امضای تفاهمنامه همکاری علمی واکادمیک بین پوهنتون پولی تخنیک کابل وپوهنتون خصوصی سلام

08 عقرب, 1397

درنشستی ایکه محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمد سعید "کاکر"رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل بامحترم داکتر"مصباح" رییس پوهنتون خصوصی سلام دردفترکاری خویش داشتند ، درمورد روابط علمی وتدریسی بین دوپوهنتون بحث وتبادل نظرنموده  وروی همکاری تدریسی پوهنتون پولی تخنیک کابل با

ملاقات رییس وهیت رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل با همآهنگ کننده کمک های موسسه USAID و هیت سفارت امریکا درکابل

11 میزان, 1397

محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمد سعید "کاکر" رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل وهییت رهبری این پوهنتون با همآهنگ کننده کمک های موسسه USAIDوهییت همراه ، دردفترکارشان ملاقات نمودند.

مجلس بازنگری برنامه های علمی درپوهنتون پولی تخنیک کابل

11 میزان, 1397

مجلس بازنگری برنامه های علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل، به ریاست محترم پوهاند عبدالاحد "خالقی" معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل واشتراک روسای محترم پوهنځی های هشت گانه ،سرپرست معاونیت امورمحصلان ،وآمرین دیپارتمنت ها دراتاق جلسات معاونیت علمی دایر گردید.

Pages