دیپارتمنت جیولوجی،اکتشاف واستخراج ساحات نفت وگازدار:

دیپارتمنت جیولوجی، اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گازدار در سال 1346 خورشیدی در چوکات پوهنحی جیولوجی و معادن به منظور رشد آهنگ اقتصادی کشور پا به عرصه وجود گذاشته است.

این دیپارتمنت متخصصین ورزیده را در رشته های اختصاصی جیولوجی – جیوفزیک و برمه کاری – استخراج ساحات نفت و گازدار تربیه و جهت خدمت به جامعه تقدیم مینماید .

دیپارتمنت با نام مختصر نفت و گاز از بدو تاسیس تا اکنون کوشیده است تا برای تحکیم دروس نظری، تطبیقات ساحوی محصلان در نقاط مختلف کشور و قرار داد همکاری متقابل را با وزارت معادن و صنایع انعقاد نماید .  دیپارتمنت برای اجرای کارهای عملی دارای لابراتوار های عدیده ( جیولوجی، جیوکیمیای نفت و گاز، جیوفزیک اکتشافی و صنعتی، هایدروگاز دینامیک زیرزمینی، برمه کاری چاه های نفت و گاز، تخنیک و تکنالوجی استخراج معادن نفت و گاز ) پولیگون برمه کاری – جیوفزیک و لابراتوار رشتوی علمی تحقیقاتی وزارت معادن درساحه پولیتخنیک کابل بوده که دراثر جنگ های داخلی تخریب و یا چور و چپاول گردیده ولی تا اکنون احیا و باز سازی نگردیده و قابل استفاده نمی باشد .                  

 درحال حاضر در دیپارتمنت نفت و گاز استادان محترم نه تنها مصروف پیشبرد تدریس مضامین مختلف بوده بلکه سرگرم تحقیقات علمی همه جانبه در عرصه های مبرم صنایع تولیدی جهت ارتقا و رشد اقتصاد ملی کشور در عرصه های ذیل میباشد :

1 – تدقیق پروسه های تفحص و اکتشاف ساحات نفت و گاز دار کشور .

2 – جلوگیری از مشکلات حین برمه کاری چاه های نفت و گاز .

3 – طرق ازدیاد بهره دهی چاه های نفتی و گازی شمال کشور .

4 – احیای افغانستان با استفاده از منابع طبیعی زیر زمینی مایع و گاز .

5 – میتود های حرارتی بلند بردن دبت چاه های ساحات نفت دار قسمت شمال افغانستان .

6 – کنترول پروسه آبدار شدن چاه های ساحات گاز دار مورد استخراج قسمت شمال افغانستان .

7 – شاخص ها و معیار های ارزیابی نفت و گاز خیزی صنعنتی قسمت شمال غربی افغانستان .

8 – ارزیابی دورنمای نفت و گاز خیزی پوش رسوبی کتله وسطی جنوب افغانستان . قابل یاد آوریست که فارغین این دیپارتمنت در بخش های جیولوجی، تفحص و اکتشاف ساحات نفت وگاز دار، جیوفزیک، برمه کاری چاه ها و استخراج معادن نفت و گاز میتواند کار مستقلانه را انجام دهند .                    

اعضای کادر علمی دیپارتمنت نفت و گاز همواره سعی و تلاش دارند تا با اکمال و تجهیز لابراتوار های این دیپارتمنت زمینه تحصیلات ماستری و دوکتورا را فراهم نمایند، ولی این امر زمانی تحقق خواهد یافت که دیپارتمنت نفت و گاز پوهنتون پولیتخنیک کابل، با یکی از موسسات تحصیلات عالی کشور های پیشرفته توامیت برقرار نموده و پروژه های تحقیقی مشترک در عرصه های مختلف جیولوجی، اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز دار داشته باشد .                        

لست استادان دیپارتمنت نفت وگاز پوهنحی جیولوجی و معادن

 

شماره

اسم

رتبه علمی

رشته تحصیلی

درجه تحصیل

جنس

ملاحظات

1

عبدالشکور داور

پوهندوی

برمه کاری

ماستر

مرد

آمر دی‍پارتمنت نفت و گاز

2

عبدالرشید اقبال

پوهندوی

جیوفزیک

ماستر

مرد

استاد دیپارتمنت

3

امین الله سباوون

پوهنیار

 

ماستر

مرد

استاد دیپارتمنت

 

ذکریا شنیزی

پوهنیار

 

ماستر

مرد

استاد دیپارتمنت

5

عبدالجمیل نظری

پوهیالی

 

لسانس

مرد

استاد دیپارتمنت

6

صدف جلال

پوهیالی

 

لسانس

زن

استاد دیپارتمنت

7

عبدالسمیع سهاند

پوهیالی

 

لسانس

مرد

استاد دیپارتمنت

8

عبدالحمید صدیقی

پوهنیار

 

ماستر

مرد

استاد دیپارتمنت

9

کونگل قاری زاده

پوهنیار

 

ماستر

زن

استاد دیپارتمنت

 

مرام و اهدف:

دیپارتمنت نفت وگاز دارایی اهداف و مرام مشخض و چاپ شده بوده، فعالیت های علمی و اکادمیک دیپارتمنت براساس مرام نامه و اهداف نامه معین عیار گردیده است.

