دیپارتمنت هندسه ترسیمی و رسم تخنیکی:

این دیپارتمنت در سال ۱۳۴۷ به عنوان دیپارتمنت عمومی در چوکات انستیتوت پولیتخنیک کابل تأسیس گردیده است. از آنجائیکه مضامین هندسه ترسیمی و رسم تخنیک به عنوان مضامین پیش شرط در سیستم کریدت اساس مسلک انجنیری را تشکیل میدهد، بدون فراگیری این مضامین هیچ انجنیری قادر نه خواهد بود تا مسایل طرح و دیزاین ساختمانهای صنعتی و مدنی، ساختمانهای ترانسپورتی، ساختمانهای هایدروتخنیکی، سیستم برق، اتومیخانیک و سایر بخش های  انجنیری را مؤفقانه اجرا نماید.  بنأ طبق نیاز رشته های مختلف انجنیری این دیپارتمنت، دروس مضامین هندسه ترسیمی و رسم تخنیک محصلان صنف اول سمستر اول و دوم پوهنځی های هفتگانه را پیش برده و توجه عمده به کسب مهارتهای انجنیری برای رشته های مختلف داشته است. بنابر تغییر پلان قبلی درسی به پلان جدید مبنی بر بلند بردن مهارتها و دانش انجنیران در راستای طرح وخوانش نقشه های انجنیری در رشته های مربوطه آنها در طی سالهای متمادی مطابق به ضرورت و دسترسی به وسایل پیشرفته در پروگرام درسی قبلاً تهیه شده تجدید نظر به عمل آمده و مجدداً پروگرام های مذکور مطابق به خواسته های هر رشته با استفاده از تکنالوژی جدید ترتیب گردیده است. علاوتاً این دیپارتمنت مسٔله تکامل پروسه درسی را به صورت متداوم مورد توجه قرار داده است.

آمر دیپارتمنت رسم تخنیکی و هندسه ترسیمی محترم پوهنمل دیپلوم انجنیر عبدالصبور می باشد. در دیپارتمنت هندسه ترسیمی و رسم تخنیکی  فعلا ً به تعداد نه نفر استاد مشغول پیشبرد امور تدریس بوده که به کمک و همکاری همدیگر در پرورش و تربیه سالم محصلان کار می نمایند، از جمله دو تن آنها خارج از کشور مصروف فرا گیری برنامه ماستری اند.

بمنظور تأمین اجرای مؤفقیت آمیز پروسه درسی، تلاش های فراوانی پیرامون تهیه و تدارک کتابهای درسی و میتودیکی توسط استادان صورت میگیرد. از جمله کارهای مذکور کتاب رسم تخنیک عمومی، کتاب هندسه ترسیمی عمومی، مرتسمات با علایم عددی، طرق ترسیم دورنمای انجنیری و ترسیم سایه را میتوان نامبرد. از بدو فعالیت دیپارتمنت تا کنون اضافه از ۴۰ جلد کتاب درسی و ممد درسی در چارچوب این دیپارتمنت تهیه و تدوین گردیده است. در عین حال به تعداد ۱۵۰ پلاکات ( تابلو های تصویری) پیرامون مضامین ایکه تدریس می گردند، توسط استادان دیپارتمنت ترتیب و تنظیم گردیده و بصورت متداوم تجدید می شوند.

با قدر دانی از کار و فعالیت اساتید محترم دیپارتمنت هندسه ترسیمی و رسم تخنیکی هریک محترم  پوهاند دوکتور عبدالقیوم " کریمزاده " ، محترم پوهنوال دکتور نصرالله "دانشیار" و محترم پوهندوی محمد نسیم "مصطفی زاده"  که از جمله اساتید ورزیده این دیپارتمنت بودند که دوره ماموریت خویش را با کمال صداقت و میهن دوستی به پایان رسانیده اند و فعلا ً هم استادان دیپارتمنت از مشوره های علمی ایشان مستفید میشوند.