دیپارتمنت مهند سی(Architecture) با نام اختصاری AR : 

وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان در سال 1360 هجری خورشیدی تصمیم گرفت که به منظور تربیه کادر های فنی- مسلکی و رفع نیازمندی کشور از لحاظ کمبود مهندسین در چوکات پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل دیپارتمنت مهندسی را تأسیس نماید که به اساس آن نخستین بار برای جوانان افغانستان زمینۀ آن مساعد گردید تا تحصیلات عالی خویش را در رشته مهندسی به سویه ماستری در داخل کشور ادامه دهند. دیپارتمنت مهندسی که در حقیقت اساس پوهنځی ساختمانی را در جمهوری اسلامی افغانستان پایه گذاری می نماید فعلا ً همه ساله به تعداد (30 – 60) نفر محصل جدید الشمول را در رشته مهندسی می پذیرد. در دیپارتمنت مهندسی فعلا ً به تعداد هشت نفر استاد مشغول پیشبرد امور تدریس بوده که به کمک و همکاری همدیگر در پرورش و تربیه سالم محصلان کار می نمایند.

   ترکیب و تشکیل استادان دیپارتمنت مهندسی از نگاه درجه علمی و تحصیلی قرار ذیل است:

شماره

اسم  و تخلص

درجه تحصیلی

درجه علمی

سال شمولیت در کادر علمی

1

سلیمان "عثمانخیل"

ماستر

پوهنوال

1366 هجری شمسی

2

صالح محمد "یاری"

ماستر

پوهندوی

1364 هجری شمسی

3

محمد الله "ابراهیمی"

ماستر

پوهنمل

1386 هجری شمسی

4

خواجه جاوید "صدیقی"

ماستر

پوهنیار

1389 هجری شمسی

5

احمد جواد "نیازی"

ماستر

پوهنیار

1391 هجری شمسی

6

فضل الرحمن "احلاص"

ماستر

پوهیالی

1392 هجری شمسی

7

شبنم "صالحی"

ماستر

پوهنیار

1393 هجری شمسی

8

احمد ولید "ایوبی"

ماستر

پوهنیار

1395 هجری شمسی

 

 

تعداد محصلین رشتۀ مهندسی در سمستر جاری  سال (1396) هجری شمسی در مجموع (230) نفر محصل بوده که به تفکیک صنوف قرار ذیل اند:

اناث

ذکور

تعداد داخله

سمستر

صنف

شماره

21

41

62

1

اول

1

18

44

63

2

دوم

2

9

48

57

2

سوم

3

1

47

48

2

چهارم

4

-

-

-

-

پنجم

5

دیپارتمنت مهندسی پوهنځی ساختمانی برای تدریس امور محصلان مربوط خویش وسایل و تجهیزات کافی قسما ً در اختیار دارد که می تواند تا اندازه نیازمندی های دیپارتمنت را مرفوع سازد. دیپارتمنت مهندسی مصمم است تا احیای مجدد موزیم آثار معماری قدیم افغانستان، لابراتوار فزیک ساختمانی و تجهیز اطاق رسامی و مودل سازی مربوط دیپارتمنت را هرچه زود تر آغاز نماید. سالون های نقشه کشی و اتاق رسامی مربوط دیپارتمنت، مرکز کمپیوتر که از طرف انجمن مهندسین عاجل فرانسه و سنای کشور فرانسه در چوکات دیپارتمنت مهندسی ایجاد گردیده مجهز با وسایل، کمپیوتر ها و تجهیزات مخصوص نقشه کشی و طراحی اند که در آموزش دروس عملی و نظری محصلان مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر محصلان رشتۀ مهندسی قادر اند با استفاده از پروگرام پیشرفته طرحـریزی توسط کمپیوتر یعنی Auto CAD  و ریوت Revit به طرح و دیزاین پروژه های صنفی و دیپلوم خویش بپردازند.

استادان دیپارتمنت مهندسی وظیفه خود می دانند که در پهلوی مکلفیت های درسی یک سلسله تحقیقات علمی و میتودیکی را انجام دهند تا از یک طرف سطح دانش خویش را توسعه و ارتقا بخشند و از طرف دیگر راه های را جستجو نمایند که در آموزش و پرورش سالم محصلان مؤثر واقع گردد.

