خلص سوانح غلام اولیا " پوپل" سرپرست معاونیت امور مالی واداری پوهنتون پولی تخنیک کابل

محترم غلام اولیا "پوپل فرزند عبدالستار در یک خانواده با رسوخ و روشنفکر در سال 1348 هجری شمسی چشم به جهان گشود. وی دوره ابدائیه را در مکتب اسپین ادی ، متوسطه را در مکتب متوسطه کارته پروان و دوره لیسه را در لیسه عالی نادریه به اتمام رسانیده ، و دوره تحصیلی خویش را در پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کابل موفقانه سپری نمود.

سایر وظایف :

     مامور تدریسی پوهنځی الکترومیخانیک.

     مدیر عمومی آرشیف.

     مدیر عمومی تدریسی پوهنځی انجنیری کمپیوتر وانفارماتیک.

     آمر امور محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل.

   اکنون نظر به شایسته گی و کار کردهای موفقانه محترم غلام اولیا "پوپل " رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل ایشان را  به حیث سرپرست معاونیت امور مالی واداری پوهنتون پولی تخنیک کابل بعد از منظوری مقام محترم وزارتحصیلات عالی تعین وتوظیف نمودند.