دیپارتمنت هندسه ترسیمی و رسم تخنیکی:

این دیپارتمنت در سال ۱۳۴۷ به عنوان دیپارتمنت عمومی در چوکات انستیتوت پولیتخنیک کابل تأسیس گردیده است. از آنجائیکه مضامین هندسه ترسیمی و رسم تخنیک به عنوان مضامین پیش شرط در سیستم کریدت اساس مسلک انجنیری را تشکیل میدهد، بدون فراگیری این مضامین هیچ انجنیری قادر نه خواهد بود تا مسایل طرح و دیزاین ساختمانهای صنعتی و مدنی، ساختمانهای ترانسپورتی، ساختمانهای هایدروتخنیکی، سیستم برق، اتومیخانیک و سایر بخش های  انجنیری را مؤفقانه اجرا نماید.  بنأ طبق نیاز رشته های مختلف انجنیری این دیپارتمنت، دروس مضامین هندسه ترسیمی و رسم تخنیک محصلان صنف اول سمستر اول و دوم پوهنځی های هفتگانه را پیش برده و توجه عمده به کسب مهارتهای انجنیری برای رشته های مختلف داشته است. بنابر تغییر پلان قبلی درسی به پلان جدید مبنی بر بلند بردن مهارتها و دانش انجنیران در راستای طرح وخوانش نقشه های انجنیری در رشته های مربوطه آنها در طی سالهای متمادی مطابق به ضرورت و دسترسی به وسایل پیشرفته در پروگرام درسی قبلاً تهیه شده تجدید نظر به عمل آمده و مجدداً پروگرام های مذکور مطابق به خواسته های هر رشته با استفاده از تکنالوژی جدید ترتیب گردیده است. علاوتاً این دیپارتمنت مسٔله تکامل پروسه درسی را به صورت متداوم مورد توجه قرار داده است.

آمر دیپارتمنت رسم تخنیکی و هندسه ترسیمی محترم پوهنمل دیپلوم انجنیر عبدالصبور می باشد. در دیپارتمنت هندسه ترسیمی و رسم تخنیکی  فعلا ً به تعداد نه نفر استاد مشغول پیشبرد امور تدریس بوده که به کمک و همکاری همدیگر در پرورش و تربیه سالم محصلان کار می نمایند، از جمله دو تن آنها خارج از کشور مصروف فرا گیری برنامه ماستری اند.

بمنظور تأمین اجرای مؤفقیت آمیز پروسه درسی، تلاش های فراوانی پیرامون تهیه و تدارک کتابهای درسی و میتودیکی توسط استادان صورت میگیرد. از جمله کارهای مذکور کتاب رسم تخنیک عمومی، کتاب هندسه ترسیمی عمومی، مرتسمات با علایم عددی، طرق ترسیم دورنمای انجنیری و ترسیم سایه را میتوان نامبرد. از بدو فعالیت دیپارتمنت تا کنون اضافه از ۴۰ جلد کتاب درسی و ممد درسی در چارچوب این دیپارتمنت تهیه و تدوین گردیده است. در عین حال به تعداد ۱۵۰ پلاکات ( تابلو های تصویری) پیرامون مضامین ایکه تدریس می گردند، توسط استادان دیپارتمنت ترتیب و تنظیم گردیده و بصورت متداوم تجدید می شوند.

با قدر دانی از کار و فعالیت اساتید محترم دیپارتمنت هندسه ترسیمی و رسم تخنیکی هریک محترم  پوهاند دوکتور عبدالقیوم " کریمزاده " ، محترم پوهنوال دکتور نصرالله "دانشیار" و محترم پوهندوی محمد نسیم "مصطفی زاده"  که از جمله اساتید ورزیده این دیپارتمنت بودند که دوره ماموریت خویش را با کمال صداقت و میهن دوستی به پایان رسانیده اند و فعلا ً هم استادان دیپارتمنت از مشوره های علمی ایشان مستفید میشوند.

 پوهندوی دیپلوم انجنیر زرغونه پوپل, استاد دیپارتمنت هندسه ترسیمی و رسم تخنیک پوهنځی ساختمانی؛

  تحصیلات:

 •  ماستر رشته سرک و پل  پوهنځی ساختمانهای ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل،
 •  ماستر رشته سرک و پل  پوهنځی ساختمانهای ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل،

آثارعلمی:

 • طرح ریزی یک قسمت سرک هرات – میمنه ، (تیزس ماستری)؛
 • بکاربرد نوموگرام به منظور طرح ساختمان سطوح اشکال مهندسی، (مقاله)؛
 • ارائه مجموعه خطوط و جداسازی سطح از آن که مطالبات قبلاً داده شده را تحقق بخشد  ، (مقاله)؛
 • ترسیم و بازسازی تصاویر دورنمائی ابجیکت های مهندسی بطریقه انطباق ، (مقاله)؛
 • ترجمه کتاب رسم تخنیک

ساحه تحقیق: انجنیری ساختمان های ترانسپورتی.

