دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی :

دیپارتمنت تکنولوژی معلوماتی در سال 1387 در چوکات پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل ایجاد گردید. این دیپارتمنت با تهیه و تطبیق کریکولم ستندرد و ارائه دروس معیاری می کوشد تا زمینه را برای جذب جوانان در رشته تکنولوژی معلوماتی و سیستم های معلوماتی فراهم ساخته و افراد متخصص را در بخش های طرح و انکشاف دیتابیس، انکشاف سیستم های ویب، طرح و انکشاف سیستم های معلوماتی، انکشاف برنامه های موبایل و برنامه نویسی به جامعه تقدیم نماید. در همین راستا دیپارتمنت تکنولوژی معلوماتی برای اولین بار در سال 1390 به تعداد 11 نفر فارغان به سویه لیسانس در رشته تکنولوژی معلوماتی را به جامعه تقدیم نمود. دیپارتمنت مذکور تا کنون به تعداد 104 تن را طی پنج دوره به سویه لیسانس به جامعه تقدیم نموده است. هم اکنون (سال تحصیلی 1395) به تعداد 191 محصل در صنوف مختلف در دیپارتمنت تکنولوژی معلوماتی مصروف تحصیل می باشند.

دیدگاه :

 • توانایی تطبیق و بکارگیری علم کمپیوتر و ریاضیات در رشته مربوطه.
 • توانایی برای تحلیل یک مشکل،  تعریف و مشخص نمودن آن جستجوی راه های حل آن ازطریق کمپیوتر.
 • توانایی طرح، اجرا و ارزیابی روند کاری و اجزا ی یک سیستم معلوماتی کمپیوتری جهت رسیدن به نیاز مورد نظر.
 •  توانایی کارکرد موثر در تیم کاری جهت رسیدن به هدف مشترک.
 • فهم و درک مسولیت های مسلکی، اکادمیک و اجتماعی.
 • توانایی افهام و تفهیم موثر در برابر مستمعین.

همچنان این دیپارتمنت در نظر دارد تا به حیث یک مرکز علمی تحقیقی معتبر در سطح افغانستان در بخش تحقیق و اجرای پروژه های تکنالوژی معلوماتی پیشگام بوده و اعتماد دولت و موسسات خصوصی را در این زمینه کسب نماید.

رسالت:

دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی از رسالت پوهنتون پولی تخنیک کابل، با پیشکش نمودن دروس با کیفیت برای دوره لیسانس پشتیبانی می کند.

همچنان رسالت دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پیشکش نمودن دروس متمرکز با محیط بوده که محصلین، کارمندان و اعضای کادری این دیپارتمنت را قادر می سازد تا به اهداف خود برسند. همچنان این دیپارتمنت تلاش دارد تا محصلین خود را آماده به رقابت در سطح جهانی ساخته و آنها را آماده برای گرفتن شغل در دولت، وسایرشرکت ها آماده نموده ونیز بتوانند در پوهنتون های معتبر خارجی ادامه تحصیل نمایند.

پروگرام درسی این دیپارتمنت مربوط رشته سیستم های معلوماتی میباشد. کریکولم این دیپارتمنت فرصت های مناسبی را برای شاگردان مساعد ساخته تا فهم کلی از اساسات این رشته و همچنان تیوری های تخصصی، پرکتیک و اصول اکادمیک را جهت پیشرفت تعلیمی شان فرا گیرند.

اهداف:

 • پیشکش نمودن یک برنامه عالی در تکنالوژی معلوماتی و سیستم های معلوماتی کمپیوتری.
 • آماده ساختن محصلین به رقابت در سطح جهان و گرفتن شغل در دولت، شرکت ها و ادامه تحصیل برنامه های ماستری در پوهنتون های معتبر.
 • متعهد به تحقیقات و دیگر کار های علمی جهت پیشرفت، ترویج و همکاری با دوره تحصیلی لیسانس، فعالیت های آموزشی و رشد فکری و مسلکی محصلان و استادان
 • همکاری در عرصه علمی تکنالوژی معلوماتی و سیستم های معلوماتی کمپیوتری
 • ترویج یک محیط همکاری، تشریک مساعی و علاقمندی به آموزش

نتایج یادگیری محصلین : 

