د استادانو ژوند لیک

د ساختمانی پوهنځی

د جیولوجی او کانونو پوهنځی

د الکترومیخاینک پوهنځی

د کمپیوترساینس پوهنځی

د کیمیاوی صنایع انجنیری پوهنځی

د جیوماتیک او کدستر پوهنځی

د ترانسپورتي ساختمانونوانجنیری پوهنځي

د اوبو سرچینې او چاپیریالي انجینري پوهنځی