تحقیقات علمی و میتودیکی که توسط دیپارتمنت انجام شده و می شود اساسا ً در جهات ذیل سمت دهی گردیده اند :

 1. مطالعه و بررسی دقیق در مورد مهندسی و شهرسازی جمهوری اسلامی افغانستان
 2. تحلیل و ارزیابی همه جانبه تجارب تربیه مهندسین ج.ا.ا.
 3. تحقیق و مطالعه در مورد آثار و یاد گار های معماری قدیم افغانستان.
 4. تحقیق و مطالعه در مورد روش و شیوه های طرح مهندسی و ساختمانی تعمیرات مروجه افغانستان از گل خام که توسط معماران ماهر مردمی اعمار گردیده است.
 5. مطالعه و تحقیق در مورد فکتور های اقلیمی و خصوصیات طبیعی افغانستان از نقطه نظر طرح و ساختمان تعمیرات
 6. تهیه و ترتیب رهنمود ها و دستور العمل های مشخص برای طرحریزی تعمیرات و شهر های جدید در افغانستان.

دیپارتمنت مهندسی پروگرام تحقیقات علمی استادان مربوط خویش را طوری ترتیب می نماید که موضوعات تحقیقاتی در مورد پرابلم های معاصر مهندسی و شهرسازی امروز افغانستان مورد بررسی قرار گیرد تا نتایج بدست آید که بدون تأثیر هم در امور تدریس محصلان و هم در ساحات اقتصادی ، اجتماعی و کلتوری جمهوری اسلامی افغانستان مورد استفاده قرار گیرد.

طوریکه معلوم است تهیه کتب و آثار علمی به لسان های ملی د رآموزش و پرورش سالم افراد جامعه رول مهمی را باز ی میکند. بنابران استادان دیپارتمنت مهندسی بمنظور رفع نیازمندی ها، بهبود وضع آموزش و پرورش سالم جوانان و تقویه بنیادی علمی محصلان یک تعداد کتب، ممد های درسی را در رشته های  اختصاصی مهندسی و ساختمانی تألیف و ترجمه می نمایند. دیپارتمنت مهندسی بمنظور بهبود کار و فعالیت ثمر بخش استادان مربوط خویش همیشه سمینار های علمی و میتودیکی را دایر می نماید، در این سمینار ها و کنفرانس های علمی مسایل اصول تدریس مضامین اختصاصی، نتایج تحقیقات علمی و میتودیکی استادان مورد بحث قرار می گیرد و برای حل مناسب مسایل مورد نظر راه های علمی و عملی جستجو میگردد تا کار های علمی و فعالیت های تدریسی دیپارتمنت مطابق اساسات علمی تنظیم شود.

 دیپارتمنت مهندسی بمنظور فعالیت بهتر استادان مربوط خویش قرار داد های همکاری متقابله را با وزارت های محترم امور شهری، فواید عامه و ریاست طرح و تطبیق شاروالی کابل تجدید و به امضا برساند که به اساس آن استادان دیپارتمنت مهندسی همیشه با پرسونل فنی مؤسسات فوق الذکر تماس خواهند داشت و در بارۀ مسایل مورد علاقه جانبین تبادل افکار و نظریات خواهند نمود.

دیپارتمنت مهندسی از بدو تأسیس تربیه مهندسین را به سویه ماستر در رشتۀ مهــندسی به عهده داشت  و اولین دوره  فارغ التحصیلان این دیپارتمنت در سال (1365) هجری خورشیدی به سویه ماستر به جامعه تقدیم گردیدند، که بعد ها نظر به لزوم دید مقام وزارت تحصیلات عالی بنابر از دست دادن امکانات فزیکی (لابراتوار ها و مواد لابراتواری) پوهنتون در اثر جنگ های تحمیلی و تنظیمی، تطبیق پروگرام لیسانس جانشین پروگرام ماستری گردید و جدید الشمولان سال 1374 این دیپارتمنت  شامل پروگرام دوره لیسانس گردیدند که اولین دوره فارغ التحصیلان دوره لیسانس در سال 1379 هـ. ش. به جامعه تقدیم گردیدند و الی اکنون محصلین از این دیپارتمنت به سویه لیسانس فارغ میگردند. 

