دیپارتمنت هایدرولیک وساختمانهای هایدروتخنیکی:

  این دیپارتمنت یک مرکز عالی جهت تربیۀ کادر های انجنیری، مطالعات وتحقیق ونوآوری در بخش های مختلف ساختمانها وتأ سیسات آبی از قبیل ساختمان بندهای ذخیر آب، دستگاه ها ومراکزتولید انرژی برق آبی، احداث واعمار ساختمانهای آبیاری واصلاحات کشاورزی، اعمار کانال ها وتونل های ناقل آب، ساختمانهای مدافعوی در برابر اثرات مخرب سیلآب ها، بهبود و تغذیۀ منابع آبهای زیر زمینی، سنجش و بر آورد منابع آبی سطحی و زیر زمینی می باشد. فارغان ومحققین این این رشته در روحیۀ تربیه می شوند که بتوانند با مطالعه، دیزاین، اعـمار و بهـره بـرداری و مدیریت ساختمانهای مختلـف تأ سیسـات آبی تمام نیاز مندی ها کشور را در رشتههای مختلف اقتصاد ملی و پرابلم های آبی را به نحو احسن بر آورده سازند. در این دیپارتمنت شرایًط تحصیلی تا  درجۀ ماستری فراهم می باشد که محصلان دربخش انجنیری ساختمان های منابع آب و مدیریت آن سند ماستری را بدست می آورند.

رسالت

ما ارتقای سطح دانش علمی ومسلکی جوانان جهت مطالعه، تحقیق و دیزاین درین رشتۀ، اجرای تحقیقات علمی مطابق ضرورت های جامعه، عرضۀ خدمات لازم در عرصه ها مختف انجنیری منابع آّب، تجهیز واکمال مادی ومعنوی دیپارتمنت با کادر های فنی وتخصصی ولابراتوار ها، ارتقای ظرفیت علمی و اداری محصلان در رشتۀ انجنیری ساختمانهای هایدورولیکی میباشد.

هـدف

اسـاسی ما عبـارت از تربیه محصلان دورۀ لسانس و ماستر ی در رشته انجنیری ساختمانهای هایدرولیکی (ساختمان بندهای ذخیر آب، دستگاه ها و مراکز تولید انرژی برق آبی، احداث و اعمار ساختمانهای آبیاری واصلاحات کشاورزی، اعمار کانالها وتونل های ناقل آب، ساختمانهای مدافعوی در برابر اثرات مخرب سیلآب ها، بهبود و تغذیۀ منابع آبهای زیر زمینی، سنجش و برآورد منابع آبی سطحی وزیرزمینی) طی نه سمستردرمطابقت کامل با پروگرام بین المللی  انجنیری وجدید ترین دست آوردهای علمی وفنی بوده، بطوریکه درهرسطح پاسخگوی نیازمندی  های جامعۀ ما باشد .

فارغ التحصیلان این دیپارتمنت توانمندی اجرا و بر آورده ساختن وظایف و مقاصد ذیل را کسب می نمایند:

1 – مطالعه، دیزاین ، اعمار وبهره برداری تمام انواع بندها جهت ذخیره نمودن آب های سطحی،

2 - مطالعه، دیزاین اعمار و بهره برداری تمام انواع تاسسیات و ساختمان های مربوط به ستیشن های تولید برق آبی،

3 - مطالعه، دیزاین اعمار و بهره برداری تمام انواع تاسسیات و ساختمان های سیستم های آبیاری ( اصلاحات کشاورزی)،

4 – مطالعه، دیزاین و اعمار ساختمانهای مدافعوی از اثرات مخرب سیلآب ها،

5 – مطالعه، دیزاین و اعمار ساختمانهای تحکیم کننده سواحل در یا ها،

6 – مطالعه، دیزاین و اعمار ساختمانهای جلوگیری کننده از شوره زار شدن زمین های زراعتی،

7 – مطالعه، دیزاین وبهره برداری کانال ها وتونل های ناقل آب،

8 – تکنالوژی، مدیریت ونظارت ساختمانهای منابع آبی،

9 – حفظ ومراقبت ساختمانهای هایدرولیکی،

10 -  طرح ، دیزان واعمار ساختمانهای  مربوط به پروژه های تربیه وپرورش ماهی،

11 - جمع آوری و پروسس ارقام هایدولوژیکی در یا ها و بارندگی ها،

 12- مطالعه ، مدیریت و تنظیم حوزه های در یایی. 

13- تهیه راپور امکان سنجی تمام پروژه های که شامل مسایل فوق الذکر باشد.

