پوهنځی جیوماتیک وکدستر :

پوهنتون پولی تخنیک کابل به منظور رشد اقتصاد ملی کشور و برای تربیه کادرهای ملی در رشته های مختلف انجنیری مطابق به نیازمندی های کشور در عرصه های تخنیکی در 21 میزان سال 1342 (11اکتوبر 1963) در ناحیه پنجم شهرکابل تاسیس گردیده است.

ازهمان اوایل تاسیس پوهنتون پولی تخنیک کابل دیپارتمنت جیودیزی و امور مرکشیدری به حیث دیپارتمنت عمومی فعالیت تدریس داشت. درسال 1361 به دیپارتمنت فارغ دهنده به نام دیپارتمنت جیودیزی انجنیری ارتقاء یافت از سال 1367 الی سال 1372 یعنی 5 دوره به سویه ماستر فارغ التحصیل داده است. با درنظرداشت نیازمندی های کشور درعرصه علوم تخنیکی به خصوص علوم جیوماتیک و همچنان مطابق به پلان استراتیژیک پوهنتون پولی تخنیک کابل و وزارت تحصیلات عالی در سال 1393 دیپارتمنت جیودیزی انجنیری به پوهنځي جیودیزی انجنیری ارتقاء یافت. به اساس پیشنهاد جلسه عمومی استادان این پوهنځي مورخ  )8/11/1393( پوهنځي جیودیزی انجنیری تغییرنام نموده و به پوهنځي جیوماتیک وکدسترمسمی گردیده است.

اهداف پوهنځي جیوماتیک و کدستر

 پوهنځي جیوماتیک وکدستر نظربه نیاز مبرم کشور تاسیس گردیده و هدف از تاسیس آن تربیه کادرهای آگاه و مجهز با دانش معاصر می باشد. این پوهنځي با رعایت قوانین،  مقررات و لوایح وزارت تحصیلات عالی، تسهیلات و امکانات دست داشته خویش، تمام فعالیت های آینده خویش را با در نظرداشت دیدگاه، رسالت، فرصت های موجود و مقاصد این مرامنامه، اهداف ذیل را دنبال می‌نمائید:

 • تربیه کادر های جوان با دانش مسلکی و تخصصی انجنیری با کیفیت و معیاری؛
 • پرورش کادرها با روحیه وطن دوستی، اخلاق نیکو، برابری و مردم دوستی؛
 • ارتقای ظرفیت اساتید؛
 • تجهیز دیپارتمنت ها با تکنالوجی جدید؛
 •  فعال ساختن لابراتوارها با تجهیزات معاصر و تهیه مواد آن مطابق به تکنالوجی جدید؛
 •  آماده نمودن فضای مناسب اجتماعی و اخلاقی برای تدریس و جلوگیری از تمام انواع تعصبات (سیاسی، قومی، زبانی و مذهبی)؛
 • بازنگری دوامدار و معاصر سازی کریکولم های دیپارتمنت ها؛
 • تجدید نظر متداوم درمفردات درسی مضامین که در دیپارتمنت های این پوهنځي تدریس می گردد؛
 •  تهیه کتب و مواد درسی جدید، مساعد نمودن شرایط برای تحقیقات علمی استادان و محصلان ممتاز پوهنتون در همکاری با بعضی ارگان های ذیربط؛
 • تکمیل اعضای کادرعلمی دیپارتمنت ها به اساس ضرورت؛
 •  ایجاد پروگرام ماستری در رشته جیودیزی انجنیری؛
 • اجرای پروژه های تحقیقی و انجنیری برای درآمدزايي پوهنتون؛
 • جستجوی منابع و ارگانهای تمویل کننده بخاطر تطبیق بهترپلان های ستراتیژیک پوهنځي؛
 •  ایجاد رشته های جدید حسب نیاز مندی های منافع ملی کشور؛
 •  ایجاد روابط، توامیت ها و همکاری های علمی، تحقیقی و اکادمیک با پوهنتون های داخلی و خارجی، داشتن تفاهم نامه ها و پرتوکول های همکاری با وزارت خانه ها، ادارات و ارگانهای سکتوری؛
 •  استخدام تربیه و تشویق لابرانت ها و تکنیشن ها؛
 • اعمار تعمیرات برای پوهنځي؛
 •  ایجاد دیتابیس و ویب سایت معیاری برای پوهنځي؛
 •  تقویت پروسه ارزیابی خودی پوهنځي؛
 •  اعاده سیستم مجازات و مکافات در سطح پوهنځي.

پوهنځي جیوماتیک و کدستردر تشکیل دارای چهار دیپارتمنت ذیل می باشد :

 1. جیودیزی انجنیری (Engineering Geodesy
 2. سیستم اطلاعات جغرافیایی (Geographical Information System
 3. کدستر (Cadastre ) ؛
 4. جیودیزی (Geodesy).