موضوعات ایکه منحیث موضوع کار پروژه های نهایی فراغت از طرف مجلس استادان دیپارتمنت مهندسی برای محصلان رشته مهندسی سپرده می شود اکثرا ً طرح تعمیرات مختلف النوع صنعتی و مدنی شامل تعمیرات مکاتب، مدارس و کامپلکس تعمیرات مساجد، پولی کلینیک ها، تعمیرات بانک ها، تعمیرات تجارتی، رهایشی، ترمینال های هوایی، کلوپ های ورزشی- فرهنگی، استدیوم های ورزشی، و غیره بوده که شامل ماستر پلان شهر کابل و ولایات بوده ، اکثرا ً جنبه تطبیقی می داشته باشد و بعد از اجرای تمام نقشه های مربوط توسط محصلان تحت رهنمایی استادان مشوره دهنده در محضر کمیسیون با صلاحیت علمی مشتمل بر استادان دیپارتمنت، پوهنتون و نماینده های سایر مؤسسات و نهاد های علمی از پروژه های مطروحه خویش دفاع می نمایند.

محصلان فارغ التحصیل دیپارتمنت مهندسی بعد از اتمام دورۀ تحصیل و فراغت شان از پوهنتون پولی تخنیک کابل نظر به خواست و تقاضای شان می توانند در تمام مؤسسات طرحریزی دولتی و غیر دولتی ایفای وظیفه نمایند، چنانچه فعلا ً هیچ مؤسسه طرحریزی وجود ندارد که فارغان این دیپارتمنت در آن شامل وظیفه نباشند.

دیپارتمنت مهندسی در پلان های انکشافی آینده خویش در نظر داشت تا دیپارتمنت و یا سکشن شهرسازی و پلانگذاری شهر ها را در جنب این دیپارتمنت تأسیس نماید تا بتوانند نیازمندی های کشور را از لحاظ کمبود مهندسین شهرساز تأمین نمود باشد که به این امر نایل گردیده و فعلاً دیپارتمنت شهر سازی به حیث یک دیپارتمنت مستقل از دیپارتمنت مهندسی جدا و در چوکات پوهنحی ساختمانی فعالیت دارد.

محصلان ایکه شامل رشته مهندسی می گردند از طریق سپری نمودن امتحان کانکور، رشته ی مهندسی را انتخاب و از طریق ریاست کمیته کانکور وزارت تحصیلات عالی به این رشته انتخابی شان معرفی می گردند که دو سمستر اول و دوم سال اول را با محصلان سایر رشته های  پوهنځیدروس مضامین عمومی را فرا می گیرند و در سمستر اول صنف اول تنها مضمون آشنایی با رشته یعنی مبادی مهندسی را که از طرف استادان دیپارتمنت تدریس می گردد تعقیب می نمایند. یک تعداد از فارغ التحصیلان صنوف چهاردهم مکاتب تحنیکی و مسلکی که رشته ساختمانی تعمیرات را فرا گرفته اند نیز بعد از سپری نمودن  موفقانه کانکور اختصاصی به سمستر اول صنف دوم جذب می شوند. تدریس مضامین مسلکی و رشتوی مهندسی برای محصلان از سمستر اول صنف دوم آغاز می گردد.

مدت تحصیل در این رشته مدت چهار سال و نیم را در بر می گیرد که مدت هشت سمستر درسی برای آموزش و فراگیری مضامین مربوط تخصیص داده شده و در سمستر نهم محصلان بالای کار پروژه های دیپلوم شان تحت نظر استادان رهنمای شان مصروف طرح و تکمیل و دفاع از پروژه های شان در ختم سمستر و در محضر کمیسیون معتبر علمی با ترکیب از استادان دیپارتمنت و سایر صاحب نظران و اهل مسلک می باشند. بعد از دفاع مؤفقانه از پروژه های دیپلوم شان  و اخذ تقریظ خوب از طرف استاد رهنماء لقب مهندس لیسانس به اوشان تفویض می گردد.       

 1. نیاز سنجی آموزشی، منابع و شیوه های آن :

معياري ساختن، معاصرسازي ورشد متداوم تمام عرصه هاي علوم انجنيري برمبناي جديد ترين دست آورد هاي علوم و فنون جهان و تربيه كادرهاي علمي - انجنيري شايسته و مجرب مطابق به نيازمندي هاي كشور، وفادار به ارزش هاي اسلامی، انساني، ميهني و مسلکی نظربه مطالبات ومعيارهاي عصر وزمان اساس نیاز سنجی را برای رشته ی مهندسی تشکیل می دهد.

