تاریخچه پوهنځی جیولوجی و معادن :

 پوهنحی جیولوجی ومعادن در سال 1358 شمسی در چوكات پوهنتون پولی تخنیك كابل تأسیس و در رشته های مختلف انجنیری در بخش جیولوجی و معادن به سویه های لسانس، ماستری و دوكتورا نقش كلیدی را ایفا نموده است.

در تشكیل این پوهنحی قبلا پنج دیپارتمنت اختصاصی فارغ دهنده و دو دیپارتمنت عمومی ذیل شامل بود:

 دیپارتمنت جیولوجی، اكتشاف و استخراج معادن نفت و گاز سال تأسیس 1350

 دیپارتمنت جیولوجی، تفحص و اكتشاف معادن مواد مفید جامد سال تأسیس 1346

   دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفید جامد سال تأسیس 1349

   دیپارتمنت تكنالوژی كیمیاوی سال تأسیس 1350  به پوهنحی ارتقا نمود

دیپارتمنت جیودیزی انجنیری سال تأ سیس 1361  به پوهنحی ارتقا نمود

   دیپارتمنت كیمیای عمومیبه پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی انتقال یافت

  دیپارتمنت تربیت بدنی 

دیپارتمنت های اختصاصی پوهنحی جیولوجی ومعادن از بدو تأسیس تا اكنون به تعداد ( 475 )انجنیر در رشته جیولوجی، تفحص اكتشاف و استخراج معادن نفت و گاز، 385  انجنیر در رشته جیولوجی و اكتشاف معادن517 انجنیر در رشته استخراج معادن مواد مفید جامد 498  انجنیر در رشته تكنالوژی كیمیاوی  114    انجنیر در رشته جیودیزی انجنیری به سویه لسانس و ماستر فارغ التحصیل داده است. این انجنیران طی سالیان متمادی نقش بسیار ارزنده و كلیدی در عرضه معادن و صنایع و در مجموع انكشاف و توسعه اقتصاد ملی افغانستان داشته و دارند.

 

تجدید کریکولم

کریکولم دیپارتمنت های جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی و دیپارتمنت انجنیری معادن نفت و گاز توسط اساتید این دیپارتمنت ها و پوهنتون فرایبرگ آلمان به کمک موسسه محترم GIZ و DAAD تجدید و نوسازی گردید.

این کریکولم ها در مطابقت با کریکولم های جهانی بوده که محصلان را قادر به آموختن مسایل عمده مسلکی می سازد. کریکولم های متذکره توسط تیم استادان هر دو دیپارتمنت تکمیل و توسط ذوات محترم پوهاند عبدالاحد خالقی معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک، پوهاند دکتور عبدالشکور سهاک رییس پوهنحی جیولوجی و معادن، پوهاند دکتور محمد ابراهیم نجف آمر دیپارتمنت جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی، محترم پوهنوال عبدالشکور داور آمر دیپارتمنت انجنیری معادن نفت و گاز، محترم پروفیسور دکتور کارستن دربنشتید رییس پوهنحی زمین شناسی، جیوانجنیری، و معدن پوهنتون صنعتی و معدن فرایبرگ آلمان، محترم کای اوی شتیگر ریس پروژه آموزش معدنکاری علمی در افغانستان (جی آی زید – GIZ) و محترم سیمون کریمر مدیر پروژه آموزش معدنکاری علمی در افغانستان (خدمات تبادله علمی آلمان – DAAD) در شهر استانبول کشور دوست ترکیه به امضاء رسید.

در نو سازی کریکولم های درسی اساتید محترم هر یک: پوهاند دیپلوم انجنیر عبدالباقی رحمانی، پوهنوال دیپلوم انجنیر عبدالرشید اقبال، پوهنمل دیپلوم انجنیر جان آقا ستار، پوهنیار دیپلوم انجنیر محمد هادی اسدی، پوهنیار دیپلوم انجنیر عبدالحلیم زریاب، پوهنیار دیپلوم انجنیر عبدالحمید صدیقی، و پوهنیار عبدالجمیل نظری اساتید دیپارتمنت های جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی و انجنیر معادن نفت و گاز از پوهنتون پولی تخنیک کابل و محترمان سید منتظر عباس، رنا عماد بن صادق، خانم نورا لوزی، از پوهنتون تخنیکی فرایبرگ، محترمان تیم تیلی، انجنیر علی آقا یعقوبی و خانم اسماء فصیحی از موسسه GIZ، آقای دکتور رولف پیتر، و خانم مارگریت شیموتسکی تسهیل کننده برنامه؛ نقش اساسی داشته و به صورت خستگی ناپذیر برنامه را طی یک سال گذشته انجام و برنامه نهایی سازی آن را دوازده روز در شهر استانبول کشور ترکیه به پایان رسانیدند.

در اخیر برنامه محترم پوهاند دیپلوم انجنیر عبدالاحد خالقی معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل با ابراز سپاس از زحمات هریک از استادان و کمک کنندگان قدر دانی نمودند.