سنبله 23, 1397

جشن چهل و ششمین دور  فراغت پوهنتون پولی تخنیک کابل به تعداد 619 تن از انجنیران جوان  در 20 رشته تخصصی از پوهنحی های هشت گانه به تاریخ 22 س

سنبله 19, 1397

این محفل که در تالار تکنالوژی معلوماتی پوهنتون پولی تخنیک کابل  با اشتراک محترم پوهنیار دیپلوم انجنیر سید مجتبی " ایشانزاده " معاون امور م