دیپارتمنت فارغ ده نفت وگاز همیشه در صدد آن بوده تا از رهنمود های مشخض استفاده نموده و بادر نظرداشت امکانات و توانایی های موجود در زمینه جذب جدید الشمولان نحوه آموزش و میزان فراغت آنها برنامه های مشخص تدوین شده را ارایه می نماید. مرام و اهداف دیپارتمنت عبارت از رفع نیازمندی های جامعه و مارکیت کار در رشته جیولوجی، اکتشاف و استخراج ساحات نفت وگاز دار از طریق تربیه کادر های مسلکی ملی، جوانان وطن دوست و ارتقای سویه و کسب مهارت آنها میباشد.

استادان دیپارتمنت دایماً میکوشند تا فارغان در جامعه مفید و مصدر خدمت ارزنده گردیده و در بازار کار مطابق سیستم های جدید تقاضای مارکیت کار را براورده سازند. دانش سلوک و مهارت های فارغ التحصیلان آن به سویه انجنیر لیسانس، با نصاب تعلیمی و مفردات درسی عیار گردیده، و در همخوانی آن، با مطالبات عصر حاضر سعی میگردد این موضوع از طریق تامین ارتباط و صحبت با فارغ التحصیلان، هیئت رهبری و مدیریت موسسات کار آفرین در محلات کار شان نیز تائید گردیده است.

اداره و صلاحیت های آن:

آمرین دیپارتمنت در حیطه صلاحیت های خویش مطابق با اهداف تعیین شده فعالیت داشته و استادان در زمینه تحقق آن سعی و تلاش لازم بخرچ میدهد. آمریت دیپارتمنت پیشبرد امور تدریس رابوجه احسن، اجرای فعالیت های اکادمیک را مطابق به خواست زمان و ارائه خدمات لازم را در زمره اولویت های کاری خویش قرار داده که مطابق آن در حصه پیشبرد تدریس و تحقیق استادان تلاش به خرچ میدهد تا مشکلات محصلان را مرفوع سازند. در زمینه اجرای تحقیق استادان دیپارتمنت غرض ایجاد شرایط واحد و فرصت های مناسب برای تمام اشخاص و افراد اعم از زکور و اناث، تامین عدالت و رفع تبعیض تلاش های منصفانه بخرچ داده میشود.

برنامه های علمی:

در دیپارتمنت برنامه های مشخص و لازم انطباق با مرام و اهداف اساسی موجود بوده که محتوای آن با معیارهای علمی، مسلکی و رشتوی همخوانی دارد زمانیکه برنامه های تحصیلی با تغیر شرایط و گذشت زمان مؤثریت خود را از دست میدهد ایجاب می نماید تا ان را مطابق به معیار های جدید و خواست زمان عیار نماییم که این مامول بطور منظم در نظر گرفته شده و اجرا میگردد.

درجه تحصیل فارغ التحصیلان این دیپارتمنت فعلاً لیسانس بوده و تمام برنامه ها مطابق آن عیار گردیده است.

سهیم بودن در دوره تحصیلی سمستر و تعقیب کورس ها و تعداد کورس ها نظر به کریدت های لازم بطوری واضیح در جریان دوره تحصیلی پروسه های درسی و مفردات منظماً وبطور  سیستماتیک در سطح دیپارتمنت مورد باز نگری قرار گرفته و جهت بهبود کیفیت مساعی لازم به خرچ داده میشود.

دست آورد های محصلان به طرق مختلف ایراد کنفرانس ها توسط محصلان، اجرای کارهای صنفی، پروژه های صنفی، و ظایف خانگی، اخذ امتحان وسط سمستر و نهای و اجرای پرکتیک های تعلیمی و تولیدی مورد ارزیابی  قرار  میگیرد.
جهت آموزش درست و معیاری محصلان و رسیدن آنها در سطح مناسب دانش مسلکی لازم است تا توامیت علمی با پوهنتون های معتبر بین المللی جهان در رشته نفت وگاز از طریق مقام وزارت تحصیلات عالی صورت گیرد.

مقاله های علمی استادان در مجله علم و تکنالوژی پوهنتون پولی تخنیک کابل بصورت منظم طبع و نشر میگردد، مجموعه مقالات چاپ شده استادان جهت استفاده علمی سایر استادان پوهنځی ها و همچنان محصلان قرار داده شده است، اکثراً آثار علمی تحقیقی چاپ شده استادان جنبه علمی داشته که تحقق آن از طریق موسسات دولتی و یا خصوصی در راستای تقویه بنیه مالی کشور و جهت افزایش اندوخته های علمی استادان و محصلان حایز اهمیت بزرگ می باشد.

اعضای کادر علمی و کارمندان:

دیپارتمنت نفت وگاز دارای کادر علمی مجرب و ورزیده بوده و تعداد اعضای کادر علمی این دیپارتمنت به تعداد (11) تن بوده که استادان این دیپارتمنت مضامین مسلکی را تدریس می نمایند، در حال حاضر استادان موجوده دیپارتمنت نفت وگاز علاوه بر پیشبرد امور تدریس و اجرای تحقیقات، در عرصه ارتقا و کسب مهارت های علمی و مسلکی و ارایه خدمات بهتر برای محصلان مصروف هستند.

