنیک کابل

05 Nov, 2017

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی ساختمانی سال 1396 هجری خورشیدی در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

دیپارتمنت شهرسازی با کود های ( 04 - 02 - 09 - A3 – 90 – 28 ) و ( 12 – 02 – 09 – A3 – 90 – 28 )

دو بست به سویه داکتر ویا ماستر.

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 14 / 8 / 1396 الی 14 / 9 / 1396 در خواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات وتذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.