پوهنتون پولی تخنیک کابل به کادر علمی جدید ضرورت دارد 1396 . 10 . 26

26 جدی, 1396

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی انجنیری کمپیوتر وانفورماتیک در سال 1396 هجری خورشیدی  در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد .

پوهنتون پولی تخنیک به کادر علمی جدیدضرورت دارد

09 جدی, 1396

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی انجنیری کمپیوتر وانفورماتیک و پوهنحی انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی سال 1396 هجری خورشیدی در رشته ذیل به کادر علمی

پوهنتون پولی تخنیک به کادر علمی جدیدضرورت دارد ( اعلان مجدد)

02 جدی, 1396

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی الکترومیخانیک سال 1396 هجری خورشیدی در رشته  های ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنتون پولی تخنیک به کادر علمی جدیدضرورت دارد ( اعلان مجدد)

02 جدی, 1396

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی ساختمانی سال 1396 هجری خورشیدی در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

Pages