پوهنحًی الکترومیخانیک :

پوهنحًی الکترومیخانیک یک واحد علمی و تحصیلی است که بمنظور تربیه کادرهای ملی به سویه لیسانس در رشته های تامین برق موسسات صنعتی، شهرها و دهات و اتوموبیل و تاسیسات اتوموبیلی و همچنان انجام تحقیقات علمی در چوکات پوهنتون پولی تخنیک کابل فعالیت مِی‌نماید.

پوهنحًی الکترومیخانیک در سال 1360 تاسیس گردیده  که داری دو دیپارتمنت اختصاصی و همچنان دارای چهار دیپارتمنت عمومی میباشد:​

دیپارتمنت ها:

  1. انجنیری اتومیخانیک:
  2. تامین برق موسسات صنعتی، شهرها و دهات:

 دیپارتمنت های عمومی:

  1. ریاضیات عالی:
  2. ​زبان های خارجی:
  3. میخانیک نظری و تطبیقی:
  4. فزیک:

در حال حاضر به تعداد (55) تن استادان دارای درجه های تحصیلی مختلف در امر تدریس اشتغال دارند از جمله (3) تن داری درجه تحصیل دکتورا (37) تن دارای درجه تحصیل ماستری و (15) تن دارای درجه تحصیل لیسانس می‌باشد.

ازجمله استادان به تعداد (2) تن آنها غرض کسب درجه تحصیلی ماستری و یک تن غرض کسب درجه تحصیلی دکتورا به خارج از کشور اعزام گردیده اند.   
قابل یادآوری می‌باشد، از جمله استادان «3» تن دارای رتبه علمی پوهاند، «2» تن پوهنوال، «16» تن پوهندوی «8» تن پوهنمل «13» تن پوهنیار« 6» تن  پوهیالی و « 6 » تن نامزد پوهیالی می‌باشند.

درسال 1364 هجری خورشیدی به تعداد «25» تن انجنیران مسلکی در اولین دوره  به درجه علمی ماستری از پوهنحًی الکترومیخانیک فارغ التحصیل گردیده است تا اکنون الی ختم سال 1392  به تعداد (1407) تن انجنیران مسلکی از دیپارتمنت های اختصاصی این پوهنحًی فارغ گردیده اند. از جمله انها به تعداد «    » تن دربیست و نه دوره از دیپارتمنت تامین برق و« 682 » تن در بیست و هشت دوره ازدیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک  تربیه و به جامعه تقدیم گردیده اند.

رشته های اساسی پوهنحًی الکترومیخانیک که محصلان درآن مشغول تحصیل اند برای اقتصاد ملی کشور جداً ضروری اند، فارغان پوهنحًی الکترومیخانیک در دوایر دولتی، موسسات خارجی، تصدی های تولیدی، موسسات علمی، تحقیقاتی وسایر ارگان های دولتی وغیردولتی ایفای وظیفه می‌نمایند.

قابل تذکر است که ازسال 1384 هجری خورشیدی سیستم جدید کردیدت منحیث سیستم موثر و پیشرفته تحصیلی درتمام پوهنحی های پوهنتون پولی تخنیک کابل منجمله پوهنحی الکترومیخانیک به عوض سیستم سمستر وار قبلی مورد تطبیق قرار داده شده است.  پروسه جذب محصلین دراین پوهنځی طوری است که دراغاز هر سال تعلیمی جدید محصلین جدید الشمول بعد از سپری نمودن امتحان کانکور از طریق وزارت تحصیلات عالی به این پوهنحی معرفی میگردد.