د معلوماتی تکنالوژی څانګه:

د معلوماتی تکنالوژی څانګه په کال ۱۳۸۷ کی د پولی تخنیک پوهنتون د کمپیوتر انجینری او انفورما تیک پوهنځی په چوکاټ کی جوړ شو. دغه دیپارتمنت د ستندرد کریکولم په جوړولواو معیاری درسونو په وړاندی کولو سره غواړی چی د محصلین جذب زمینه د معلوماتی تکنالوژی او معلوماتی سیستمونو په برخه کی برابره او متخصص خلک د دیتابیس د جوړولو او توسعه، د موبایل د پروګرامونو توسعه، د ویب د سیستمونو توسعه، د معلوماتی سیستمونو د جوړولو او توسعه او پروګرام لیکنی په برخه کی ټولنی ته وړاندی کړی. 

په همدی لړ کی د معلوماتی تکنالوژی دیپارتمنت د لومړی ځل لپاره په کال ۱۳۹۰ کی ۱۱ تنه د لیسانس په سویه فارغان ټولنی ته وړاندی کړل. نوموړی دیپارتمنت تر اوسه پوری ۱۰۴ تنه د لیسانس په سویه په پنځه دورو کی ټولنی ته وړاندی کړی دی. همدا اوس (۱۳۹۵)ددغه دیپارتمنت په مختلفو صنفونو کی  ۱۹۱ تنه محصلین په زدکړی بوخت دی.

لید لوری:

معلوماتی تکنالوژی په جهان کی یو لوی انقلاب رامنځ ته کړی او ممالکود معلوماتی تکنالوژی نه په کټه اخیستنی سره ستر پرمختک کړی. د معلوماتی تکنالوژی دیپارتمنت لیدلوری دا دی چی د معیاری لوړی تحصیلاتو په وړاندی کولو سره افغانستان د معلوماتی تکنالوژی اواړیکو په ډګر کی د نورو پرمختللو ملکونو سیال وګرځوی.دمعلوماتی تکنالوژی دیپارتمنت د معیاری کریکولم په درلودواولوړکیفیت تدریس سره په پام کی لری چی دغه دیپارتمنت اود پولی تخنیک پوهنتون دهیواد او منطقه په کچه په یومهم علمی اوڅیړنیز مرکز دمعلوماتی تکنالوژی په ډګر کی بدل کړی. دغه دیپارتمنت ژمن دی چی د معلوماتی او داړیکو تکنالوژیو نه په کټه اخیستنی سره دټولنی په پرمختک او ښه حکومتوالی کی فعاله برخه ولری او متخصص کدرونه ددغه هدف ترلاسه کولولپاره جامعه ته وړاندی کړی. همدارنګه دغه دیپارتمنت په پام کی لری چی دیو معتبر علمی او تحقیقی مرکز په حیث دهیواد په کچه د معلوماتی تکنالوژیود پروژو بشپړتیا او په دغه څانګه کی دتحقیق کولو لومړیتوب ولری.

رسالت:

د معلوماتی تکنالوژی دیپارتمنت د کابل دپولی تخنیک پوهنتون دباکیفیت درسونو دوړاندی کولو رسالت د لیسانس ددوری لپاره ملاتړ کوی. همدارنګه دغه دیپارتمنت رسالت لری چی د محیط سره متمرکزدرسونه وړاندی کړی ترسود دغه دیپارتمنت محصلین، کارمندان او دعلمی کادروکولی شی خپل اهداف ترلاسه کړی. همدارنګه دغه دیپارتمنت کوښښ کوی چی خپل محصلین دنړی په کچه رقابط ته تیار کړی او هغوی دی له تیار کړی ترسو په دولت یا شرکتونو کی د د کارموندی او دلوړزدکړو دمخ په وړاندی بیولویا د پوهنتونو کی د شمولیت وړتیا ولری.

ددغه دیپارتمنت درسی پروګرام دمعلوماتی سیستمونو پوری تړلی دی. دغه کریکولم محصلینو ته دا فرصت مساعد کړی ترسو دنموړی څانګه د اساساتو، تخصصی تیوریو، پرکتیک او اکادمیکواصولو باندی ځان وپوهوی او دخپل علمی پرمختک نه په کی کټه واخلی.

اهداف:

·        د یو عالی پروګرام وړاندی کول دمعلوماتی تکنالوژی او کمپیوټری معلوماتی سیستمونو لپاره.

·        د محصلینو تیارول د نړی په کچه سیالیوته او د هغوی کارموندنه په دولت او نورو شرکتونو کی او همدارنګه دلوړی زدکړود پرمخ بیولو او په پوهنتونو کی دشمولیت دوړتیا پیداکول.

