مسابقات جهانی محصلان پوهنتون های جهان ( HULT PRIZE )

20 عقرب, 1396

سیمینار در مورد مسابقات جهانی بین محصلان پوهنتون های جهان امروز در تالار تکنالوژی معلوماتی پوهنتون پولی تخنیک راه اندازی گردید که در این سیمینار معین انرژی وزرات آب و برق ، رییس عمومی ، معاون امور محصلان ، محصلین پوهنتون پولی تخنیک کابل و مهمانان نیز در این سیمینار اش

افتتاح بخش (ELTAA) در دیپارتمنت لسان های خارجی

08 عقرب, 1396

نظربه نیازمندی و لزوم دید رهبری پوهنتون پولتخنیک کابل روز سه شنبه مورخ 24 اکتوبر 2017 پروگرام ELTAA English Language Training Associate  رسمآ توسط رهبری پوهنتون و پوهنحی الکترومیخانیک با اشتراک هر یک

فرصت های شغلی برای کارجویان

07 عقرب, 1396

این برنامه که در جمنازیوم پوهنتون پولی تخنیک کابل به روز شنبه مورخ 1396 / 8 /6 هجری خورشیدی دایر گردیده بود بیش از صد تن نماینده گان وزارت خانه ها، ادارات دولتی و خصوصی جهت جذب نمودن کارمندان جوان از صنوف سوم و چهارم همچنان محصلانیکه از ر

اولین نمایشگاه ملی تخنیکی و صنعتی پوهنتون پولی تخنیک کابل

06 عقرب, 1396

این نمایشگاه که به روز های ( پنج شنبه ، جمعه و شنبه ) در جمنازیوم پوهنتون دایر گردیده بود تعداد از وزرا، رییس اداره امور، نماینده بانوی اول کشور،معینان وزارت خانه های مختلف، مهمانان داخلی وخارجی، روسای پوهنتون های مرکز، معاونین، اساتید، کارمندان و محصلین اشتراک ورزیده

Pages