بازدید هیات فرهنگی،تخنیکی واکادمیکی سفارت کشور های فدراتیف روسیه، قزاقستان و قرغزستان از پوهنتون پولی تخنیک کابل

20 Mar, 2019

این هیت شامل رئیس فرهنگی سفارت فدراتیف روسیه درکابل، نماینده مرکز تحقیقاتی طبی روسیه، معاون ورئیس دفترسفیرقرغزستان درکابل، نماینده پوهنتون رودن مسکو، رئیس پوهنتون بین المللی دوستی خلق ها وهم چنان نماینده گان سفارت قزاغستان درکابل با محترم پوهنوال دیپلوم انج

ایجاد لابراتوار دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک

03 Mar, 2019

پوهنتون پولیتخنیک کابل در راستای تجهیز نمودن لابراتوار های دیپارتمنت های مختلف این کانون علمی توانست اینبار به کمک بانک جهانی وسایل لابراتواری مُدرن و دو عراده موتر مودل جدید جهت اجرای کار های عملی به دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک فراهم نماید

Pages