دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی :

دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی درسال 1393 به حیث دیپارتمنت فارغ ده به اساس تقاضای اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی ایجاد گردید. و اولین دوره محصلین را در 1393هـ. ش. سال جذب نمود. این دیپارتمنت در حال حاضر دارای سه لابراتوار مجهز با 126 پایه کمپیوتر و سافت ویرهای مربوطه آن می باشد که به کمک مالی سفارت ایالات متحده امریکا ایجاد گردیده است.

اهداف:

    دیپاتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی اهداف ذیل را دنبال مینمائید:

  • تربیه کادرهای جوان با دانش تخصص انجنیری با کیفیت و معیاری که بتوانند نیاز مندی های جامعه را در عرصه سیستم اطلاعات جغرافیایی براورده سازند؛
  •  جذب وارتقای ظرفیت اساتید، آماده نمودن فضای مناسب اجتماعی و اخلاقی و جلوگیری از تعصبات سیاسی، قومی، زبانی و مذهبی؛
  •  بازنگری متداوم کریکولم دیپارتمنت و مفردات درسی؛
  •  ایجاد روابط، توامیت ها و همکاری های علمی، تحقیقی و اکادمیک با پوهنتون های داخلی وخارجی، امضای تفاهم نامه ها و پرتوکول های همکاری با وزارت خانه ها، ادارات و ارگانهای سکتوری؛
  •  ایجاد دیتابس و ویب سایت معیاری برای دیپارتمنت؛
  •  تقویت پروسه ارزیابی خودی دیپارتمنت.