 • توانایی تطبیق و بکارگیری علم کمپیوتر و ریاضیات در رشته مربوطه
 • توانایی برای تحلیل یک مشکل،  تعریف و مشخص نمودن آن جستجوی راه های حل آن ازطریق کمپیوتر
 • توانایی طرح، اجرا و ارزیابی روند کاری و اجزا ی یک سیستم معلوماتی کمپیوتری جهت رسیدن به نیاز مورد نظر
 •  توانایی کارکرد موثر در تیم کاری جهت رسیدن به هدف مشترک
 • فهم و درک مسولیت های مسلکی، اکادمیک و اجتماعی
 • توانایی افهام و تفهیم موثر در برابر مستمعین

دیپارتمنت تکنولوژی معلوماتی در بخش های ذیل تمرکز دارد:

1.  رشته تکنولوژی معلوماتی بر یکپارچه سازی راه حلهای تکنولوژی معلوماتی با عملیات و فرآیندهای تجاری برای پاسخگویی کارآتر و بهتر به نیازهای اطلاعاتی سازمان های خدماتی تمرکز دارد.

2.  در این رشته تمرکز بر اطلاعات است و تکنولوژی بعنوان ابزاری مساعد برای تولید، پردازش، و توزیع اطلاعات بشمار می رود.

3.  متخصصین این رشته بیشتر بر اطلاعاتی تمرکز می نمایند که می توان به کمک کامپیوتر برای یک سازمان ،  تولید و پردازش نمود تا سازمان بتواند از این طریق بهره وری و کارآیی خود را بالاتر برده و بهتر به اهداف سازمانی خود برسد.

4.  متخصصین این رشته باید بر  علاوه مسائل تخنیکی با مسائل سازمانی و کسب وکار آشنایی داشته باشند و از مهارتهای لازم برخوردار باشند تا تشخیص دهند که چگونه از تکنولوژی معلوماتی برای بالا بردن توان رقابتی سازمان ها و موسسات استفاده نمایند.

5.  در این رشته محصلان علاوه بر علوم مرتبط با کامپیوتر، مبانی مدیریت، تجارت (Business) ، بازاریابی و امثال آن را یاد می گیرند تا بتوانند به سازمانها کمک کنند که آنها  از منابع خود به به کمک تکنولوژی معلوماتی در ترقی و انکشاف و بالا بردن بهره  استفاده نمایند.

6.  این دیپارتمنت یک رشته رابط بین بخش های کاملا تکنیکی و سازمانها است. متخصصان این رشته  بعلت آشنایی با تکنولوژیهای کامپیوتری از یک سو و آشنایی با مدیریت و تجارت از سوی دیگر می توانند راه حلهای مناسبی برای بکارگیری تکنولوژی معلوماتی و کامپیوتری در سازمانها ارائه نمایند.

موضوعات اصلی در این رشته عبارت است از:

1.  مبانی سیستم های معلوماتی

2.  تعامل انسان با کمپیوتر (Human Computer Interaction)

3.  تضمین امنیت معلومات

4.  مدیریت معلومات

5.  تکنولوژی و برنامه نویسی یکپارچه

6.  احسائیه و ریاضیات برای تکنولوژی معلوماتی

7.   شبکه های کمپیوتری

8.  برنامه نویسی

9.  حفظ و نگهداری سیستم ها

10.  معماری و یکپارچه سازی سیستم

11.  تکنولوژی ها و سیستم های ویب

12.  انکشاف برنامه های موبایل

13.  انکشاف و مدیریت دیتابیس

دیپارتمنت تکنولوژی معلوماتی در تشکیل خود داری 10 استاد به سویه ماستر می باشد.

1.  پوهنیار احمد جاوید رسولی، ماستری از پوهنتون برایتون انگستان

2.  پوهنیار اشرف علی طنین، ماستری از پوهنتون تخنیکی برلین کشور آلمان

3.  پوهنیار احمد نوید مصطفی زاده، ماستری از پوهنتون تخنیکی برلین کشور آلمان

4.  پوهنیار محمد ضیا ثناء، ماستری از پوهنتون تخنیکی برلین کشور آلمان

5.  پوهنیار زهره، ماستری از پوهنتون تخنیکی برلین کشور آلمان

6.  پوهنیار سهیل مختار، ماستری از پوهنتون تخنیکی برلین کشور آلمان

7.  پوهنیار محب الله وردک، ماستری از پوهنتون تخنیکی برلین کشور آلمان

8.  پوهنیار فرشته حنیف، ماستری از برنامه مشترک کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل و پوهنتون تالین کشور استونیا

9.  پوهنیار آرزو محمدی، در جریان تحصیلات ماستری در برنامه مشترک ماستری کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل و پوهنتون تالین کشور استونیا

10.  پوهنیار حکمت الله ساجد، در جریان تحصیلات ماستری در پوهنتون تخنیکی برلین