د نفت او گاز کانونو انجنیری ​ څانګه :

دجیولوجی،پلټنی او نفتی، ګازی کانونو را ایستلوڅانګه په ۱۳۴۶ لمریز کال کی د جیولوجی او کانونو د پوهنځی په چوکاټ کی د هیواد د اقتصاد پیاوړتیا او پرمختګ په  موخه پرانستل شوه.

د جیولوجی، پلټنی، او نفتی ، ګازی ساحو د را ایستلو څانګه پیاوړی مسلکی انجینران په مختلفو اړونده څانګو کی لکه: جیولوجی، جیوفزیک، د څاه ګانو کیندل او د نفت او ګازو را ایستلو کی روزی او ټولنی ته د خدمت او آبادی په موخه وړاندی کوی.

نوموړی څانګه په لنډ ډول د نفت او ګاز د څانګی(دیپارتمنت) په نامه یادیږی چی له پیل څخه تر اوسه پوری یی زیار ایستلی چی د نظری درسونو تر څنګ عملی درسونو د لابراتوارونو د نه شتون له امله د کانونو د وزارت په مرسته د هیواد په شمالی سیمو کی د ځمکی طبعیی لابراتوار او د جوزجان د ولایت هایدروکاربونو او د افغان ګاز تصدی په اړونده ریاستونو کی یولړ عملی کارونه دڅا ګانو د کیندلو او جیوفزیک، جیولوجی او د ګاز لرونکو ساحو د ګاز د را ایستلو بهیر او څرنګوالی د تولیدی پرکتیک په موده کی پرمخ بیایی او ښی پایلی تر لاسه کوی چه د ګاز د رایستلو د تخنیک او تخنالوژی ته هم ښه لاسرسی پیدا کوی.

د جیولوجی، پلټنی او د نفت، ګاز د را ایستنی په څانګه کی د عملی کارونو د سرته رسولو په موخه د جیولوجی، د نفت او ګاز جیو کیمیا، دځمکی لاندی هایدروګاز دینامیک، نفتی او ګازی څاګانو کیندل د ګاز او نفتو را ایستلو تخنالوژی، جیوفزیک لابراتوارونه او همدارنګه د کانونو وزارت په مرسته یو علمی – څیړنیز لابراتوار چه د ښو بریاؤ او علمی څیړنو درلودونکی ؤ د جیولوجی او کانونو د پوهنځی په چوکاټ کی بنسټ کیښودل شو او زیاتی علمی څیړنی ی د ګاز لرونکو څاګانو د دبت د لوړولو په موخه تر سره کړی دی.

د جیولوجی پلټنی او نفت و ګاز د را ایستلو د څانګی استادان نه یوازی د تدریس دنده لری بلکی په هر اړخیزو څیړنو کی چه د هیواد د پرمختګ او اقتصادی پیاوړ تیا کی خورا مهم رول لوبوی، برخه اخلی او زیاتی څیړنی یی تر سره کړیدی چه د بیلګی په توګه:

            ۱-د هیواد  د نفت او ګازو د پلټنی او را ایستنی د ډاډ منو میتودونو څیړل.

            ۲-د څاګانو د کیندلو پر مهال د یولړ را پیداشویو ستونزو مخنیوی.

            ۳-د افغانستان د شمالی سیمو د نفتی او ګازی څاګانو څخه د ښه ګټی اخیستنی ګټور میتودونه.

            ۴-د افغانستان په بیارغونه کی د ځمکی لاندی طبعیی منابعو ( مایع او ګاز) څخه ګټه اخیستل.

            ۵-د افغانستان په شمالی سیموکی د لوړو حرارتی میتودونو په مرسته دنفتی څاګانو د د بت لوړول.

            ۶-د افغانستان په شمالی سیموکی د ګازو را ایستنی پرمهال د څاګانو او بلن کیدل او د هغوی کنترول او مخنیوی.

            ۷-د افغانستان په شمال غربی صنعتی سیمو کی د یولړ نفتی او ګازی پارامترونو او معیارونو ارزونه.

            ۸-د افغانستان په جنوبی سیموکی د رسوبی پوښ په منځنی کتله کی د نفت او ګازو ښتون او ارزونه.

دیاد ولو وړ ده چه د دی څانګی پیاوړی انجینران، د جیولوجی، جیوفزیک، د څاګانو کیندل، او د نوموړو څاګانو څخه د نفت او ګازو را ایستل او لیږدول په څانګړی توګه او پوره ډاډ ترسره کولای شی.

د نفت او ګازو د څانګی علمی کادرونه هڅه کوی چه ټول لابراتوارونه د عملی او علمی څیړنو لپاره بیا سمبال کړی چه د ماستری او دکتوراPhD  زده کړی پیل کړی.

د ماستری او دکتورا زده کړی هغه وخت امکان لری چه نوموړی څانګه (دیپارتمنت) د بهرنی او پرمخ تللی تخنالوژی او پوهنتونونو سره علمی اړیکی تر لاسه کړی تر څو وکولای شی چه څیړنیزی پروژی په هراړخیز توګه  و څیړی او د هیواد په اقتصادی پیاوړتیا کی وکارول شی.  

