پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی سال 1396 هجری خورشیدی در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

  • دیپارتمنت انجنیری راه آهن با کود ( 28 – A3 – 11 – 01 – 05 )

یک بست به سویه داکتر ، ماستر ویا لسانس ( اعلان مجدد ).

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 16 / 11 / 1396 الی 1 / 12 / 1396 در خواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات وتذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند