ششمین کنفرانس بین المللی جیولوجیکی هندوکش

21 سنبله, 1396

ششمین کنفرانس بین المللی جیولوجیکی هندوکش در پوهنتون پولی تخنیک کابل :

امضا توافق نامه ارتقای ظرفیت محصلان پولی تخنیک

21 سنبله, 1396

امضا توافق نامه میان شرکت مشورتی و آموزشی بین المللی افغان سمارت و پوهنتون پولی تخنیک کابل :

جلسه شورای مشورتی صنعتی

04 سنبله, 1396

جلسه شورای مشورتی صنعتی در پوهنتون پولی تخنیک کابل :

تفاهم نامه همکاری پولی تخنیک با (Dynamic Vision (DV

04 سنبله, 1396

تفاهم نامه همکاری بین شرکت محترم (Dynamic Vision (DV و پوهنتون پولی تخنیک کابل:

Pages