دلو 25, 1396

ورکشاپ دوروزه سیستمedx وشیوه های استفاده ازآن در تدریس محصلان ،به اشتراک محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید "کاک

دلو 18, 1396

دومین روز ورکشاپ بهبود پروسه ارتقای کیفیت با مدتی تاخیربه روزچهار شنبه 18دلوبرگزار گردید.

دلو 17, 1396

جلالتمآب رییس جمهور اسلامی افغانستان به ارتباط پیشنهاد شماره ( 179 ) مؤرخ 1396/8/22 طی حکم شماره ( 766 ) مؤرخ 1396/11/2 تقدیرنامه درجه دوم را برای محترم پوهنوال دیپلوم