کریکولم درسی دیپارتمنت (  هایدرولیک و ساختمانهای هایدروتخنیکی )

کد مضمون

نام مضمون

تعداد کریدت ها

CO101

ثقافت اسلامی 1

1

WR 102

تاریخ معاصر 1 

1

EL103

لسان خارجی 1

3

GE104

تربیت بدنی 1

1

EL105

ریاضیات عالی 1

4

CH106

کیمیای عمومی 1

3

CO107

هندسۀ ترسیمی 1

2

CO108

رسم تخنیکی 1

2

WR 109

مبادی انجینیری

1

مجموع کریدت های سمستر اول

18

سمستر دوم:

کد مضمون

نام مضمون

تعداد کریدت ها

CO201

ثقافت اسلامی 2

1

EL203

لسان خارجی 2

2

GE204

تربیت بدنی 2

1

CS210

اساسات کمپیوتر 1

2

EL205

ریاضیات عالی 2

3

CH206

کیمیای عمومی 2

3

EL211

فزیک 1

4

CO207

هندسۀ ترسیمی 2

2

WR202

تاریخ معاصر 2

1

CO208

رسم تخنیکی 2

2

مجموع کریدت های سمستر دوم

21

سمستر سوم:

کد مضمون

نام مضمون

تعداد کریدت ها

CO301

ثقافت اسلامی  3

1

EL305

ریاضیات عالی  3

4

CS310

اساسات کمپیوتر  2

2

EL311

فزیک  2

4

GK313

اساسات جیودیزی (سروینگ)  1

3

GE312

جیولوجی انجینیری 1

2

CO315

مواد ساختمانی  1

3

EL314

میخانیک نظری 1

2

مجموع کریدت های سمستر سوم

21

سمستر چهارم:

کد مضمون

نام مضمون

تعداد کریدت ها

CO401

ثقافت اسلامی 4

1

EL405

ریاضیات عالی 4

3

EL422

ریاضی محاسبوی (احصائیه)

2

GE412

هایدروجیولوجی 1

2

GK413

جیودیزی انجینیری 2

2

EL414

میخانیک نظری 2

2

EL417

مقاومت مواد 1

2

WR416

هایدرولیک عمومی  1

3

CO 415

مواد ساختمانی 2

2

مجموع کریدت های سمستر چهارم

19

سمستر پنجم:

کد مضمون

نام مضمون

تعداد کریدت ها

CO501

ثقافت اسلامی 5

1

WR 516

هایدرولیک عمومی 2

4

WR 536

هایدرولوژی وهایدرومتری 1

2

CO519

مهندسی تعمیرات

2

EL520

ماشینهای ساختمانی

2

TE534

میخانیک خاک

3

GE514

میخانیک ساختمان 1

3

EL521

الکتروتخنیک عمومی

2

EL517

مقاومت مواد 2

2

مجموع کریدت های سمستر پنجم

21

سمستر ششم:

کد مضمون

نام مضمون

تعداد کریدت ها

CO601

ثقافت اسلامی 6

1

WR 616

هایدرولیک انجینیری

3

WR 636

هایدرولوژی وهایدرومتری 2

2

WR 642

ساختمانهای هایدرولیکی  1

3

WR 647

تکنالوژی تولید ساختمانهای هایدرولیکی  1

2

TE634

انجینیری تهداب

2

CO635

عناصر آهنکانکریت 1

2

CO636

عناصر فلزی  1

2

EL618

میخانیک ساختمان 2

3

مجموع کریدت های سمستر ششم

20

سمستر هفتم:

کد مضمون

نام مضمون

تعداد کریدت ها

CO701

ثقافت اسلامی 7

1

WR 742

ساختمانهای هایدرولیکی 2

3

WR 747

تکنالوژی  ساختمانهای هایدرولیکی 2

2

CO 735

عناصرآهن کانکریتی 2

3

CO736

عناصرفلزی 2

2

WR 751

اصلاحات کشاورزی 1

3

WR 752

ستیشن های برق آبی 1

2

WR 753

ماشینهای هایدرولیکی

2

WR 757

مصًونیت کار

1

مجموع کریدت های سمستر هفتم

19

سمستر هشتم:

کد مضمون

نام مضمون

تعداد کریدت ها

CO801

ثقافت اسلامی 8

1

WR 842

ساختمانهای هایدرولیکی 3

3

WR 859

سازماندهی وپلان گذاری ساختمان های هایدروتخنیکی

2

WR 851

انجینری آبیاری 2

3

WR 856

ستیشن های پمپ

2

WR 852

ستیشن های برق آبی 2

3

WR 858

بهره برداری ساختمان های هایدروتخنیکی

2

WR 841

حفاظت محیط زیست

2

WR 830

اقتصادساختمانی

2

مجموع کریدت های سمستر هشتم

20

سمستر نهم:

کد مضمون

نام مضمون

تعداد کریدت ها

WR 900

پروژۀ دیپلوم

13

GE399

پرکتیک تعلیمی  جیولوجی انجینیری بعد از سمستر سوم - 1 هفته

1

GK399

پرکتیک تعلیمی  جیودیزی انجینیری بعد از سمستر پنجم- 2 هفته

2

WR799

پرکتیک تولیدی بعد از سمستر هفتم -  3هفته

2

WR899

پرکتیک قبل از دیپلوم بعد از سمستر هشتم - 2 هفته

2

مجموع کریدت های سمستر نهم

20

مجموع کردیت های همه سمستر ها

179