پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحًی ساختمانی درسال 1398 به کادر علمی جدید ضرورت دارد

16 سرطان, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی  آتی الذکر خویش  در رشته  ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

اعلان مجدد

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحًی ساختمانهای ترانسپورتی و تکنالوژی کیمیاوی درسال 1398 به کادر علمی جدید ضرورت دارد

16 سرطان, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی  آتی الذکر خویش  در رشته  هایذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال 1398 به کادر علمی جدید ضرورت دارد

02 سرطان, 1398

 هنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی  آتی الذکر خویش  در رشته  ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

اعلان ضرورت کادر علمی دیپارتمنت آبرسانی و محیط زیست

08 جوزا, 1398

اعلان ضرورت کادر علمی پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنځی آتی الذکر خویش در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد:

اعلان بست های کارکن خدماتی و راننده

05 جوزا, 1398

ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل بمنظور سپردن کار به اهل کار و تطبیق پروسه رتب و معاش و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد یک اداره سالم یک بست هفتم راننده و

Pages