پوهنحی انجنیری کمپیوتر وانفورماتیک

پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک به تاریخ 6/10/ 1386 هجری خورشیدی ابتدا بحیث یک دیپارتمنت تحت نام تکنالوجی معلوماتی وانجنیری کمپیوتر (ITCE) تحت آمریت پوهنوال مرزا محمد مرزا در چوکات پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل زمانی به فعالیت آغاز نمود که در آن زمان عدم موجودیت مکان مناسب وعدم دسترسی عده یی از اساتید به تکنالوجی جدید، بی باوری ها وحساسیت های منفی را در میان استادان علیه ایجاد این رشته بر انگیخته بود (پیشنهاد ایجاد یک پوهنحی جدید کمپیوتر ساینس دو مرتبه از طریق شورای علمی پوهنحی الکترومیخانیک رد گردیده بود)  که به حیث چالش بزرگی در برابر ایجاد مرکز فعالیت های تکنالوجی معلوماتی قرار داشت. این پوهنحی در آغاز سال 1387 به کمک شورای علمی پوهنتون ایجاد و برای اولین بار به تعداد 35 محصل را از پوهنحی الکترو میخانیک جذب و به فعالیت های اکادمیک خویش ادامه داد  و توانست در مدت بسیار کم، به سرعت رشد قابل ملاحظه نماید.

دیپارتمنت ITCE در 12 دلو 1387 به پوهنحئی کمپیوتر ساینس تحت ریاست پوهنوال مرزا محمد مرزا ارتقا یافت که اکنون محترم محمد ضیآ› ثنا‹ به حیث رئیس جدید این پوهنحُی معرفی گردیده است. پوهنحی مذکور در سال 1388 با جذب اساتید جدید دارای 13 استاد و  50 محصل جدید الشمول و مجموعآ با داشتن 84 محصل  از رشته واحد به دو دیپارتمنت Information Technology (IT)  و Computing and Information Science (CIS) توسعه یافت . این پوهنحی از تاریخ ایجاد تا اکنون کریکولم خود را در هر سال دو مرتبه طی جلسات عمومی استادان این پوهنحی بازنگری وانکشاف داده است.

 این پوهنحی در سال 1388 به کمک مالی ناتو وکشور ترکیه توانست که لابراتوارهای مجهز راجهت ایجاد دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر تجهیز و اکمال نماید. بنابر آن در سال 1389 سومین دیپارتمنت فارغ دهنده این پوهنحی بنام دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر (Computer Engineering) با لابراتوار های مجهز به فعالیت آغاز نمود.

پوهنحی کمپیوتر ساینس در 16/6/ 1389 به پوهنحئی انجنیری کمپیوتر وانفور ماتیک با تشکیل چهار دیپارتمنت ذیل تغییر نام نمود. این تغییر نام بخاطری صورت گرفت که این پوهنحی در چوکات یک پوهنتون انجنیری مثل پولی تخنیک کابل پالیسی و پلان ستراتیژیک این پوهنتون را تعقیب و محصلان این پوهنحی به سویه لسانس انجنیر تربیه و به جامعه تقدیم گردند.

 1.   دیپارتمنت محاسبه و علوم معلوماتی (NE)
 2.   دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی(IS)
 3.   دیپارتمنت انجنیری کامپیوتر(CE)