دیپارتمنت در رابطه به ارائه تحقیق و خدمات اعضای کادر علمی را تشویق و همچنان ترویج آموزش باکیفیت و پیشبرد امور تدریس را تعقیب مینمایند.

چون در سطح دیپارتمنت از اجرای بهتر امور توسط اعضای کادر علمی هیچگونه تقدیر اضافه تر از تقدیر لفظی بعمل نمی اید و مکافات تنها توسط مقامات ذیصلاح امکان پذیر است، متاسفانه ایشان نیز تا حال توجه در این راستا نداشته اند. پیشبرد امور تدریس توسط اعضای کادر علمی بوسیله محصلان ارزیابی میگردد. خوشبختانه تا کنون این زمینه مساعد گردید تا انها بتوانند در مورد استادان شان قضاوت و ابراز نظر نمایند.

تعداد لابرانت ها و کارگران خدماتی دیپارتمنت کافی نمی باشد آزادی در اجرای امور اکادمیک مطابق به قانون در سطح دیپارتمنت مورد حمایت لازم قرار میگیرد.

محصلان و آموزش:

شواهد نمایانگر آنست که نمره معیاری در پذیرش محصلان دیپارتمنت نظر به سالهای قبلی در حال تزاید بوده و همه ساله تعداد مشخصی از داوطلبان با اخذ موقف محصلان ممتاز، بسیار خوب، متوسط و ضعیف براساس شایستگی و معیار های معین تثبیت میگردند. نتایج پروسه آموزش ودست آورد های محصلان به طور منظم و دوره یی در وسط و اخیر هر سمستر ارزیابی وبه اطلاع آنها رسانیده میشود.

توقعات دیپارتمنت از پروسه آموزش، ارتقای ظرفیت و دست آورد های محصلان در حال انکشاف بوده، در این راستا استادان و محصلان تلاش نموده و نتایج آن در صورت لزوم و ضرورت با مردم و جامعه در میان گذاشته میشود.

خدمات آگاهی دهی در ساحات مختلف از جمله مشوره دهی، صحت (بشمول صحت روانی)، رشته بندی و سایر ضروریات اکادمیک از طرف دیپارتمنت فراهم میگردد.

تعداد کمپیوتر ها در سطح دیپارتمنت اندک بوده که ضروریات محصلان را مرفوع نه میسازند، زمینه آموزش لیسان انگلیسی و کمپیوتر از طریق تدویر کورسها تا حدی برای محصلان در سطح پوهنتون میسر شده است.

فرست های آموزشی برای محصلان بطور یکسان برای دخترو پسر توام با رفتار نیک و عادلانه جهت فراگیری دروس ایجاد میگردد.

محصلان در رعایت قوانین به تعقیب دروس و پیشبرد  وظایف صنفی و پروژه های صنفی متعهد بوده، و در صورت بروز تخلف با استفاده از قوانین، لوایح و طرزالعمل های اکادمیک تحت پیگری اصولی قرار میگیرد

در جذب محصلان جدیدالشمول نظر دیپارتمنت های فارغ ده مد نظر گرفته نه میشود.

صنوف درسی دیپارتمنت های فارغ ده گنجایش بیشتر از (35) تن محصل را  دارا نبوده در حالیکه محصلین که به دیپارتمنت های فارغ ده معرفی میشود بیش از (55-60) تن میباشد. که توجه جدی ریاست پوهنځی جیولوجی و معادن را در زمینه خواهانیم.

کتابخانه و سایر منابع معلوماتی:

استادان دیپارتمنت نفت وگاز دست رسی مناسب به کتاب خانه ها و تکنالوژی معلوماتی داشته از این معلومات در راه رسیدن به اهداف و مرام دیپارتمنت استفاده می نمایند. این منابع به صورت روز مره قابل استفاده میباشد.

پوهنتون پولی تخنیک کابل صرف دارای یک مرکز انترنیتی بوده و به دست رسی استادان قرار دارد.

کتابخانه برای استفاده محصلان دایماً باز بوده محصلان میتوانند از این سهولت ها برای اجرای کارهای صنفی و پروژه های صنفی تحقیقی خود استفاده نمایند.

تعداد کتابهای مسلکی رشته نفت وگاز محدود بوده و برای استفاده تمامی محصلان کافی نه میباشد.در زمینه تهیه و تدارک کتابهای درسی جدید روسی در رشته نفت وگاز توجه مقامات ذیصلاح را خواهانیم، مقام رهبریپوهنتون پولی تخنیک کابل برای ستادان زمینه آموزش برنامه های انگلیسی و کمپیوتر را مهیا ساخته است، آموزش اساسات کمپیوتر و لسان روسی مطابق پروگرام سیستم کریدیت شامل کریکولم درسی دیپارتمنت نفت وگاز گردیده طبق آن تدریس و آموزش مضامین فوق الذکر پیشبرده میشود.