دیپارتمنت کدستر :

دیپارتمنت کدستر درسال 1393 بمنظور تربیۀ متخصصین کدستر در تشکیل پوهنځي منظور گردیده است. به نسبت عدم موجودیت کادر علمی لازمی، با وجود نیاز مبرم به چنین انجنیران تا اکنون فعال نگردیده است. کریکولم و مفردات درسی این دیپارتمنت تحت کار بوده و دیپارتمنت مطابق به پلان ستراتیژیک پوهنتون پولی تخنیک کابل شروع به فعالیت خواهد نمود. این دیپارتمنت انجنیران را بمنظور ارایه خدمات کدستری در سرتاسر کشور در عرصه زمین و زمینداری به جامعه تقدیم خواهد نمود.