پوهنحی انجنیری کمپیوتر وانفورماتیک درسال 1390 دارای 240 محصل و 20 تن استاد بوده پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک در پایان سال 1390  اولین دور فارغان خویش را به تعداد 22 تن در رشته های IT و CIS به جامعه تقدیم نمود که تمامی آنها از طریق رقابت آزاد اشغال وظیفه نمودند. درسال 1391 به تعداد 172 محصل جدید از طریق ریاست امتحانات کانکور به این پوهنحی معرفی گردید . تعداد محصلان این پوهنحی درسال 1391 به 414 تن میرسید. در سال 1391 به تعداد 39 تن کادر جوان فارغ التحصیل گردیدند در سال 1392 به تعداد 164  تن محصل جدید به این پوهنحی معرفی گردید. در سال 1392 به تعداد 52 محصل خویش را به سویه لسانس انجنیر فارغ وبه جامعه تقدیم نمود .  در سال 1393 به تعداد 195  تن محصل جدید ( خلاف توانائی وخلاف پذیرش وپلان ستراتیژیک پوهنحی ) به این پوهنحی معرف گردید و تعداد محصلان این پوهنحی در سال 1394 به بیشتر از 700 تن میرسد. این پوهنحی درسال 1394 به تعداد 100 تن محصل را در 3 دیپارتمنت فارغ التحصیل نمود و از پروژه های محصلان جلالتماب محترم اشرف غنی رئیس جمهور وخانم محترم شان در قصر ریاست جمهوری دیدن بعمل آوردند، به نسبت ابتکارات وخلاقیت که در پروژه ها صورت گرفته بود در یک روز ویژه از طرف وزارت تحصیلات عالی به استادان و محصلان این پوهنحی در وزارت تحصیلات عالی تقدیرنامه تفویض گردید. و مبلغ 1000 ایرو مصارف دستگا های هارت ویری محصلان از جانب داکتر پیروز مسوول DAAD/ZiiK پرداخته شد. تا سال 1394 درمجموع  به تعداد 175 محصل به سویه انجنیر لسانس فارغ التحصیل گردیده است. در سال 1395 به تعداد 80 تن محصلان از سه  دیپارتمنت CIS , IT   و CE  این پوهنحی فارغ التحصیل گردیدند.

رسالت :

رسالت پوهنحی انجنیری کمپیوتر وانفور ماتیک تربیه کادر های تخصصی با مهارت های اخرین تکنالوژی  معلوماتی روز، طراحی شبکه های کمپیوتری و مخابراتی، طراحی و ساختار نرم افزار، روباتیک، اداره و امنیت سیستم های تخصصی، فرآیند تجاری و سهم گیری در حل مشکلات مسلکی وتخصصی و رفع نیاز مندی های ملی کشور میباشد.

دیدگاه (  Vision ) :

پوهنحی انجنیری کمپیوتر وانفورماتیک متشکل از اساتید، کارمندان اداری و محصلان است که در چوکات پوهنتون پولی تخنیک کابل در ساحه  انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک فعالیت مینمایند. اعضای این جامعه در تلاش هستند تا درک عمیق و وسیعی از علوم، انجنیری کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی را دارا بوده و بتوانند با تکیه بر ارزشهای انسانی، اسلامی، آکادمیک و مسلکی  بطور موثر در خدمت کشور خود و جامعه انسانی قرار گیرند. جهت رسیدن به آن در تحقق فکتور های ذیل مبارزه جدی صورت خواهد گرفت:

 • ارتقای ظرفیت علمی استادان به سویه ماستر و دوکتورا وآموزش میتودهای پیشرفته تحقیق و تدریس به سیستیم کریدت
 • تجهیز صنف های درسی و شعبات اداری با وسایل و امکانات مدرن تخصصی، تخنیکی، فنی و تکنالوژی معلوماتی
 • محصلان دانش کافی در مضامین عمده مربوط به کمپیوتر ساینس، انجنیری کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی حاصل نمایند.
 • محصلان قادر گردند تا از دانش خود برای رفع ضرورت های افغانستان استفاده نمایند.
 • محصلان قادر به این باشند که دانش و مهارت های خویش را در رشته های مربوطه شان از طریق تحقیق و مطالعات خود آموزنده توسعه بدهند.
 • پوهنحی برای رسیدن به اهداف آموزشی خویش؛ کریکولم، کورس ها، لابراتوارها و وسایل را مطابق ضرورت عصر و زمان توسعه داده و به دسترس محصلان قرار دهند.
 •  ارتقای ظرفیت کارمندان اداری چون لابرانت ها و مامورین و مدیر تدریسی
 • برنامه های موثری برای ارتقای مستمر سطح علمی اساتید وضع گردد.
 • برنامه های تحقیقاتی و پژوهشی در فاکولته فعال شود.
 • برنامه های موثری برای ارتقای کیفیت آموزش وضع گردد.
 •  آموزش علمی مؤثر برای ستادان، کارمندان اداری و محصلین از طریق ایجاد کورس ها

   ارزش ها :

 • تحصيلات عالي با کيفيت
 • تقويت وحدت ملي
 • تقويت ارزشهای اخلاقی و کرامت انسانی
 • برابري وبرادری
 • ادارۀ سالم، مؤثر و کارآيي،
 • استقلالیت علمی و آکادمیک در چوکات پوهنتون