دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی

این دیپارتمنت در سال 1358 همزمان با تاسیس پوهنحًی ساختمانی ایجاد گردید. برنامه اساسی این دیپارتمنت را معیاری ساختن و معاصر سازی متداوم همه عرصه های مربوطه، رشد علوم انجنیری بر مبنای جدید ترین دست آورد های علوم وفنون جهان  و تربیه کادر های علمی  انجنیری شایسته و مجرب مطابق به نیازهای کشور و وفادار به ارزش های انسانی و میهنی نظر به  مطالبات و معیار های  عصر و زمان تشکیل می دهد.

رسالت ما فراهم آوری خدمات با کیفیت عالی برای تمام هموطنانی که واجد شرایط اکادمیک  و تحصیل اند . همچنان ارایه تدریس، تحقیق ورهبری پروژه های  ملی برای رشد، توسعه و پیشرفت کشور با فارغان که  خواسته های جامعه ، مطالبات مسلکی وتخصصی را در سطح کشور مرفوع نمایند، می باشد.

اولین دوره فارغان این دیپارتمنت در سال 1351 که 17 نفر بوده که به حیث انجنیران ورزیده ساختمانی به جامعه تقدیم نمودند.

تدریس در دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی با استفاده از روش های معاصر و موثر ممکنه بشکل ارایه لکچرها، درس های عملی، کار های لابراتواری، سیمینارها و کنفرانس های علمی استادان و محصلان، اجرای کارهای صنفی، پروژه های صنفی و تطبیقات علمی و تولیدی ، کاربرد نرم افزار های انجنیری و انترنت، تامین روابط وهمکاریهای علمی واکادمیکی با استادان پوهنځی های انجنیری سایر پوهنتونها، تبادل تجارب با موسسات تولیدی ساختمانی کشور درعرصه های کاربردی و استفاده از مواد و سیستم های جدید ساختمان سازی پیش برده می شود. دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی قبل از جنگ های داخلی درکشور با لابراتوار تست وآزمایش مواد وعناصر ساختمانی مجهز بوده که درآن علاوه بر اجرای کارهای لابراتواری توسط محصلان وکارهای تحقیقاتی استادان، آزمایش مواد ساختمانی موسسسات تولیدی ساختمانی دیگر نیز اجراء میشد که با تاسف فراوان دراثر جنگهای خانمانسوز داخلی ومداخلات خارجی کاملاً ازبین رفت.     خوشبختانه در این اواخر دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی توفیق یافت تا به کمک مالی بانک جهانی، لابراتوار مواد وعناصر ساختمانی خود را دوباره تجهیز نماید. که در حال حاضر استادان آموزش دیده در محدوده امکانات این لابراتوار آزمایشات لابراتواری را برای محصلین در بخش مضمون مواد ساختمانی اجراء می نمایند.  از آرزوهای دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی است که نسل جوان کشور را به اساس لیاقت و شایستگی وبطورخستگی ناپذید تحت سقف واحد در زمینه فراگیری علوم انجنیری فعالیت نمایند. به همگان معلوم است که فارغان این دیپارتمنت همزمان با فراغت شان درچوکات موسسات ساختمانی دولتی وغیر دولتی با معاشات کافی جذب گردیده ومصدر خدمت به جامعه میشوند. این انجینیران درزمینه های دیزاین ومحاسبه، نظارت وکنترول، مدیرت واعمار ساختمانها اجرای وظیفه نموده سهم ومسئولیت خود را درعرصه بازسازی و اعمار مجدد کشور جنگ زده خویش صادقانه ادا مینمایند.

مدت دوره تحصیل در این دیپارتمنت تا قبل ازآغاز جنگها پنج سال را دربر میگرفت و به فارغان این رشته دیپلوم ماستری تفویض میگردید. اکنون مدت دوره تحصیلی درین دیپارتمنت 9 سمستر ویا چهارنیم سال میباشد که براساس پلان انکشافی وزارت تحصیلات عالی به سیستم کریدیت عیار وتطبیق گردیده است. این دیپارتمنت درسال 1388 اولین دور فارغان سیستم کریدیت را به جامعه تقدیم نمود. محصلین این دیپارتمنت درجریان هشت سمستر دروس نظری ، عملی و حضوری را فرا گرفته ودراخیر سمستر هشتم تطبیقات راجع به جمع آوری مواد وآمادگی برای اجرای پروژه دیپلوم را اجراء مینمایند. براساس مواد لازمه جمع آوری شدۀ مذکور پروژه دیپلوم خویش را درجریان سمستر نهم اجراء وتکمیل نموده وبعداً درحضور کمیسیون اختصاصی که متشکل از استادان دیپارتمنت ، دیپارتمنت های ذیربط وهمچنان موسسات ساختمانی دیگر میباشند ، دفاع نموده ودرصورت موفقیت سند خویش را به سویه لیسانس بدست می آورند.

در دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی پوهنځی ساختمانی تدریس پروگرام ماستری در رشته انجنیری ساختمان (MSCE) در بهار سال 1390 آغاز گردید که درسال 1393 اولین دور ازمحصلان دفاع تیزس ماستری خود را موفقانه دفاع نمودند. که درحال حاضر این پروګرام مطابق پروګرام تایید شده وزارت تحصیلات عالی موافقانه جریان دارد.

اهداف :

 • تربیه کادر های جوان بادانش مسلکی انجنیری با کیفیت ومعیاری،
 • پرورش کادرها با روحیه وطن دوستی و اخلاق نیکو،
 • ارتقای ظرفیت اساتید،
 • تجهیز لابراتوار دیپارتمنت با تکنالوژی جدید تدریس و تحقیق و حفظ و مراقبت آن‎ها،
 • توسعه کاربرد متداوم روش جدید تدریس،
 • فراهم سازی فضای مناسب اجتماعی و اخلاقی و جلوگیری از تمام انواع تعصبات در محیط اکادمیک،
 • بازنگری و معاصر سازی متداوم کریکولم های درسی.

با فرا گرفتن یک دوره تحصلیی لیسانس با مفردات موجود فارغان این رشته مقاصد ذیل را برآورده ساخته و توانایی ‏های آتی را دارا خواهند بود :‏

 • دیزاین (سنجش) هر نوع مسایل میتودیکی و علمی تعمیرات صنعتی و مدنی مطابق اساسات عملی بطور مناسب،
 • طرح ریزی و اعمار انواع تعمیرات مسکونی، عام المنفعه و تعمیرات صنعتی با معیارهای پذیرفته شده جهانی،
 • سنجش و برآورد انواع مختلف تعمیرات صنعتی و مدنی با معیار های پذیرفته شده ملی و بین المللی،
 • طرح ریزی ساختمان‎های صنعتی و مدنی در مقابل قوه های مخرب زلزله مطابق به معیارهای ملی و بین المللی،
 • تعیین و انتخاب مواد ساختمانی مناسب جهت طرح و دیزاین ساختمان های صنعتی و مدنی و مقایسه تخنیکی و   اقتصادی آن ها.

دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی اگر خدا خواسته باشد تصمیم دارد که در صورت داشتن لابراتوار آزمایش عناصر ساختمانی وتوامیت با یک از پوهنتون های معتبر خارجی پروگرام دوکتورا را نیز ایجاد نماید.

در چوکات دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی لابراتوار مواد و عناصر ساختمانی موجود بوده که تجهیزات این لابراتوار به کمک بانک جهانی تهیه شده و در حال حاضر آزمایشات مواد ساختمانی برای محصلین در بخش مضمون مواد ساختمان از طرف این دیپارتمنت اجراء میگردد. 

لست تجهیزات لابراتواری:

 • وسایل لابراتواری جهت اجرای آزمایش تحلیل غربالی مواد
 • وسایل لابراتواری جهت اجرای آزمایش حدود غلظت خاک ها
 • وسایل لابراتواری جهت اجرای آزمایش تعیین FDD  و MDD خاک ها
 • وسایل لابراتواری جهت اجرای آزمایش CBR خاک ها
 • وسایل لابراتواری جهت اجرای آزمایش مقاومت جغل در مقابل فرسایش
 • وسایل لابراتواری جهت اجرای آزمایش نشست مخروطی کانکریت
 • وسایل لابراتواری جهت تهیه نمودن نمونه های استوانوی و مکعبی برای مصالح سمنتی و کانکریت
 • وسایل لابراتواری جهت تعیین وزن مخصوصه ریگ
 • وسایل لابراتواری جهت تعیین وزن مخصوصه جغل
 • وسایل لابراتواری جهت اجرای آزمایش غلظت پورتلند سمنت
 • وسایل لابراتواری جهت اجرای آزمایش زمان نشست پورتلند سمنت
 • وسایل لابراتواری جهت اجرای آزمایش ظرافت و میدگی پورتلند سمنت
 • وسایل لابراتواری جهت اجرای آزمایش مقاومت فشاری پورتلند سمنت
 • وسایل لابراتواری جهت اجرای آزمایش مقاومت فشاری کانکریت
 • وسایل لابراتواری جهت اجرای آزمایش مقاومت برشی خاک
 • وسایل لابراتواری جهت اجرای آزمایش تحکیم خاک
 • وسایل لابراتواری جهت تولید آب مقطر