ثور 24, 1397

دومین برنامه (مسابقه مدیریت همه جانبه منابع آب) در تالار تکنالوژی معلوماتی پوهنتون پولی تخنیک کابل  باتلاوت آیاتی چندازکلام الله مجید وپخش

ثور 22, 1397

به تاریخهای 6 - 11 می، کنفرانس بین المللی فدارسیون سرویران جهان (FIG) در شهر استانبول به اشتراک 60 نهاد اکادمیک و بیش از 180 انجمن و کمپنی های معتبر از 120 کشور دایر گر

ثور 6, 1397

به روز چهارشنبه مورخ 5 ثور سال 1397!