ازانجائيكه رشد سريع وسالم عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جامعه ارتباط ناگسســــتني به موجوديت كادرهاي مجرب و ورزيده و همچنان مؤسسات تحصيلات عالي با کیفیت دارد بناءً با يقين كامل بازسازي و احياي مجدد كشور جنگ زده ما، بدون بازسازي و احياي مجدد پوهنتون پولي تخنيك كابل از آن جمله دیپارتمنت مهندسی و تجدید نظر و بازنگری کریکولم ها و مفردات درسی آن امكان پـــــــذير نيست، تا فارغان اين كانون علمي– انجنيري درعرصه هاي مختلف حيات علمي وانجنيري اين مرزوبوم، دردوردست ترين نقاط كشوردر كليه مؤسسات توليدي دولتي وغيردولتي با ارائه نظريات عالمانه وپيشكش نمودن طرح هاي علمي در امر بازسازي واحياي مجدد كشور سهم شايسته و ارزنده را ايفا نمايند.

در تماس های متواتر و پیهم ایکه با مؤسسات و ادارات ایکه فارغ التحصیلان رشته مهندسی بعد از ختم تحصیل در آن ارگان ها شامل کار و وظیفه می شدند و همچنان تماس ها و مصاحبه های که با فارغ التحصیلان رشته ی مهندسی داشتیم آنها مجبور بودند تا بعد از فراغت از رشته مهندسی حین شمولیت در مؤسسات استخدام کننده باید یک رشته کورس های اختصاصی دیگر را فرا می گرفتند که به پروسه ی کاری شان در آن دفاتر ارتباط می گرفت و این کورس ها شامل کریکولم درسی قبلی دیپارتمنت نبود و ضرورت گنجانیدن آن در نصاب درسی یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر تلقی می گردید تا محصلان فارغ التحصیل بتوانند مطابق نیاز بازار کار تربیه شوند. بنابر همین ملحوظ بود که در سال 1392مجموع استادان دیپارتمنت مهندسی برآن شدند تا تغییرات لازم را در کریکولم و مفردات درسی دیپارتمنت وارد نمایند و نصاب جدید تحصیلی را برای این رشته آماده وغرض طی مراحل بعدی به مراجع ذیصلاح جهت منظوری ارایه نمایند. 

 1. دریافت نیاز سنجی ( ضرورت بازنگری و تغییر در اهداف برنامه):

روی همرفته دیپارتمنت مهندسی طی پانزده سال اخیر از لحاظ کیفی و کمی دارای رشد چشمگیری بوده است، ولی این رشد در حد مطلوب دانسته نشده و برای تأمین نیاز بازار کار، در آموزش محصلان باید تغییرات اساسی رونما گردد. روی همین ملحوظ بود که استادان دیپارتمنت مهندسیپوهنځی ساختمانی بطور مشترک بر آن شدند تا تغییرات اساسی و بنیادی را در پروگرام درسی خویش وارد نمایند و در قدم نخست پروگرام درسی را به شکل کریدت تبدیل نموده و به محتوای درسی بسیاری از مضامین تجدید نظر صورت گرفت و مطابق به خواست و نیاز جامعۀ امروزی مضامین جدید وارد نصاب درسی این رشته گردید که طی صفحات بعدی این نصاب پیش کش گردیده است.

 1. اهداف عمومی و آموزشی رشته:

ما در مدت تطبیق نصاب تحصیلی آماده شده جدید،  بهترین محصلان که از جغرافیا و کلتور متفاوت کشور نمایندگی می نمایند، از طریق یک آموزش عالی، صلح آمیز و دارای محیط تحقیقاتی خوب توسط اعضای کادر علمی دارای استعداد عالی خویش تربیه خواهیم نمود. این دیپارتمنت مهندسان خوب را که به جامعه ی افغانی و جهانی احترام داشته ، قادر به رهبری جامعه به سوی یک زندگی دارای معیار بلند باشند در مدت تطبیق این نصاب تحصیلی فارغ خواهیم داد.

هدف عمومی ما تقویت سیستم تحصيلات عالي تخصصي انجنيري ازنظر كمي وكيفي است که نه تنها نيازمندي هاي توسعه وپيشرفت افغانستان را نظربه مطالبات معاصر جوابده باشد، بلكه با معيارهاي اكادميك پوهنتون هاي منطقه رقابت نمايد.

