ملاقات رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل با محترم نهاد تیکا کشور ترکیه مقیم کابل

23 Jul, 2020

ملاقات محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرعبدالرشید "اقبال" رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل با محترم ذوهتو"چال" کوردیناتورنهاد تیکا کشورترکیه مقیم کابل

31/4/1399

معرفی محترم پوهنوال محمد نسیم " نسیمی " بحیث معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل

19 Jul, 2020

در محفل که به همین مناسبت در تالار PDC پوهنتون پولی تخنیک کابل برگزار گردیده بود مشاور وزارت تحصیلات عالی در امور اکادمیک، هئیت رهبری پوهنتون، استادان، آمرین و کارمندان این پوهنتون اشتراک نمودند.

رئیس جدید التقرر پوهنتون پولی تخنیک کابل معرفی گردید

27 Jun, 2020

رئیس جدید التقرر پوهنتون پولی تخنیک کابل معرفی گردید:

Pages