دپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی:

جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی از آوان تأسیس پولی تخنیک منحیث یک مضمون برای محصلان رشته های مختلف ساختمانی وتحت نام هایدروجیولوجی وجیولوجی انجنیری برای رشته های مختلف پوهنحی جیولوجی ومعادن تا حال حاضر تدریس می شود. ضرورت به ایجاد این دیپارتمنت از سال ها قبل احساس می شد اما نسبت نبود امکانات وبعد نسبت مساعد نبودن شرایط اجتماعی وجنگ های خانمان سوزاقدام به تأسیس آن صورت گرفته نمی توانست. چون این مضمون قبلا در چوکات دیپارتمنت انجنیری جیولوجی واکتشاف معادن تدریس می شد بنابران تأسیس دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی طی جلسه مورخ 14/10/1392 پروتوکول (79) استادان دیپارتمنت انجنیری جیولوجی واکتشاف معادن معادن موردتأیید قرارگرفت وبه اساس پیشنهاد شماره (40) مورخ 11/4/1393 ریاست پوهنتون پولی تخنیک، تأییدی ریاست انسجام امور اکادمیک و پیشنهاد شماره (638) مورخ 12/5/1393 آمریت تقنین وانکشاف مؤسساتی ریاست انکشاف برنامه های علمی ریاست عمومی انسجام امور اکادمیک منظوری ایجاد دیپارتمنت متذکره طی حکم شماره (2173/2999) مورخ 18/5/1993مقام محترم وزارت تحصیلات عالی اخذ گردیده است. چون دیپارتمنت جدیدالتأسیس بوده وتاکنون اطاق های درسی وتجهیزات لابراتواری وسایر امکانات یک دیپارتمنت را دارا نمی باشد، بناء درآینده مطابق اهداف ومسئولیت های یک دیپارتمنت فعالیت اکادمیک، تألیف وترجمه کتب ، تحقیق وسایرامورخود را باجذب کادر های جوان وبلندبردن سویه تخصصی آنها انجام می دهد. فعلا دیپارتمنت دارای شش عضو شامل کادر علمی بوده وضرورت به جذب کادرهای جوان دیگرنیز دارد.

مسئولیت دیپارتمنت

مسئولیت دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی عبارت ازتربیه کادرها وانجنیران مسلکی دررشته جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی نظربه تقاضای بازار کار ونیازمندی کشور درعرصه تحقیقات جیوتکنیک به خاطر اعمار ساختمان های مختلف انجنیری وهم چنان تربیه انجنیران وکادرهای مسلکی دربخش مطالعه آب های زیرزمینی منحیث منبع آب های نوشیدنی وپرابلم تأثیرات منفی آن بالای انواع مختلف ساختمان های انجنیری.

اهمیت تأسیس دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی

درحال حاضر هیچ نوع ساختمان انجنیری بدون اجرای تحقیقات جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی اعمار شده نمی تواند؛ زیرا بدون موجودیت مواد اینگونه تحقیقات طرح ودیزاین تهداب ها واساس های ساختمان های انجنیری (ساختمان های مدنی وصنعتی، سرک، راه آهن، بند های آب گردان، میدان های هوایی وسایر ساختمان های انجنیری) صورت گرفته نمی تواند. از طرف دیگر باید متذکرشد که باوجود مهم بودن این نوع تحقیقات، تا قبل از سال 1392 دیپارتمنتی که در رشته های متذکره به گونه اختصاصی کادر ها وانجنیران را دررشته جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی تربیه نماید وجود نداشت پس ضرورت است تا:

 1. یک دیپارتمنت مادری وفارغ دهنده جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی درسطح کشور درچوکات پوهنحی جیولوجی ومعادن انکشاف داده شود؛
 2. موازین اکادمیک وعلمی مطابق به شرایط امروزی رعایت گردد؛
 3. دانش مسلکی وتخصصی اعضای کادر علمی بادرنظرداشت تکنالوزی معاصر تقویت گردد؛
 4. درجهت رشد تحصیلات عالی وباکیفیت  تپ وتلاش صورت گرفته و منافع ملی کشور درنظر گرفته شود؛
 5. نظم ودسپلین اکادمیک به گونه دقیق تأمین گردد.

اهداف دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی

 1. معیاری ساختن دیپارتمنت درسطح کشور مطابق ایجابات ومطالبات امروزی؛
 2. انکشاف کریکولم درسی معیاری و به این ارتباط بلند بردن کیفیت درسی؛
 3. تهیه وترتیب مفردات درسی معیاری وسعی درتطبیق آنها تا حد امکان؛
 4. تدارک بهتر طروق تطبیق برنامه های انکشافی تحصیلات عالی؛
 5. تربیه کادرها وانجنیران ورزیده دربخش های جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی؛
 6. جذب کادرهای علمی بادرجات تحصیلی بلند تر (ماستر وداکتر) و سعی دربلند بردن سویه تحصیلی اعضای موجوده کادرعلمی؛
 7. تدریس معیاری وباکیفیت با استفاده ازوسایل پیشرفته امروزی مطابق به کریکولم های تهیه شده معیاری؛
 8. کارجدی روی تهیه مواد وکتب درسی به لسان های ملی کشور، ترویج فرهنگ تحقیق معیاری وجلب همکاری های موسسات وادرات ذیربط درقسمت بلند بردن امکانات ووسایل درسی؛
 9. سعی وکوشش به خاطرایجاد لابراتوارهای رشتوی به کمک مقامات صالحه وکشورهای دوست.

