سنبله 21, 1396

ششمین کنفرانس بین المللی جیولوجیکی هندوکش در پوهنتون پولی تخنیک کابل :

سنبله 21, 1396

امضا توافق نامه میان شرکت مشورتی و آموزشی بین المللی افغان سمارت و پوهنتون پولی تخنیک کابل :

سنبله 4, 1396

جلسه شورای مشورتی صنعتی در پوهنتون پولی تخنیک کابل :