نمایشگاه تولیدات داخلی در پوهنتون پولی تخنیک کابل افتتاح شد
نمایشگاه تولیدات داخلی در پوهنتون پولی تخنیک کابل افتتاح شد
Plantation at Kabul Polytechnic University- Plant A Tree Afghanistan (PATA) 2017

Pages