دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی

این دیپارتمنت در سال 1358 همزمان با تاسیس پوهنحًی ساختمانی ایجاد گردید. برنامه اساسی این دیپارتمنت را معیاری ساختن و معاصر سازی متداوم همه عرصه های مربوطه، رشد علوم انجنیری بر مبنای جدید ترین دست آورد های علوم وفنون جهان  و تربیه کادر های علمی  انجنیری شایسته و مجرب مطابق به نیازهای کشور و وفادار به ارزش های انسانی و میهنی نظر به  مطالبات و معیار های  عصر و زمان تشکیل می دهد.

رسالت ما فراهم آوری خدمات با کیفیت عالی برای تمام هموطنانی که واجد شرایط اکادمیک  و تحصیل اند . همچنان ارایه تدریس، تحقیق ورهبری پروژه های  ملی برای رشد، توسعه و پیشرفت کشور با فارغان که  خواسته های جامعه، مطالبات مسلکی و تخصصی را در سطح کشور مرفوع نمایند، می باشد.

اولین دوره فارغان این دیپارتمنت در سال 1351 که 17 نفر بوده که به حیث انجنیران ورزیده ساختمانی به جامعه تقدیم نمودند.

تدریس در دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی با استفاده از روش های معاصر و موثر ممکنه بشکل ارایه لکچرها، درس های عملی، کار های لابراتواری، سیمینارها و کنفرانس های علمی استادان و محصلان، اجرای کار های صنفی، پروژه های صنفی و تطبیقات علمی و تولیدی، کاربرد نرم افزار های انجنیری و انترنت، تامین روابط وهمکاریهای علمی و اکادمیکی با استادان پوهنځی های انجنیری سایر پوهنتونها، تبادل تجارب با موسسات تولیدی ساختمانی کشور در عرصه های کاربردی و استفاده از مواد و سیستم های جدید ساختمان سازی پیش برده می شود. دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی قبل از جنگ های داخلی در کشور با لابراتوار تست وآزمایش مواد و عناصر ساختمانی مجهز بوده که درآن علاوه بر اجرای کارهای لابراتواری توسط محصلان و کارهای تحقیقاتی استادان، آزمایش مواد ساختمانی موسسسات تولیدی ساختمانی دیگر نیز اجراء میشد که با تاسف فراوان در اثر جنگهای خانمانسوز داخلی ومداخلات خارجی کاملاً ازبین رفت.  خوشبختانه در این اواخر دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی توفیق یافت تا به کمک مالی بانک جهانی، لابراتوار مواد وعناصر ساختمانی خود را دوباره تجهیز نماید. که در حال حاضر استادان آموزش دیده در محدوده امکانات این لابراتوار آزمایشات لابراتواری را برای محصلین در بخش مضمون مواد ساختمانی اجراء می نمایند.  از آرزو های دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی است که نسل جوان کشور را به اساس لیاقت و شایستگی وبطورخستگی ناپذید تحت سقف واحد در زمینه ی فراگیری علوم انجنیری فعالیت نمایند. به همگان معلوم است که فارغان این دیپارتمنت همزمان با فراغت شان درچوکات موسسات ساختمانی دولتی وغیر دولتی با امتیازات مالی و معنوی کافی جذب گردیده ومصدر خدمت به جامعه میشوند. این انجینیران در زمینه های دیزاین ومحاسبه، نظارت وکنترول، مدیرت واعمار ساختمانها اجرای وظیفه نموده سهم ومسئولیت خود را در عرصه بازسازی و اعمار مجدد کشور جنگ زده خویش صادقانه ادا مینمایند.

مدت دوره تحصیل در این دیپارتمنت تا قبل از آغاز جنگها پنج سال را دربر میگرفت و به فارغان این رشته دیپلوم ماستری تفویض میگردید. اکنون مدت دوره تحصیلی در این دیپارتمنت 9 سمستر و یا چهارنیم سال میباشد که براساس پلان انکشافی وزارت تحصیلات عالی به سیستم کریدیت عیار وتطبیق گردیده است. این دیپارتمنت درسال 1388 اولین دور فارغان سیستم کریدیت را به جامعه تقدیم نمود. محصلان این دیپارتمنت در جریان هشت سمستر درس های نظری، عملی و حضوری را فرا گرفته و دراخیر سمستر هشتم تطبیقات راجع به جمع آوری مواد وآمادگی برای اجرای پروژه دیپلوم را اجراء مینمایند. بر اساس مواد لازمه جمع آوری شدۀ مذکور پروژه دیپلوم خویش را درجریان سمستر نهم اجراء وتکمیل نموده وبعداً در حضور کمیسیون اختصاصی که متشکل از استادان دیپارتمنت، دیپارتمنت های ذیربط وهمچنان موسسات ساختمانی دیگر میباشند، دفاع نموده و درصورت موفقیت سند خویش را به سویه لیسانس بدست می آورند.

در دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی پوهنځی ساختمانی تدریس برنامه ماستری در رشته انجنیری ساختمان (MSCE) در بهار سال 1390 آغاز گردید که در سال 1393 اولین دور از محصلان دفاع تیزس ماستری خود را موفقانه دفاع نمودند. که درحال حاضر این برنامه مطابق برنامه تایید شده وزارت تحصیلات عالی موافقانه جریان دارد.

اهداف :

 • تربیه کادر های جوان با دانش مسلکی انجنیری با کیفیت ومعیاری،
 • پرورش کادرها با روحیه وطن دوستی و اخلاق نیکو،
 • ارتقای ظرفیت اساتید،
 • تجهیز لابراتوار دیپارتمنت با تکنالوژی جدید تدریس و تحقیق و حفظ و مراقبت آن‎ها،
 • توسعه کاربرد متداوم روش جدید تدریس،
 • فراهم سازی فضای مناسب اجتماعی و اخلاقی و جلوگیری از تمام انواع تعصبات در محیط اکادمیک،
 • بازنگری و معاصر سازی متداوم کریکولم های درسی.

با فرا گرفتن یک دوره تحصلیی لیسانس با مفردات موجود فارغان این رشته مقاصد ذیل را بر آورده ساخته و توانایی ‏های آتی را دارا خواهند بود:‏

 • طرح (سنجش) هر نوع مسایل میتودیکی و علمی تعمیرات صنعتی و مدنی مطابق اساسات عملی بطور مناسب،
 • طرح ریزی و اعمار انواع تعمیرات مسکونی، عام المنفعه و تعمیرات صنعتی با معیارهای پذیرفته شده جهانی،
 • سنجش و برآورد انواع مختلف تعمیرات صنعتی و مدنی با معیار های پذیرفته شده ملی و بین المللی،
 • طرح ریزی ساختمان‎های صنعتی و مدنی در مقابل قوه های مخرب زلزله مطابق به معیارهای ملی و بین المللی،
 • تعیین و انتخاب مواد ساختمانی مناسب جهت طرح و دیزاین ساختمان های صنعتی و مدنی و مقایسه تخنیکی و   اقتصادی آن ها.

دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی اگر خدا خواسته باشد تصمیم دارد که در صورت داشتن لابراتوار آزمایش عناصر ساختمانی و توامیت با یک از پوهنتون های معتبر خارجی پروگرام دوکتورا را نیز ایجاد نماید.

در چوکات دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی لابراتوار مواد و عناصر ساختمانی موجود بوده که تجهیزات این لابراتوار به کمک بانک جهانی تهیه شده و در حال حاضر آزمایشهای مواد ساختمانی برای محصلان در بخش مضمون مواد ساختمان از طرف این دیپارتمنت اجراء میگردد. 

لست تجهیزات لابراتواری:

 • وسایل لابراتواری جهت اجرای آزمایش تحلیل غربالی مواد
 • وسایل لابراتواری جهت اجرای آزمایش حدود غلظت خاک ها
 • وسایل لابراتواری جهت اجرای آزمایش تعیین FDD  و MDD خاک ها
 • وسایل لابراتواری جهت اجرای آزمایش CBR خاک ها
 • وسایل لابراتواری جهت اجرای آزمایش مقاومت جغل در مقابل فرسایش
 • وسایل لابراتواری جهت اجرای آزمایش نشست مخروطی کانکریت
 • وسایل لابراتواری جهت تهیه نمودن نمونه های استوانوی و مکعبی برای مصالح سمنتی و کانکریت
 • وسایل لابراتواری جهت تعیین وزن مخصوصه ریگ
 • وسایل لابراتواری جهت تعیین وزن مخصوصه جغل
 • وسایل لابراتواری جهت اجرای آزمایش غلظت پورتلند سمنت
 • وسایل لابراتواری جهت اجرای آزمایش زمان نشست پورتلند سمنت
 • وسایل لابراتواری جهت اجرای آزمایش ظرافت و میدگی پورتلند سمنت
 • وسایل لابراتواری جهت اجرای آزمایش مقاومت فشاری پورتلند سمنت
 • وسایل لابراتواری جهت اجرای آزمایش مقاومت فشاری کانکریت
 • وسایل لابراتواری جهت اجرای آزمایش مقاومت برشی خاک
 • وسایل لابراتواری جهت اجرای آزمایش تحکیم خاک
 • وسایل لابراتواری جهت تولید آب مقطر