دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن

دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن در سال 1346 هجری شمسی در اولین روز آغاز دروس در پوهنتون پولی تخنیک کابل زیر نام " دیپارتمنت جیولوجی، تفحص و اکتشاف معادن مواد مفیده جامد " تاسیس گردیده و بحیث دیپارتمنت مادری تا اکنون به فعالیت خود بحیث یک کانون فارغ دهنده انجنیران جیولوجی و معادن ادامه میدهد.

یک سال بعد از تاسیس این دیپارتمنت ، دیپارتمنت جدیدی زیر نام " دیپارتمنت استخراج معادن جامد" و دو سال بعد آن دیپارتمنت دیگری زیر نام" دیپارتمنت جیولوجی، تفحص، اکتشاف و استخراج معادن نفت و گاز" از این دیپارتمنت جدا گردیده اند، که هر دو دیپارتمنت متذکره ، تا حال بحیث دیپارتمنت های فارغ دهنده در بخش انجنیری استتخراج معادن جامد و انجنیران معادن نفت و گاز به فعالیت علمی و اکادمیک خود ادامه میدهند.

در سال1392 با در نظر داشت اهمیت تحقیقات جیو انجنیری و هایدروجیولوجی در امور متخلف ساختمانی و صنعتی، دیپاتمنتی زیر نام" جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی" از دیپارتمنت متذکره بحیث دیپارتمنت مستقل و فارغ دهنده مجزا گردیده، که امید است اولین دور انجنیران بخش جیو انجنیری و هایدروجیولوجی را در سال 1397 تقدیم جامعه نماید.

دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن در طول حیات اکادمیک خود تا حال در حدود بیشتر از (2000) انجنیران بخش جیولوجی را به سویه لیسانس، ماستر و دوکتورا تربیه نموده و غرض خدمت به مردم و کشور به جامعه افغانی تقدیم نموده است. انجنیران جیولوجی که از این دیپارتمنت فارغ التحصیل شده اند در بخش های نقشه برداری جیولوجیکی، تفحص و اکتشاف معادن مواد مفیده ، هایدروجیولوجی و جیولوجی انجنیری فعالانه کار نموده و بحیث متخصصین ورزیده در تهیه نقشه های جیولوجیکی ساحات مختلف کشور، تفحص و اکتشاف و محاسبه ذخایر معادن مختلف مانند مس، طلا، نقره، معادن پولی میتال، سنگ های قیمتی و تزئینی سهم ارزنده خود را ایفا نموده اند، آنها در تعیین کمیت و کیفیت آبهای زیرزمینی دسترسی کامل داشته و برای احداث ساختمان های صنعتی و مدنی، بند و انهار، سرک سازی ، نصب پایه های برق و غیره امور ساختمانی تحقیقات لازم و ضروری جیولوجی را به وجه احسن انجام داده اند.

در سال1393  بنا بر پیشنهاد مجلس استادان دیپارتمنت، تائید شورای علمی پوهنحی و شورای علمی پوهنتون و تصویت مقامات ذیصلاح وزارت تحصیلات عالی نام این دیپارتمنت به دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن تعویض گردید.

در جریان فعالیت این دیپارتمنت کتب درسی، ممد درسی، رهنمای لابراتواری و لکچر نوت ها در مضامین مختلف از طرف استادان خارجی و داخلی تهیه و تالیف گردیده و غرض استفاده محصلین به طبع آنها نشر اقدام گردیده است.

پروسه تالیف و ترجمه کتب درسی و ممد درسی در حال حاضر در دیپارتمنت رونق خوب یافته و به همت استادان مجرب این دیپارتمنت ده ها کتب در مورد مضامین مختلف مانند جیولوجی عمومی، علم معادن، جیو کیمیا، تفحص و اکتشاف معادن، جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی، جیولوجی افعانستان در دو جلد (جلد اول جیولوجی و جلد دوم معادن مواد مفیده )، جیولوجی ساختمانی، اساسات پتروگرافی، اساسات جیمولوجی، مگماتیزم و میتالوجینی افغانستان و غیره به زبان های پشتو و دری تالیف و ترجمه گردیده، که در بهبود پروسه تدریس و ارتقا سطح دانش محصلین سهم بس ارزنده را ایفا نموده است.