هدف اساسی تطبیق این نصاب تحصیلی عبارت است از: تربیه محصلان دوره لیسانس در رشته مهندسی تعمیرات مختلف النوع مسکونی، عام المنفعه، صنعتی و زراعتی طی نه سمستر در مطابقت با پروگرام های بین المللی انجنیری با دست آورد های جدید علمی  و مسلکی  بوده که تمام نیازمندی های کشور را در تمام سطوح پاسخگو باشد.

رسالت دیپارتمنت مهندسی ارتقای سطح دانش محصلان در رشته مهندسی ساختمانهای صنعتی و مدنی مطابق قانون تحصیلات عالی، اجرای تحقیقات علمی در این رشته و خدمت در عرصه طرحریزی ساختمانهای مختلف النوع مورد نیاز جامعه، تجهیز دیپارتمنت و اکمال کادر های علمی و فنی مجرب و ورزیده ملی در رشته مهندسی برای کشور می باشد.

فراهم آوري خدمات با كيفيت عالي براي تمام هموطناني كه واجد شرايط اكادميك وتحصيل لیسانس  اند. ارايه تدريس، تحقيق ورهبري پروژه هاي ملي براي رشد، توسعه وپيشرفت كشوربا تقديم فارغ التحصيلاني كه خواسته هاي جامعه و حتي مطالبات مسلكي وتخصصي رادرسطح منطقه مرفوع نمايند. با در نظر داشت رسالت و ارزش های پوهنتون ها، به هدف انکشاف دادن دانش و مهارت ها درعرصه های مسلکی- انجنیری، تکنالوژی معلوماتی و تعلیمی، میتود های تحقیق تطبیقی،  مهارت های رهبری و اداره برای تمام موسسات تعلیمی در سراسر افغانستان دز نظر گرفته شده است.

 1. نصاب تحصیلی و  مفردات هر مضمون:

کریکولم و مفردات درسی دیپارتمنت مهندسی به اساس پلان درسی بسیاری از پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی مهندسی دنیا عیار گردیده که در آن خصوصیات ملی و خواسته های جامعه افغانی بصورت دقیق و همه جانبه گنجانیده شده است. دیپارتمنت مهندسی تلاش می ورزد که در تطبیق نصاب درسی از میتود ها و روش های استفاده نماید که فارغان رشته مهندسی بتوانند در ساحه کار و فعالیت خویش نه تنها مسایل روزمره طرح مهندسی را بصورت مناسب حل نمایند بلکه تمام مسایل جدیدی را که در اثر تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه در عرصه هنر مهندسی رونما می گردد دقیقا ً تشخیص و به حل مناسب آن اقدام عملی نماید و این حقیقت را درک نمایند که هیچ یک از مهندسین نمی تواند بدون در نظر داشت چنین مسایل استعداد هنری خویش را توسعه و بهبود بخشد.

نصاب درسی دیپارتمنت مهندسی مضامین را در بر می گیرد که فارغان رشتۀ مهندسی می توانند در ساحات طرحریزی و اعمار شهر های جدید، ناحیه های مسکونی، تعمیرات مسکونی، تعمیرات عام المنفعه و تعمیرات صنعتی بصورت مؤفقانه انجام خدمت نمایند. در یک دوره مکمل تحصیلی برای محصلان رشته مهندسی به تعداد (42) مضمون به حجم ( 172) کریدت تدریس می گردد که در باره مسایل مهم اقتصادی، اجتماعی، کلتوری، هنری – تخنیکی  طرح مهندسی و ساختمان تعمیرات بحث می کند و در انکشاف سالم استعداد ها و ارتقای سطح دانش محصلان کمک های همه جانبه می نماید . مضامین اختصاصی که برای محصلان رشته مهندسی تدریس می گردد عبارت از : طرحریزی مهندسی، تیوری طرحریزی مهندسی و شهرسازی، تاریخ مهندسی و شهرسازی کشور و ممالک جهان، رسامی و نقاشی، فزیک ساختمانی و اقلیم شناسی، کورس های عناصر مهندسی، اساسات کمپوزیشن مهندسی ، تپولوژی مهندسی ، انتریر مهندسی........ و غیره اند ولی مضمون طرحریزی مهندسی اساس رشته تخصصی محصلان را تشکیل داده که در ردیف اول قرار دارد.

