پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی:

پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی جز متشکله پوهنتون پولی تخنیک کابل بوده که نقش عمده را در بازسازی کشور با تقدیم انجنیران جوان در عرصه تکنالوژی کیمیاوی ایفا مینماید. دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی در برج سنبله سال 1350 هجری خورشیدی مطابق با ماه اگست سال 1971 میلادی در چوکات پوهنحی جیولوجی و معادن اساس گذاری گردید. بنأ بیجا نخواهد بود تا ابتدا راجع به فعالیت های دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی طی سالیان متمادی روشنی انداخته شود.

دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی در سال 1351 هجری شمسی اولین دوره فارغ التحصیلان خویش را که 13 نفر بودند به جامعه افغانی تقدیم نمود. در جریان سال ها فعالیت این دیپارتمنت توانسته تا انجنیران جوان را به سویه های لیسانس و ماستر در بخش های شبانه و روزانه در رشته های تکنالوژی مواد عضوی، تکنالوژی مواد غیر عضوی، تکنالوژی تولید شحمیات، تکنالوژی تصفیه مواد عضوی، تکنالوژی تصفیه غله جات و تکنالوژی تولید مواد تخمری فارغ نماید. طی 31 دوره دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی به تعداد 725 نفر فارغ داده که از جمله 232  نفر به سویه ماستر میباشد. همچنان با استفاده از امکانات تحقیق در دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی دو نفر از تیزس دوکتورای خویش نیز دفاع نموده اند. در سال 1359 پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی درچوکات انستیتوت پولی تخنیک کابل تاسیس گردید، اما چون زیادتر دیپارتمنت های متشکله آن از بخش جیولوجی ومعادن بود بنأ بعد از چند وقت فعالیت نام آن به پوهنحی جیولوجی و معادن تبدیل شد. اکنون که در کشور علاوه بر سکتور دولتی، سکتور خصوصی نیز فعالیت مینماید و هم بخاطر برآورده ساختن تقاضای بازار به انجنیران رشته های مختلف تکنالوژی کیمیاوی؛ دیپارتمنت تکنالوژی درسال 1388 به پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی ارتقا نمود.

پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی فعلا دارای 4 دیپارتمنت فارغ دهنده می باشد، که عبارت اند از:

  1. تکنالوژی مواد عضوی:
  2. تکنالوژی مواد غیر عضوی:
  3. تکنالوژی مواد غذایی:
  4. تکنالوژی پروسس فلزات:
  5. دیپارتمنت عمومی کیمیا:
  6. دیپارتمنت انجنیری کیمیاوی:

فعلا ریاست پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی را  دوکتور"حسنی" به پیش میبرد

در دیپارتمنت و پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی در سال های مختلف تعداد زیاد استادان داخلی و خارجی فعالیت نموده اند، که به تعداد 49 عنوان کتب مختلف مسلکی توسط اساتید محترم به چاپ رسیده است.​ استادان این پوهنحی با تمام موسسات علمی و صنعتی کشور روابط علمی به روحیه همکاری متقابل داشته و با اکثریت وزارت خانه ها وموسسات شخصی درقسمت تحلیل وتجزیه کیفیت مواد خام ومحصولات همکاری نموده است. بنأ تربیه کادرهای علمی وتخنیکی به موسسات دارای سکتور های مختلف پالیسی وهدف این دیپارتمنت را تشکیل میدهد.