دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی :

دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی درسال 1393 به حیث دیپارتمنت فارغ ده به اساس تقاضای اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی ایجاد گردید. و اولین دوره محصلین را در 1393هـ. ش. سال جذب نمود. این دیپارتمنت در حال حاضر دارای دو لابراتوار با 90 کمپیوترو سافت ویرهای مربوطه آن می باشد که به کمک مالی سفارت ایالات متحده امریکا ایجاد گردیده قابل ذکر است که لابراتوار سوم در حال تجهیز می باشد.

اهداف:

    دیپاتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی اهداف ذیل را دنبال مینمائید:

  • تربیه کادرهای جوان با دانش تخصص انجنیری با کیفیت و معیاری که بتوانند نیاز مندی های جامعه را در عرصه سیستم اطلاعات جغرافیایی براورده سازند؛
  •  جذب وارتقای ظرفیت اساتید؛ آماده نمودن فضای مناسب اجتماعی و اخلاقی و جلوگیری از تعصبات سیاسی، قومی، زبانی و مذهبی؛
  •  بازنگری متداوم کریکولم دیپارتمنت و مفردات درسی؛
  •  ایجاد روابط ، توامیت ها و همکاری های علمی ، تحقیقی و اکادمیک با پوهنتون های داخلی وخارجی، امضای تفاهم نامه ها و پرتوکول های همکاری با وزارت خانه ها، ادارات و ارگانهای سکتوری؛
  •  ایجاد دیتابس و ویب سایت معیاری برای دیپارتمنت؛
  •  تقویت پروسه ارزیابی خودی دیپارتمنت.