لاحیه وظایف

......................................

عنوان وظیفه : نلدوان

وزارت / اداره : پوهنتون پولی تخنیک کابل

موقیعت : کابل

بخش : آمریت لیلیه

بست : ( 7 ) یک بست

گزارش دهی به : مدیر مربوطه

گزارش گیری : ندارد

کود : 249 – 017 – 90 – 28

...................................

هدف وظیفه : کنترول از سیستم شبکه آبرسانی و واترپمپ های آبرسانی مخازن .

...................................

تحصیلات ، تجارب ومهارت های لازمه

          مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده ( 7 و 8 ) قانون کارکنان خدمات ملکی ، ذکر گردیده است.

درجه تحصیل :

داشتن سند فراغت از مراکز آموزشی فنی وحرفوی با مهارت وتجربه کاری.

تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه ) :

ضرورت نیست در صورت داشتن تجربه مرتبط به وظیفه ترجیح داده میشود.

مهارت های دیگر( کورس های کوتاه مدت،آموزش های داخل خدمت وغیره )

.......................................

اشخاص واجد شرایط از تاریخ 15 /11 / 1396 الی 28 / 11 / 1396 میتوانند فورمه های مخصوص درخواستی ومعلومات لازمه را در اوقات رسمی از ساعت 9 قبل از ظهر الی 3:30 بعد از ظهر از مدیریت توزیع فورم مدیریت عومی استخدام آمریت منابع بشری پوهنتون پولی تخنیک کابل واقع کارته مامورین اخذ وبعد از خانه پری دوباره با کاپی تذکره تابیعت ، اسناد تحصیلی و خلص سوانح بمرجع مربوطه بسپارند در صورت ضرورت به شماره ( 0744877707 ) تماس گرفته در مورد معلومات داده میشود.