پوهنځی جیولوجی و معادن

 پوهنحی جیولوجی ومعادن در سال 1358 هجری خورشیدی در چوكات پوهنتون پولی تخنیك كابل تأسیس و در رشته های مختلف انجنیری در بخش جیولوجی و معادن به سویه های لسانس، ماستری و دوكتورا نقش كلیدی را ایفا نموده است.

در تشكیل این پوهنحی قبلا پنج دیپارتمنت اختصاصی فارغ دهنده و دو دیپارتمنت عمومی ذیل شامل بود:

  1.  دیپارتمنت جیولوجی، اكتشاف و استخراج معادن نفت و گاز سال تأسیس 1350
  2.  دیپارتمنت جیولوجی، تفحص و اكتشاف معادن مواد مفید جامد سال تأسیس 1346
  3.    دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیده جامد سال تأسیس 1349
  4.    دیپارتمنت تكنالوژی كیمیاوی سال تأسیس 1350  که در سال  1388 به پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی ارتقا نمود​
  5. دیپارتمنت جیودیزی انجنیری سال تأ سیس 1361  که در سال 1393  به پوهنحی ارتقا و به نام جیوماتیک وکدسترمسمی گردیده​
  6.    دیپارتمنت كیمیای عمومی که بعدآ به  پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی انتقال یافت
  7.   دیپارتمنت تربیت بدنی 

دیپارتمنت های اختصاصی پوهنحی جیولوجی ومعادن از بدو تأسیس تا اكنون به تعداد ( 475 )انجنیر در رشته جیولوجی، تفحص اكتشاف و استخراج معادن نفت و گاز، 385  انجنیر در رشته جیولوجی و اكتشاف معادن517 انجنیر در رشته استخراج معادن مواد مفید جامد 498  انجنیر در رشته تكنالوژی كیمیاوی (114)  انجنیر در رشته جیودیزی انجنیری به سویه لسانس و ماستر فارغ التحصیل داده است. این انجنیران طی سالیان متمادی نقش بسیار ارزنده و كلیدی در عرضه معادن و صنایع و در مجموع انكشاف و توسعه اقتصاد ملی افغانستان داشته و دارند.