حوت 16, 1396

این ورکشاپ از طرف کمیته آموزش الکترونیکی  برای روسای پوهنحی های هشت گانه ، آمرین دیپارتمنت ها، استادان،مدیریت های پوهنحی ها و لابرانت های

حوت 2, 1396

ورکشاپ آموزشی توسعه شهرها و(حفظ شهرهای قدیمی) ازطرف موسسه یونسکودرپوهنتون پولی تخنیک کابل دایرگردید.دراین ورکشاپ تعدادی ازاستادان پوهنتون

دلو 25, 1396

ورکشاپ دوروزه سیستمedx وشیوه های استفاده ازآن در تدریس محصلان ،به اشتراک محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید "کاک