اطلاعیه برنامه های ماستری پوهنتون پولی تخنیک کابل

28 Mar, 2018

پوهنتون پولی تخنیک کابل در دیپارتمنت هایدرولیک وساختمانهای هایدروتخنیکی پوهنحی منابع آب و محیط زیست، دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومعدنی پوهنحی ساختمانی ودیپارتمنت انجنیری جیولوجی واکتشاف معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل برای دوره ماستری شبانه سال ( 1397 ) خویش در رشته های فوق محصل می پذیرد علاقمندان جهت ثبت نام از تاریخ ( 1 / ثور / 1397 الی 20 / ثور / 1397 ) با فوتوکاپی اسناد تحصیلی ، تذکره تابیعت و دو قطعه  فوتو خویش به  مدیریت عمومی تنظیم برنامه های ماستری پوهنتون پولی تخنیک کابل مراجعه  و فورم شمولیت را اخذ نمایند.