در کادر علمی این دیپارتمنت در حال حاضر استادان ذیل شامل بوده که پروسه تدریس مضامین مربوط به دیپارتمنت و دیپارتمنت های همجوار را بصورت موفقانه انجام میدهند.

لازم است تا در انیجا از خدمات ارزنده تمام استادان داخلی و خارجی که در سال های گذشته صادقانه با تحمل مشکلات فروان در پروسه تدریس و سیر تکاملی دیپارتمنت سهم داشته اند با قدردانی یا آوری نموده، آنانیکه به دار فانی پیوسته اند، روح شان شاد باشد و آنانیکه در قید حیات هستند طول عمر را با زندگی پر سعادت برای شان آرزو مینمایم.

اهداف آموزشی دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن

متحصصینیکه در دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن به صورت مسلکی تربیه می شوند بصورت فشرده اهداف ذیل را بر آورده میسازند:

  1. تفحص و اکتشاف معادن مواد مفیده جامد.
  2. تهیه و ترتیب نقشه های جیولوجیکی به مقیاس های مختلف
  3. تحقیقات جیولوجیکی پروسه های مختلف جیولوجیکی
  4. ارزیابی خطرات جیولوجیکی و اتخاذ تدابیر مقدماتی غرض جلوگیری آنها.
  5. اجرای امور جیوانجنیری و هایدروجیولوجی در مربوطات وزارت خانه های مختلف جمهوری اسلامی افغانستان.
  6. اجرای موفقانه امور لابراتواری در مربوطات ریاست سروی جیولوجی وزارت معادن و پطرولیم.
  7. تشخیص و تثبیت تیپ های صنعتی معادن مختلف
  8. محاسبه ذخایر مواد مفیده معادن به کتگوری ها و شیوه های مختلف
  9. دریافت وریانت های مساعد و مفید محاسبه ذخایر.
  10. پیشنهاد طریقه استخراج معادن و مشوره های مفید در این زمینه.

دیدگاه

دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن یک واحد تحصیلات عالی برای دانش محصلان و انجنیران مسلکی شمرده می شود. این نهاد علمی در تربیه کادر های جوان مسلکی مطابق به نیازمندی های جامعه و کشور عزیز ما افغانستان به منظور ارتقای رفاه اجتماعی و بنیه اقتصادی ملی کشور رول بس ارزنده را بازی مینماید، آموزش و تربیه کادر های جوان در این دیپارتمنت توسط استادان مجرب دیپارتمنت صورت میگیرد. انجنیران مسلکی دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن میتواند کشور را بسوی پیشرفت و ترقی مطابق به ایجابات جامعه سوق دهد.

رسالت

دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن مانند سایر دیپارتمنت ها در تربیه کادر های انجنیران مسلکی جیولوجی (انجنیر جیولوج) به منظور ارتقای سطح دانش محصلان و سهم گیری فعال آنها در تفحص و اکتشاف معادن مواد مفیده جامد ترتیب نقشه های مختلف جیولوجی، تعیین مفیدیت و اقتصادی بودن معادن مختلف به منظور ارتقا و رفاه اجتماعی مطابق نیاز مندی کشور رول ارزنده را بازی مینماید.

     هدف

هدف از آموزش انجنیران مسلکی در عرصه تولیدی مطابق به نیازمندی جامعه می باشد. به منظور  رسیدن به معیار های ستندرد نصاب تحصیلی (کریکولم) و نوسازی آن لازم است تا برای تحصیلات عالی با کیفیت تسهیلات لازم مطابق به معیار های جهانی، زمینه های خوب و امکانات بیشتر مهیا گردد تا دیپارتمنت های مختلف رشتوی بتوانند انجیران مسلکی را مطابق به نیاز مندی کشور به جامعه تقدیم نمایند.