1. تفاهمنامه بین پوهنتون پولی تخنیک کابل و پوهنتون جرمن-قزاق کشور قزاقستان. تکمیل گردیده و فعالیت شروع شده است.
  2. تفاهمنامه بین پوهنتون پولی تخنیک کابل و پوهنتون ادیتا، کشور هند. تکمیل گردیده، فعالیت شروع شده است.