عبدالاحد خالقی فرزند عبدالخالق به تاریخ 6/11/1342 در یک خانواده روشنفکر در ولایت پروان چشم به جهان گشود. بعد از فراغت از لیسه نعمان ولایت پروان در سال 1359 در نتیجه امتحان کانکور به پوهنتون پولی تخنیک کابل کامیاب گردید. درسال 1361 مستحق بورسیه شناخته شده و جهت ادامه تحصیل به کشور اوکرایین اعزام و در سال 1366 از پوهنتون ماشین سازی شهر زه پروژه جمهوری اوکرایین به سویه ماستر فارغ گردید

در سال 1368 بعد از سپری نمودن مراحل قانونی، شامل کادرعلمی پوهنتون پولیتخنیک کابل گردید که تا اکنون بحیث استاد دیپارتمنت انجینری اتومیخانیک ایفای خدمت مینمایند.

سایر وظایف برعلاوه تدریس:

1395  الی اکنون به حیث استاد و  معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل

1388    بحیث استاد و معاون محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل.

1383    بحیث استاد و رئیس پوهنتون البیرونی.

1382    بحیث استاد و رئیس امتحانات کانکور وزارت تحصیلات عالی.

1381    بحیث استاد و معاون امور مالی و اداری پوهنتون پولی تخنیک کابل.

1376    بحیث استاد و رئیس پوهنحی انجینری پوهنتون ولایت بلخ.

1371    بحیث استاد و معاون پوهنحی انجینری پوهنتون ولایت بلخ.

1369    بحیث استاد و مدیر ترانسپورت پوهنتون پولی تخنیک کابل.

آثار علمی موصوف:

1- ترمودینامیک تخنیکی وانتقال حرارت سال 1378 ترجمه 335 صفحه

2- مواد بهره برداری اتوموبیل سال تالیف 1388             289 صفحه

3- مقاومت مواد                    سال تالیف 1393            479  صفحه

4- تیوری اتوموبیل                سال تالیف 1394          322 صفحه

5- تیوری طرحریزی اتوموبیل           سال تالیف 1386          365 صفحه

6- مقاله علمی تقلیل بخیشدن گازات زهروی ومضر درگازات خراجی اتومبیل ها مجله علمی وتکنالوژی شماره (18) 1370

7- حل مسائیل وتمرینات مقاومت مواد قسمت اول تالیف سال 1372      105  صفحه

8- عوامل موثر روی خاصیت دینامیکی اتوموبیل ها جهت بهتر ساختن ساختمان وحرکت آن ها

 مجله تکنالوژی شماره 54      سال  1390

9- بررسی عوامل خستگی فلزات وشکست آن ها   علم تکنالوژی شماره  54     سال  1390

10- نصب سیستم برک ضد قفل وتاثیرات روی بهبود ومصونیت حرکت اتوموبیل ها شماره 56 سال 1391

11- تفاوت ها بین سیکل های حقیقی وایدیال انجن های احتراق داخلی و طرق بلند بردن ضریب موثریت سیکل ها مجموع مقالات پوهنتون بلخ 1378

12- اهمیت خدمات تخنیکی دربلند بردن شاخص های تخنیکی واقتصادی موسسات ترانسپورتی کشور مجله علمی جوزجان   پوهنتون جوزجان 1388

13- تحلیل ومقایسه انجن های شش تکته وچهار تکته علم وتکنالوژی شماره ۵۷ سال 1391

14- اهمیت حمل ونقل ریلی دررشد وتوسعه اقتصادی کشور، بررسی وطرق افزایش شاخص های موثریت آن علم وتکنالوژی شماره 61 سال 1392

15- تحقیق وبررسی مکس پاور MAXPOWER  بالای مصرف مواد سوخت وآلودگی هوا علم وتکنالوژی شماره 61 سال 1393

16- تاثیر افرونی های لازم وفلترنمودن دیزل مستعمل وحرکت برای بهبود کیفیت های بهره برداری آن علم تکنالوژی شماره 70 سال 1358

17- استفاده  از روغنیات مستعمل موتوری منحیث ماده سوخت درافغانستان علم وتکنالوژی شماره 71 سال 1395

18- تعین مقدار سلفر وسرب در مواد سوخت پترول ودیزل وارداتی در مارکیت افغانستان علم وتکنالوژی شماره 72 سال 1395

بر علاوه کتب فوق بیشتر از ده رساله ( مقاله) تحقیقی در مجلات علمی و نیز بیشتر از ده مقاله در سایر نشرات چاپی کشور