د کابل پولی تخنیک پوهنتون په کمپیوترساینس پوهنځی د معلوماتی سیستمونو څانګه ته په 1400 کال کی نوی علمی کادرته اړتیا لری:

kpu_admin
Sat, May 01 2021 11:16 AM
د کابل پولی تخنیک پوهنتون په کمپیوترساینس پوهنځی د معلوماتی سیستمونو څانګه ته په 1400 کال کی نوی علمی کادرته اړتیا لری:

Publish Date

Closing Date

دیپارتمنت سیستم های معلوماتی(IS)