لومړی سمستر:

د مضمون کود

د مضمون نوم

د کریډټونو شمیر

GM-OG101

اسلامی ثقافت

1

GM-OG102

د افغانستان تاریخ

1

GM-OG103

 بهرنی ژبه - انگلیسی

2

GM-OG104

سپورت

0.5

GM-OG105

عالی ریاضی

4

GM-OG106

عمومی کیمیا

3

GM-OG107

تخنیکی رسم او مسطحه هندسه

2

GM-OG108

فزیک

3

GM-OG109

د کمپیوتر اساسات

2

GM-OG110

د افغانستان  اساسی قانون او د لوړو زده کړو د وزارت قوانین

2

مجموعه

20.5

دوهم سمستر:

د مضمون کود

د مضمون نوم

د کریډټونو شمیر

GM-OG201

اسلامی ثقافت

1

GM-OG202

د افغانستان تاریخ

1

GM-OG203

بهرنی ژبه - انگلیسی

2

GM-OG204

سپورت

0.5

GM-OG205

عالی ریاضی

3

GM-OG206

عمومی کیمیا

3

GM-OG207

تخنیکی رسم او مسطحه هندسه

2

GM-OG208

فزیک

3

GM-OG211

عمومی جیولوجی

3

GM-OG212

انجنیری جیودیزی

2

مجموعه

20.5

دریم سمستر:

د مضمون کود

د مضمون نوم

د کریډټونو شمیر

GM-OG301

اسلامی ثقافت

1

GM-OG303

بهرنی ژبه - انگلیسی

2

GM-OG305

عالی ریاضی

2

GM-OG313

تحلیلی او فزیکی کیمیا

2

GM-OG314

عضوی کیمیا

3

GM-OG308

فزیک

2

GM-OG315

د جغرافیایی  اطلاعاتو سیستم (GIS)

2

GM-OG316

د جیومیکانیک  نظری اساسات

2

GM-OG311

عمومی جیولوجی

3

GM-OG3FW1

ساحوی کار ‌(عمومی جیولوجی)

2

مجموعه

21

څلورم سمستر:

د مضمون کود

د مضمون نوم

د کریډټونو شمیر

GM-OG401

اسلامی ثقافت

1

GM-OG403

بهرنی ژبه - انگلیسی

2

GM-OG405

عالی ریاضی

2

GM-OG413

تحلیلی او فزیکی  کیمیا

2

GM-OG417

تخنیکی میکانیک

3

GM-OG418

الکتروتخنیک

2

GM-OG419

ریموټ سینسینګ (Remote Sensing)

2

GM-OG416

جیومیکانیک نظری اساسات

2

GM-OG420

ترمودینامیک

2

GM-OG421

کریستالوگرافی او منرالوجی

2

مجموعه

20

پنڅم سمستر:

د مضمون کود

د مضمون نوم

د کریډټونو شمیر

GM-OG101 till 801

اسلامی ثقافت

1

GM-OG522

تاریخی جیولوجی

2

GM-OG523

ساختمانی جیولوجی او  جیولوجیکی نقشه اخیستنه

3

GM-OG 524

د سیالاتو میکانیک

3

GM-OG 525

جیوترمال  انرژی

2

GM-OG 526

د نفت او گازو هایدروجیولوجی

2

GM-OG 527

د نفت او ګازو د پروژی جوړولو میتودولوژی

3

GM-OG 528

د کانونو قانون او د هایدروکاربونونو قانون

2

GM-OG5FW2

ساحوی کار (جیولوجیکي نقشه اخیستنه)

2

GM-OG 529

 د برمه کاری  ماشینونه

1

مجموعه

21

شپږم سمستر:

د مضمون کود

د مضمون نوم

د کریډټونو شمیر

GM-OG601

اسلامی ثقافت

1

GM-OG630

جیوتکتونیک

2

GM-OG 637

جیولوجی پترولیم او د نفت او ګازو حوزې

3

GM-OG631

د رسوبی ډبرو پتروگرافی

2

GM-OG632

د نفت او ګازو جیوکیمیا

2

GM-OG633

تر ځمکې لاندې سیالونو هایدرولیک

3

GM-OG634

پتروفزیک

2

GM-OG635

د څاه ګانو برمه کاری

3

GM-OG638

د کار مصؤنیت

2

GM-OG636

جیومورفولوجی

1

مجموعه

21

اووم سمستر:

د مضمون کود

د مضمون نوم

د کریډټونو شمیر

GM-OG701

اسلامی ثقافت

1

GM-OG739

د اقتصاد اساسات او د پترولیم اقتصاد

3

GM-OG740

د نفت او ګازو د زیرمو محاسبه

2

GM-OG741

اکتشافی جیوفزیک

3

GM-OG742

د برمه کاری سیالات او سمنتیشن

2

GM-OG743

د نفت او ګازو راغونډول او د پایپ لاین ډیزاین

2

GM-OG744

د نفت او ګازو د زیرمو د را ایستلو تکنیک او تکنالوجی

3

GM-OG7Int1

لومړی تولیدی پرکتیک( جیوفزیک او برمه کاری)

4

GM-OG745

د نفت او ګازو د را ایستلو د اساسی  تکنالوژیکی فکتور‌ونو محاسبه

1

مجموعه

21

آتم سمستر:

د مضمون کود

د مضمون نوم

د کریډټونو شمیر

GM-OG801

اسلامی ثقافت

1

GM-OG846

صنعتی جیوفزیک

3

GM-OG847

 د تفحص او اکتشاف میتود‌ونه

2

GM-OG848

د پترولیم صنعتی ماشینونه

2

GM-OG849

د څاه ګانو آزمایښت او بشپړونه

3

GM-OG850

د نفتو د محصول لوړول

2

GM-OG851

تر ځمکې لاندې د هایدروکاربونونو زیرمه کول

2

GM-OG853

د ژوند چاپیریال ساتنه

2

GM-OG852

علمي لیکنه او پریزینتیشن

2

مجموعه

19

نهم سمستر:

د مضمون کود

د مضمون نوم

د کریډټونو شمیر

GM-OG9Int2

دوهم تولیدی پرکتیک ( د دیپلوم د تیزس څخه مخکې ساحوي کار)

5

GM-OG9BTh

د دیپلوم تیزس

8

مجموعه

13

د کریډټونوعمومی مجموعه

177