تفاهمنامه های که تحت کار میباشند:

تفاهمنامه بین پوهنتون پولی تخنیک کابل و انستیتوت تحقیقاتی برق رسانی کشور چین، تحت کار میباشد.

تفاهمنامه بین پوهنتون پولی تخنیک کابل و ایکول دیس ماینس الیس کشور فرانسه، تحت کار میباشد.

تفاهمنامه بین پوهنتون پولی تخنیک کابل و سازمان نیروی کاری عملیات ثبات و تجاری ایالات متحده امریکا و پوهنتون پولی تخنیک کابل، تحت کار میباشد.

تفاهم نامه پوهنتون پولی تخنیک کابل و دانشگاه علم و صنعت کشور ایران، تحت کار میباشد.

تفاهمنامه پوهنتون پولی تخنیک کابل و انجنیری راه آهن شهر مسکو کشور روسیه، تحت کار میباشد.

تفاهمنامه بین پوهنتون پولی تخنیک کابل و ترکش مناس کشور قرغزستان، تحت کار میباشد.

تفاهمنامه بین پوهنتون پولی تخنیک کابل و پوهنتون فدرال داورو پریتو کشور برازیل، تحت کار میباشد.

تفاهمنامه بین پوهنتون پولی تخنیک کابل و پوهنتون صنعت و معدن پکن کشور چین، تحت کار میباشد.

تفاهمنامه بین پوهنتون پولی تخنیک کابل و پوهنتون قزاق – الفارابی قزاقستان، تحت کار میباشد.