بازدید سفیرکشور قزاقستان ازپوهنتون پولی تخنیک کابل

15 May, 2019

سفیر قزاقستان وهیت همراه شان درکابل ازپوهنتون پولی تخنیک  بازدید نموده وبارئیس و هئیت رهبری پوهنتون ملاقات نمودند .درمحفلی ایکه به همین مناسبت دراین پوهنتون ترتیب گردیده بود  نخست محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید "کاکر" رئیس عمومی پو

محفل معرفی پوهنوال عبدالرشید اقبال بحیث ریس پوهنحئی جیولوجی ومعادن

13 May, 2019

در نخست محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید " کاکړ" رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل  درمورد کارکردها ، فعالیت ها وخدمات صادقانه علمی واکادمیک محترم پوهاند دوکتور عبدالشکور"سهاک" صحبت نموده و از ایشان در بست ریاست پوهنحئی جیولوجی ومعا

معرفی محترم خواجه محمد انور"نوری " بحیث معاون مالی واداری پوهنتون پولی تخنیک کابل به کارمندان وکارکنان

14 Apr, 2019

محفل باتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید وپخش سرود ملی آغازیافت.متعاقبآ محترم پوهاند دیپلوم انجنیر عبدالاحد "خالقی " معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل ضمن تبریکی به معاون جدید التقررمالی واداری پوهنتون پولی تخنیک کابل ازکارکردهایی محترم غلام اولیا "پوپ

برگزاری مسابقه ملی (مدیریت جامع منابع آب) درافغانستان

11 Apr, 2019

مسابقه ملی (مدیریت جامع منابع آب) درافغانستان به ابتکارپوهنحی انجنیری منابع آب پوهنتون پولی تخنیک کابل وپوهنتون جرمن قزاق ،شبکه جوانان آسیای مرکزی برای آب ،موسسه DAAD  وچند نهادهمکار، برای محصلان پوهنتون ها که قبلآ دراین برنا

Pages