عقرب 22, 1397

هفدهمین کنفرانس علمی محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل با حضورداشت محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمد سعید " کاکر"ریًس عمومی پوهنتون پولی تخنیک

عقرب 8, 1397

درنشستی ایکه محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمد سعید "کاکر"رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل بامحترم داکتر"مصباح" رییس پوهنتون خصوصی سلام دردفترکاری خویش داشتند ، درمورد

میزان 11, 1397

محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمد سعید "کاکر" رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل وهییت رهبری این پوهنتون با همآهنگ کننده کمک های موسسه