اطلاعیه پولی تخنیک

12 Aug, 2017

اطلاعیه پوهنتون پولی تخنیک کابل :

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی انجنیری ساختمان های ترانسپورتی خویش در سال 1396 هجری خورشیدی در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

دیپارتمنت انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی یک بست به سویه داکتر،ماسترویا لسانس.

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 21/5/1396 الی 21/6/1396 درخواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات وتذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.