 پوهندوی محمد عرفان "عارف" , استاد دیپارتمنت هندسه ترسیمي و رسم تخنیکی  پوهنځي ساختماني؛

   تحصیلات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ماستر رشته ساختمانهای صنعتی و مدني پوهنتون پولی تخنیک کابل، 1990؛

 • فارغ التحصیل صنف دوازدهم از لیسه عالی حبیبیه 1984؛

آثارعلمی:

 • مقایسه گسترش سطوح به طریقۀ غلطان به مدار سویه با طرق دیگر گسترش( مقاله تحقیقی- علمی)
 • ترجمه  ترجمه کتاب زیر عنوان رسم تخنیک انجنیری و گرافیگ (  کتاب تدریسی)
 • کاربرد روش های گرافیکی برای انتیگرال گیری و مشتق گیری( مقاله تحقیقی – علمی)
 • کاربرد مطابقت های مرکزی- موازی منحنی های مسطح بالای سطوح ترتیب دوم برای حل مسایل؛ توسط سطح در ارتسامات قایم الزاویه( مقاله تحقیقی – علمی)
 • ترسیم ارتسامات اکسونومتری آبجکت های ارایه شده در مرتسمات با علایم عددی ( مقاله تحقیقی – علمی)
 • ترسیم سطوح به طریقه ارتسامات کمکی ( مقاله تحقیقی- علمی)
 • تطبیق ارتسام سه محوری در حل مسایل هندسه ترسیمی تقاطع سطوح در پوشش خطی که یکی از آن ها سطح ترتیب دوم باشد( مقاله تحقیقی – علمی)
 • دریافت انعکاس شعاعات صوت به طریقه های هندسه ترسیمی( مقاله تحقیقی – علمی)
 • طریقه های دریافت خط تقاطع مستوی حالت عمومی با اجسام هندسی( مقاله تحقیقی – علمی)
 • مطالعه برخی از مسایل هندسه ترسیمی به طریقه تغییر محل نقشه کامپلکس( مقاله تحقیقی – علمی)
 • طرح و دیزاین تعمییر اداری وزارت آبیاری ( تیزس ماستری|)

تماس: amohammederfanarif@yahoo.com ,erfan.arif@kpu.edu.af , +93700065859

 پوهندوی دیپلوم انجنیر عبدالصبور عرفانی, استاد دیپارتمنت هندسه ترسیمی و رسم تخنیک پوهنځی ساختمانی؛

 تحصیلات:

 •  ماستر رشته ساختمانهای صنعتی و مدنی پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل، 1374-ﻫ-ش

 آثارعلمی:

 • طرح و دیزاین تعمیر عام المنفعه سینما تیاتر به گنجایش 1200 نفر ، (تیزس ماستری)؛
 • دریافت خط تقاطع برخی از سطوح منحنی درجه دوم با استفاده از طریقه تحول کوادرتیکی، (مقاله)؛
 • دریافت فصل مشترک سطوح متقاطع به طریقه گرافیکی ، (مقاله)؛
 • تقسیم زوایای حاده الی نود و قوس مقابل آنها به چندین حصه مساوی با استفاده از طریقه گرافیکی ، (رساله تحقیقی)؛
 • دریافت نقاط صفری در سرک های دارای میلان مساوی ، (مقاله)؛
 • ، نقش ناصف ها در تقسیم بعضی از زوایا و قوس مقابل آنها (مقاله)؛
 • دریافت شعاع ثابت جهت تقسیم محیط دایره به هشت حصه مساوی به طریقه گرافیکی، (مقاله)؛

ساحه تحقیق: انجنیری سیول.

تماس:     saboorurfani@yahoo.com     0799314894   

 پوهنیار دیپلوم انجنیرشاپیری پیرزاد صدیق

 تحصیلات:

 •  ماستر رشته ساختمانهای صنعتی و مدني پوهنتون پولی تخنیک کابل، 1367 (1982) ؛

 آثارعلمی:

 • دریافت خط تقاطع سطوح منحنی در صورتیکه آثار سطوح مذکور در یک مستوی مشترک واقع باشد، (مقاله)؛
 • گسترش سطوح ، (مقاله)؛
 • تقارب سطوح  ، (مقاله )؛
 • دریافت خط تقاطع سطوح منحنی در صورتیکه آثار سطوح مذکور در یک مستوی مشترک واقع باشد،(رساله علمی- تحقیقی) ؛
 • اعمار یک سینما به گنجایش پنجصد نفردرشهر کابل، (تیزس ماستری
 • طرحریزی پوشش های مهندسی به طریقه برش، (مقاله )؛
 • گرافیک دریافت ساحات صفری کارهای زمینی؛

ساحه تحقیق: مسایل مربوط به انجنیری سیول.

تماس:0774577314 - 0789063406     pirzadshaperai@yahoo.com

 پوهنیار دیپلوم انجنیر محمدرفیع رفیع, استاد دیپارتمنت هندسه ترسیمي و رسم تخنیکی  پوهنځي ساختماني؛

 تحصیلات:

 •  ماستر رشته ساختمانهای صنعتی و مدني پوهنتون پولی تخنیک کابل، 2015
 •  لیسانس در رشته ساختمانهای صنعتی و مدني پوهنتون پولی تخنیک کابل،2012

آثارعلمی:

 • تطبیق ارتسام مرکزي در گرافیک انجنیري، (مقاله)؛
 • اشتباهات متداووم در نقشه های تخنیکي ، (مقاله)؛
 • تطبیق ارتسام مرکزي در گرافیک انجنیري (آموزش انجنیری دورنما)، (رساله تحقیقی - علمی
 • بررسی ساختمانهای بلند منزل شهر کابل در مقابل زلزله، (تیزس ماستری
 • مقاومت مواد قسمت اول، (چپتر)؛

ساحه تحقیق: مسایل مربوط به انجنیری سیول.

تماس: mohammadrafi551@yahoo.com , +93704948786