قوس 1, 1396

محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید " کاکر" با محترمه پاتریشیا " مک فلپس " نماینده یونسکو برای افغانستان و هیئت همراهان شان در دفتر کاری ریاست پوه

قوس 1, 1396

مراسم امضا تفاهم نامه همکاری علمی وتخنیکی میان پوهنتون پولی تخنیک کابل واداره مستقل اراضی افغانستان توسط محترم جواد " پیکار" رییس آن اداره و محترم پ

عقرب 29, 1396

این نمایشگاه به روز چهارشنبه مورخ 27 عقرب سال جاری طی محفل پرشکوهی در پوهنتون پولی تخنیک کابل برگزار گردید که در این نمایشگاه تعداد زیادی