مرکز آموزشی زبان انگلیسی و برنامه های کامپیوتر ELCLC/ESO یکی از پروژه های سفارت امریکا بوده که در شش پوهنتون مرکز و ولایات از سال 2008 بدینسو با نام های مختلف فعالیت داشتند.