پوهنوال دیپلوم انجنیرعبدالاحد خالقی به تاریخ 6/11/1342 در یک خانواده روشنفکر در ولایت پروان چشم به جهان گشود. بعد از فراغت لیسه نعمان ولایت پروان در سال 1359 در نتیجه امتحان کانکور به پوهنتون پولی تخنیک کابل کامیاب گردید. در سال 1366 از پوهنتون ماسین ستازی شهر زه پروژه جمهوری اوکراین تحصیلات خود را به سویه ماستر تکمیل نمود. 

در سال 1368 بعد از سپری نمودن مراحل قانونی شامل کادرعلمی گردید که تا اکنون بحیث استاد دیپارتمنت انجنیری اتو میخانیک ایفای خدمت مینمایند.

سایر وظایف برعلاوه تدریس:

1388    بحیث معاون محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل.

1383    بحیث رئیس پوهنتون البیرونی ولایت پروان.

1382    بحیث رئیس امتحانات کانکور وزارت تحصیلات عالی.

1381    بحیث معاون امور مالی و اداری پوهنتون پولی تخنیک کابل.

1376    بحیث رئیس پوهنحی انجنیری پوهنتون ولایت بلخ.

1371    بحیث معاون پوهنحی انجنیری پوهنتون ولایت بلخ.

1369    بحیث مدیر ترانسپورت پوهنتون پولی تخنیک کابل.