عقرب 20, 1396

سیمینار در مورد مسابقات جهانی بین محصلان پوهنتون های جهان امروز در تالار تکنالوژی معلوماتی پوهنتون پولی تخنیک راه اندازی گردید که در این سیمینار معین انرژی وزرات آب و ب

عقرب 8, 1396

نظربه نیازمندی و لزوم دید رهبری پوهنتون پولتخنیک کابل روز سه شنبه مورخ 24 اکتوبر 2017 پروگرام ELTAA English Language Traini

عقرب 7, 1396

این برنامه که در جمنازیوم پوهنتون پولی تخنیک کابل به روز شنبه مورخ 1396 / 8 /6 هجری خورشیدی دایر گردیده بود بیش از صد تن نماینده گان وزارت