تاریخچه پوهنځی جیولوجی و معادن :

 پوهنحی جیولوجی ومعادن در سال 1358 شمسی در چوكات پوهنتون پولی تخنیك كابل تأسیس و در رشته های مختلف انجنیری در بخش جیولوجی و معادن به سویه های لسانس، ماستری و دوكتورا نقش كلیدی را ایفا نموده است.

در تشكیل این پوهنحی قبلا پنج دیپارتمنت اختصاصی فارغ دهنده و دو دیپارتمنت عمومی ذیل شامل بود:

 دیپارتمنت جیولوجی، اكتشاف و استخراج معادن نفت و گاز سال تأسیس 1350

 دیپارتمنت جیولوجی، تفحص و اكتشاف معادن مواد مفید جامد سال تأسیس 1346

   دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفید جامد سال تأسیس 1349

   دیپارتمنت تكنالوژی كیمیاوی سال تأسیس 1350  به پوهنحی ارتقا نمود

دیپارتمنت جیودیزی انجنیری سال تأ سیس 1361  به پوهنحی ارتقا نمود

   دیپارتمنت كیمیای عمومیبه پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی انتقال یافت

  دیپارتمنت تربیت بدنی 

دیپارتمنت های اختصاصی پوهنحی جیولوجی ومعادن از بدو تأسیس تا اكنون به تعداد ( 475 )انجنیر در رشته جیولوجی، تفحص اكتشاف و استخراج معادن نفت و گاز، 385  انجنیر در رشته جیولوجی و اكتشاف معادن517 انجنیر در رشته استخراج معادن مواد مفید جامد 498  انجنیر در رشته تكنالوژی كیمیاوی(114  (  انجنیر در رشته جیودیزی انجنیری به سویه لسانس و ماستر فارغ التحصیل داده است. این انجنیران طی سالیان متمادی نقش بسیار ارزنده و كلیدی در عرضه معادن و صنایع و در مجموع انكشاف و توسعه اقتصاد ملی افغانستان داشته و دارند.