دیپارتمنت جیودیزی انجنیری :

دیپارتمنت جیودیزی انجنیری از همان  اوایل تاسیس پوهنتون پولی تخنیک کابل دیپارتمنت جیودیزی و امورمارکشیدری به حیث دیپارتمنت عمومی فعالیت تدریسی داشت که درسال 1361 به دیپارتمنت فارغ ده ارتقاء یافت. بعداز دو دوره  فارغین در رشته امورمارکشیدری درسال 1367به دیپارتمنت جیودیزی انجنیری که یکی از رشته های حیاتی در تمام بخش های انجنیری ساختمانی می باشد تبدیل گردید که تاسال 1372 پنج دوره ماستر فارغ داده است. دیپارتمنت جیودیزی انجنیری ازسال تاسیس تا حال 421 انجنیر جوان را به جامعه تقدیم داشته است. دیپارتمنت جیودیزی انجنیری دارای اساتید رتب علمی مختلف است که در مضامین مختلف کتب، لکچرنوت ها، سافت ویرهای مختلف و پاور پاینت جهت تدریس را دارد. دربخش جیودیزی تکنالوجی کاملاً تغییرنموده، وسایل پیشترفته و دیجیتلی به میان آمده که خوشبختانه دیپارتمنت از آن برخوردار بوده و این علم را فرا گرفته و تدریس می نماید.

اهداف :

    دیپاتمنت جیودیزی انجنیری اهداف ذیل را دنبال مینمائید:

 • تالیف وترجمه کتب ومواد درسی؛
 •  تربیه کادرهای جوان با دانش تخصص انجنیری با کیفیت، معیاری، با روحیه وطن دوستی و اخلاق نیکو؛
 •  برابری و مردم دوستی؛
 • ارتقای ظرفیت اساتید؛
 •  تجهیز دیپارتمنت با تکنالوجی جدید؛
 • آماده نمودن فضای مناسب اجتماعی و اخلاقی و جلوگیری از تعصبات سیاسی، قومی، ازبانی و مذهبی؛
 •  بازنگری متداوم کریکولم دیپارتمنت و مفردات درسی؛
 • جستجوی منابع و ارگانهای تمویل کننده بخاطر تطبیق بهترپلان های ستراتیژیک دیپارتمنت؛
 •  ایجاد روابط، توامیت ها و همکاری های علمی، تحقیقی و اکادمیک با پوهنتون های داخلی وخارجی، امضای تفاهم نامه ها و پرتوکول های همکاری با وزارت خانه ها، ادارات و ارگانهای سکتوری؛
 •  ایجاد دیتابیس و ویب سایت معیاری برای دیپارتمنت؛
 •  تقویت پروسه ارزیابی خودی دیپارتمنت.