محترم رییس صاحب جمهور، جمهوری اسلامی افغانستان از محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل جهت ساختن روبات های هوشنمند تقدیر به عمل آورد 

دری
Image: 
Sub-title: 
تقدیر از محصلان روبات ساز این پوهنتون توسط جلالتماب رییس صاحب جمهور
Position: 
2