اسد 23, 1397

امروز سه شنبه مورخ 22 اسد سال 1397 هجری خورشیدی که مصادف است با 14 اگست سال 2018 صنف های دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی از طرف ر

اسد 21, 1397

سیمینار تحت عنوان  تغییر معیارها،ساختارولاحیه وظایف کمیته چهارده گانه پوهنتون پولی تخنیک کابل به تاریخ 21/5/1397 در تالار تکنالوژی معلومات

اسد 20, 1397

محصلان دیپلوم نویس رشته تکنالوژی مواد عضوی به خاطر بهبود کاریابی فارغان این رشته وقایم نمودن روابط پوهنتون با مؤسسات تولیدی ویا کنترول کنن