اعلان تدارکاتی پوهنتون پولی تخنیک کابل

18 سرطان, 1397

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (ترمیمات و رنگمالی تعمیر تدریسی، ترمیم ونصب موزائیک پیاده روها

پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال 1397 به کادر علمی جدید ضرورت دارد

13 سرطان, 1397

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی در سال 1397 هجری خورشیدی  در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال 1397 به کادر علمی جدید ضرورت دارد

15 جوزا, 1397

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی الکترومیخانیک  در سال 1397 هجری خورشیدی در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال 1397 به کادر علمی جدید ضرورت دارد

02 جوزا, 1397

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی انجنیری منابع آب ومحیط زیست در سال 1397 هجری خورشیدی در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

Pages