دیپارتمنت ثقافت اسلامی(Islamic Culture) :

دیپارتمنت ثقافت اسلامی یک دیپارتمنت عمومی بوده که از سال 1374 در چو کات پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل به منظور ارتقا و بلند بردن ســطح دانش تعلیمات اسلامی وثقافت محصلان وانجنیران مسلمان با فرهنک والا و غـنی اسلامی تاسیس گردید. در این دیپارتمنت مضامن ثقافت اسلامی در هشت سمستر از صنف اول الی چهارم پوهنځی های پنجگانه پوهنتون پولیتخنیک کابل برای محصلان تدریس میگردد رسالت ما فراهم آوری خدمات با کیفیت عالی و تقويه ارزشهاي ديني برای تمام هموطنانی که واجد شرایط اکادمیک و تحصیل اند؛ ارایه تدریس ؛ تحقیق و توسعه و پیشرفت کشورميباشد. 
دیدگاه ما تقديم نسل جوان تحصيل كرده ومتعهد به ارزشهاي ديني واسلامي است كه در كنار دانش مسلكي انجنييري به دستورات ديني خويش نيز آگاه ومتعهد بوده باشد. 
اهداف:

 • تربیه کادر های جوان با دانش اصيل اسلامي.
 • پرورش کادر ها با روحیه  اسلامي،وطن دوستی و اخلاق نیکو .
 • ارتقای ظرفیت اساتید .
 • تجهیز دیپارتمنت با تکنالوژی جدید تدریس و تحقیق و حفظ و مراقبت آنها .
 • توسعه کار برد متداوم روشهاي جدید تدریس .
 • فراهم سازی فضای مناسب اجتماعی و اخلاقی و جلوگیری از تمام انواع تعصبات در محیط اکادمیک .
 • تالیف و ترحمه کتب ومواد درسی وممددرسي جدید .
 • استخدام اعضای کادر علمی براي دیپارتمنت  به اساس ضرورت .
 • اجرای پروژه های تحقیقاتی .
 • ایجاد روابط توامیت ها و همکاری های علمی ؛ تحقیقی و اکادمیک با ديپارتمنت های ثقافت اسلامي داخل و خارج از کشور .
 • استخدام ؛ تربیه و تشویق كارمندان اداري خدماتي برای دیپارتمنت.
 • تهيه وسايل طباعتی و نشراتی ديپارتمنت.
 • ایجاد ویب سایت معیاری براي ديپارتمنت .
 • تطبیق متداوم پروسه ارزیابی خودی در بخش های اکادمیک ؛ اداری و تدریسی توسط اساتید با تجربه و محصلان شایسته .
 • اعاده سیستم مجازات ومکافات در سطح این ديپارتمنت.
 • ایجاد انجمن های ادبی؛علمی و فرهنگی محصلان به منظور تربيه  سالم ورشد استعداد های جوانان.

با فرا گرفتن يك دوره تحصيلي ليسانس با مفردات موجود اين ديپارتمنت فارغان پوهنتون توانايي هاي ذيل را دارا خواهند شد:

 • درك وفهم مسايل مبرم اعتقادي .
 • فهم ودرك موضوعات مهم عبادي .
 • فراگيري مطالب اساسي نظام سياسي اسلام.
 • مجهز شدن با اخلاق اسلامي ودانش آموزه اخلاقي اسلام.
 • فراگيري اداب اجتماعي ومسايل مهم نظام خانواده ازديد گاه اسلام.
 • آگاهي خوبي از تمدن اسلامي.
 • معلومات زيادي در مورد ويژگي هاي اسلام ونظام هاي اسلام به خصوص نظام اقتصادي.
 • معلومات جديدوجالبي پيرامون علوم قرآني واعجاز علمي قرآن كريم.
 • آموزش تمام مسايل مهم واساسي براي يك مسلمان واقعي.