دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی :

دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی در سال 1389 نظر به نیاز مبرم کادر های جوان مسلکی در عرصه تولید مواد غذایی ایجاد گردید. این دیپارتمنت از آوان تاسیس تا امروز سه دوره فارغان خویش را در سال های 1393 ، 1394 و 1395 به جامعه و صنایع مواد غذایی کشور تقدیم نموده است.

دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی دارای دو لابراتور خیلی مجهز در قسمت مایکروبیولوژی و تحلیل و تجزیه مواد غذایی بوده که این لابراتوار ها به کمک اتحادیه اروپا و پوهنتون تخنیکی کشور سلواکیا تجهیز گردیده ، استادان و لابرانت این دیپارتمنت توسط استادان پوهنتون تخنیکی سلواکیا در قسمت استفاده درست از تجهیزات این لابراتوارها آموزش دیده اند.

دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی هم اکنون دارای حدودا 170 محصل بوده که در صنوف جداگانه توسط استادان این دیپارتمنت تدریس می شوند و محصلین در طول دوره تحصیل دوبار عملا در فابریکات مواد غذایی پروسه تولید را از نزدیک مشاهده نموده و آموزش می بینند.

دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی 9 تن عضو کادر علمی (استاد) داشته که استادان این دیپارتمنت اکثرا جوان و مجهز با دانش  و تکنالوژی روز می باشند.