خلص سوانح معاون امور محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل

محترم پوهنیار محمدضیا "ثنا" فرزند محمدعیسی در سال 1368 هجری شمسی درولایت غزنی در یک خانواده روشنفکر دیده به جهان گشود. 

موصوف دوره ابتدایه, متوسه و لیسه را در مکبت لیسه عالی سنائی ولایت غزنی موفقانه به اتمام رسانید. وی دوره تحصیلات عالی خویش را به سویه لیسانس در رشته تکنالوژی معلوماتی از پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل به درجه اعلی اخذ نمود. و سپس در سال 1390 به حیث کادر علمی در این پوهنتون جذب گردید.

سپس جهت سپری نمودن دوره ماستری درسال 1392 عازم کشور دوست جرمنی گردیده و تحصیلات خویش را در پوهنتون تخنیکی برلین رشته کمپیوترساینس به اتمام رسانیده است. و فعلا به حیث استاد برحال در دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس ایفای وظیفه نموده و همچنان در کمیته های آموزش الکترونیکی پوهنتون و وزارت تحصیلا عالی, کمیته کریکولم پوهنحی, کمیته انکشافی پوهنحی و کمیته تضمین کیفیت پوهنحی سهم فعال داشته است. و همچنان سرپرستی معاونیت امورمحصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل را نیز به عهده دارد.