چالش های اساسی دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی

چون دیپارتمنت جیولوجی انجنیری جدید ونوتأسیس است بنابران بامشکلات ومعضلات متعددی مواجه است که اساسی ترین آنها عبارت اند از:

 1. نداشتن اطاق ها ولابراتوارهای درسی؛
 2. کمبود مواد درسی وکتب درسی رشتوی؛
 3. نداشتن تجهیزات لابراتواری و حتی وسایل ابتدایی درسی به خاطر پیش برد تطبیقات ساحوی برای محصلان؛
 4. کمبود اعضای کادرعلمی در رشته های مربوط به دیپارتمنت وبه خصوص بادرجه تحصیلی ورتب علمی بلند؛

 

اعضای کادر علمی دیپارتمنت جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی

 

https://kpu.edu.af/sites/kpu.edu.af/files/images/1g_2.PNG نام  :  محمد ابراهیم , تخلص :  نجف, نام پدر :  نجف , درجه تحصیل : دوکتورا, محل تحصیل :  مسکو ​, رتبه علمی : پوهاند​, مدت خدمت : 37 سال, تعداد آثار علمی: 8 جلد کتاب،

1 تیزیس ماستری و 1 تیزیس دوکتورا , 2 رساله تحقیقی، 30 مقاله علمی-تحقیقی, نمبر تماس : +93700244194, ایمیل: drnajaf3@yahoo.com

 

https://kpu.edu.af/sites/kpu.edu.af/files/images/2g_3.PNG نام : جان آغا, تخلص : ستار​, نام پدر : عبدالستار ​, درجه تحصیل : ماستر​, محل تحصیل : آذربایجان  , رتبه علمی : پوهندوی, مدت خدمت : 16 سال, تعداد آثار علمی : 15

نمبر تماس +93799314780, ایمیل janaqasatar@yahoo.com

 

 https://kpu.edu.af/sites/kpu.edu.af/files/images/3g_1.PNG نام : محمد هادی​, تخلص : اسدی​, نام پدر : حسین علی, درجه تحصیل : ماستر​, محل تحصیل : کابل , رتبه علمی : پوهنیار​, مدت خدمت : 3 سال , تعداد آثار علمی : 6 مقاله علمی-تحقیقی و1 تیزیس ماستری

نمبر تماس : +93773644508, ایمیل : hadiasadi7@gmail.com  و hadiasadi@kpu.edu.af

 

https://kpu.edu.af/sites/kpu.edu.af/files/images/4g_2.PNG نام : عبدالحلیم, تخلص : زریاب, نام پدر : احمد علی​, ​, درجه تحصیل : ماستر​, محل تحصیل : قزاقستان, رتبه علمی : پوهنیار​, مدت خدمت : 6 سال , تعداد آثار علمی 8 مقاله علمی-تحقیقی​, و 1 تیزیس ماستری

نمبر تماس :+93774363533 , ایمیل : a.zaryab@kpu.edu.af

 

https://kpu.edu.af/sites/kpu.edu.af/files/images/5g_2.PNG نام : محمد سالم​, تخلص : حسینی, نام پدر : محمد علی, درجه تحصیل : ماستر​, محل تحصیل : ایران   , رتبه علمی : پوهنیار, مدت خدمت : 1 سال , تعداد آثار علمی 1 مقاله علمی-تحقیقی​, و 1 تیزیس ماستری

نمبر تماس :+93773819822  ایمیل : salem.hossaini@yahoo.com 

 

https://kpu.edu.af/sites/kpu.edu.af/files/images/6g_0.PNG نام : محمد ضیا, تخلص : جمال​, نام پدر : ناصر علی, درجه تحصیل :,  محصل دوره ماستری​, محل تحصیل : کابل , رتبه علمی : پوهیالی​, مدت خدمت : 3 سال ,تعداد آثار علمی : 1 مقاله علمی-تحقیقی

نمبر تماس : +93729803754ایمیل ziajamal@kpu.edu.afzjamal.mining@gmail.com  :

 

https://kpu.edu.af/sites/kpu.edu.af/files/images/7g_0.PNG نام  : علی اکبر, تخلص :  ندام, نام پدر  :  علی حسین, درجه تحصیل : محصل دوره ماستری​, محل تحصیل : هند , رتبه علمی : پوهیالی​, مدت خدمت : 3 سال , تعداد آثار علمی :

نمبر تماس :+93744997151  ایمیل : aliakbarnedam@gmail.com