اعلان کاریابی دو بست اداری معتمد جنسی آمریت لیلیه ومعتمد جنسی آمریت تهیه ، تدارکات وخدمات

05 اسد, 1399

ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل بمنظور سپردن کار به اهل کار وتطبیق پروسه رتب و معاش و تحقیق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح وایجاد یک ادا

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٔی الکترومیخانیک خویش سال 1399در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد

04 اسد, 1399

پوهنحٔی الکترومیخانیک دیپارتمنت  انجنیری اتومیخانیک با کودهای (  (28-90-A3-077-02-004 و ( (28-90-A3

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٔی تکنالوژی کیمیاوی خویش سال 1399در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد

04 اسد, 1399

پوهنحٔی تکنالوژی کیمیاوی دیپارتمنت  انجنیری کیمیاوی با کود (  (28-90-A3-078-03-002  یک بست به سویه دوکتورا ویا ماست

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٔی الکترومیخانیک خویش سال 1399در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد

17 سرطان, 1399

پوهنحٔی الکترومیخانیک دیپارتمنت  تامین برق با کودهای (  (28-90-A3-077-01-001 و ( (28-90-A3-077-01-004  یک بست ب

اعلان تدارکاتی پوهنتون پولی تخنیک کابل سال 1399

11 سرطان, 1399

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ( ترمیم و وصل نمودن سیستم کانالیزاسیون تعمیر آش

Pages