نمایشگاه تولیدات داخلی در پوهنتون پولی تخنیک کابل افتتاح شد