حوت 23, 1396

کنفرانس دوروزه علمی تحقیقی پوهنتون پولی تخنیک کابل با اشتراک محترم پوهنمل دکتور نجیب الله (خواجه عمری) وزیر تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغ

حوت 16, 1396

این ورکشاپ از طرف کمیته آموزش الکترونیکی  برای روسای پوهنحی های هشت گانه ، آمرین دیپارتمنت ها، استادان،مدیریت های پوهنحی ها و لابرانت های

حوت 2, 1396

ورکشاپ آموزشی توسعه شهرها و(حفظ شهرهای قدیمی) ازطرف موسسه یونسکودرپوهنتون پولی تخنیک کابل دایرگردید.دراین ورکشاپ تعدادی ازاستادان پوهنتون