   تعداد کریدت های مضامین شامل نصاب تحصیلی با تفکیک ساعات دروس عملی و نظری، کود نمبر و کتگوری مضامین به اساسی، اختصاصی- الزامی و اختیاری، مضامین پیش شرط و و فیصدی هر یک از کتگوری های مضامین در جداول نصاب درسی بطور سمستر وار و مجموعی گنجانیده شده است. ( نصاب درسی ملاحظه گردد) و محصلان در هر سمستر یا هفته درسی مکلف به فرا گیری حد اقل 18 کریدت و حد اعظمی 21 کریدت می باشند. 

 1. روش های تدریس و آموزش در رشته ی مهندسی:

آمریت دیپارتمنت و استادان دیپارتمنت مهندسی مطابق ایجابات مسلک مهندسی به جنبه های عملی کار ارزشمندی بیشتر قایل اند. بنابران با تدارک امکانات کار عملی و جذب کمک های نهاد های گوناگون علاقمند توانسته اند با برنامه ریزی مطابق تدریس نظری و عملی با شیوه های ذیل در تدریس محصلان زمینه سازی کنند:

 1.  استفاده از کتب درسی و ممد درسی جدید که بیشتر توسط استادان دیپارتمنت آماده گردیده است و به دسترس محصلان قرار دارد.
 2.  استفاده از پروجکتور و کمپیوتر لپ تاب و تهیه لکچر ها با استفاده از پروگرام پاورپاینت.
 3.  استفاده از وایت بورد و مارکر در جریان پیشبرد لکچر ها
 4.  استفاده از پروجکتور Overhead و فلیپ چارت در ساعات درسی
 5.  به دسترس قرار دادن کاغذ های مخصوص نقشه کشی برای محصلان شامل کاغذ واتمن، گراف، ترس و تخته های مخصوص برای مضامین طرحریزی مهندسی و رسامی و نقاشی.
 6. مقاصد:

با فرا گرفتن یک دوره تحصیلی لیسانس با  مفردات موجود فارغان این رشته مقاصد ذیل را برآورده ساخته و توانایی های آتی را دارا خواهند بود:

 1. حل معقولانه هر نوع مسایل تیوریکی و عملی مهندسی مطابق اساسات علمی بطور مناسب.
 2. طرحریزی و اعمار انواع تعمیرات مسکونی، عام المنفعه و تعمیرات صنعتی با معیار های پذیرفته جهانی .
 1. طرحریزی، پلانگذاری و احداث شهر ها و شهرک های جدید و ناحیه های مسکونی.

4- پلانگذاری ، اداره و سازماندهی امور  پروژه های ساختمانی با تکنالوژی جدید و عصری.

 1. مطالعه و تحقیق در مورد تأثیر فکتور های اقلیمی و شرایط طبیعی ساحه بالای طرح و ساختمان تعمیرات.
 2. مطالعه هنر معماری افغانستان و مسایل طرح مهندسی و شهرسازی ممالک دیگر.

8- شیوه های ارزیابی محصلان:

امتحان و ارزیابی روشی است که به وسیله ی آن درجه کسب دانش یا مهارت های نظری و عملی در یک دوره ی تحصیلی ارزیابی می گردد. مطابق به ماده نزدهم لایحه ی سیستم کریدت و طرز العمل منظور شده اخذ امتحانات سمستر،  ارزیابی مضامین شامل نصاب تحصیلی رشته های موجوده پوهنځی ساختمانی  به تفکیک ذیل صورت می گیرد:

الف. امتحان نهائی  %60 

ب . کارخانگی، اجرای پروژه های صنفی، کار گرافیکی،  فعالیت های داخل صنف و حاضری  %20

ج . امتحان وسط سمستر %20 

د. در مضامین و کورس های که ضرورت به کار عملی یا تطبیقات ندارد، ارزیابی نمرات حداکثر از %80 محاسبه می  گردد.

هـ. ارزیابی پروژه های صنفی، کار گرافیکی، ستاژ و تدریس آموزی به صلاحیت پوهنځی ها و رشته های مربوطه صورت می گیرد.

تکمیل نصاب حاضری درمضمون و یا کورس حتمی می باشد.هفتاد و پنج فیصد حاضری درساعت درسی شرط شمول درامتحان نهائی دانسته می شود. بیشتراز%25 غیرحاضری درساعات تطبیقات همان مضمون موجب محرومیت ازنمره تطبیقات می شود. نمره کامیابی برای هرمضمون %55 می باشد، علاوه برآن تکمیل %60 اوسط عمومی درهرسمسترلازمی دانسته می شود.