·        د څیړنولپاره ژمنتیا او ترڅنګ يي دنورو علمی کارنو کول د پرمختک، ترویج او ملاتړدلیسانس ددوری سره، آموزشی فعلیتونه او فکری او مسلک پرمختک د محصلان او استادانو.

·        دمعلوماتی تکنالوژی اوکمپیوټری معلوماتی سیستمونو په علمی برخه کی مرسته.

·        دملګرتیا، دمساعی شریکولو او دزدکړی سره دعلاقه مندی دماحول رامنځ ته کول.

دمعلوماتی تکنالوژی دیپارتمنا په لاندی برخو متمرکزدی:

1.    د معلوماتی تکنالوژی څانګه د معلوماتی تکنالوژی دحل لارو په یووالی او دسوداګری د ښه راتلونکی باندی په شرکتنو کی تمرکز لری.

2.    په دغه دیپارتمنت کی تمرکز په اطلاعاتو دی او د تکنالوژی نه دابزارو په بڼه د تولید، اصلاح او د اطلاعاتو دویش لپاره کټه اخیستل کیږی.

3.    ددغه څانګی متخصصین په هغه اطلاعاتو چی دکمپیوتر په واسط د یوسازمان لپاره تولید شوی اوسی تمرکز لری ترسو سازمان وکولی شی له دی لاری خپل ظرفیت لوړ کړی او خپل اهدافو له ځان ورسوی.

4.    ددغه څانګی متخصصین باید د تخنیکی زدکړی ترسنګ په سازمانی او کسب اوکار هم بلدیت ولری اولازم مهارتونه ولری ترسو ددی وړتیاولری چی د تکنالوژی نه په کټه اخیستنی سره دسازمان او موسسورقابطی وړتیا لوړه کړی.

5.    په دغه څانګه کی محصلان د کمپیوتری علومو تر سنګ دمدریت، تجارت، بازار موندنی او داسی نور زده کوی ترسو وکولی شی د سازمانونو سره مرسته وکړی چی دخپلو منابعونه دتکنالوژی نه په کټه اخیستنی سره د پرمختګ لپاره استفاده وکړی.

6.    دغه څانګه یوه دتړون لاره ده د تکتیکی برخی او سازمانونو ترمنځ.ددغه څانګی متخصصین د کمپیوتری تکنالوژی په هکله د پوهی په لرلو سره له یواړخه اودمدریت او تجارت په هکله دپوهی په درلودلو سره له بل ازخه کولی شی کټوراو پرځای وړاندیزونه ولری د سازمانونو لپاره دمعلوماتی تکنالوژی او کامپیوتړی سیستمونو نه دکټه اخیستنی لپاره.

ددغه څانګی اصلی موظوعات په لاندی ډول دی:

1.    دمعلوماتی سیستمونو بنسټ

2.    دانسان تعامل دکمپیوټر سره(Human Computer Interaction)

3.    د معلوماتی د امنیت تضمینول

4.    د معلوماتو مدریت

5.    یوډول تکنالوژی او پروګرام لیکنه

6.    ریاضیات او احسائیه د معلوماتی تکنالوژی لپاره

7.    کمپیوتری شبکی

8.    پروګرامونو لیکل

9.    د سیستمونو ساتنه

10.   دسیستمونو جوړول او یوډول کول

11.   دویب تکنالوژی ګانی اوسیستمونه

12. دمبایل دپروګرامونو انکشاف

13.  د دیتابیس مدیریت او انکشاف

د معلوماتی تکنالوژی دیپارتمنت لس تنه استادان دماستر په سویه لری.

1.    پوهنیار احمد جاوید رسولی، ماستری د انگستان د برایتون پوهنتون څخه

2.    پوهنیار اشرف علی طنین، ماستری د برلین د تخنیکی پوهنتون څخه.

3.    پوهنیار احمد نوید مصطفی زاده، ماستری د برلین د تخنیکی پوهنتون څخه.

4.    پوهنیار محمد ضیا ثناء، ماستری د برلین د تخنیکی پوهنتون څخه.

5.    پوهنیار زهره زکریا، ماستری د برلین د تخنیکی پوهنتون څخه.

6.    پوهنیار سهیل مختار، ماستری د برلین د تخنیکی پوهنتون څخه.

7.    پوهنیار محب الله وردک، ماستری د برلین د تخنیکی پوهنتون څخه.

8.    پوهنیار فرشته حنیف، د کابل پوهنتون په کمپیوتر ساینس پوهنځي او د تالین د مملکت استونیا پوهنتون په کډ پروګرام کی د ماسټری په جریان کی.

9.    پوهنیار آرزو محمدی، د کابل پوهنتون په کمپیوتر ساینس پوهنځي او د تالین د مملکت استونیا پوهنتون په کډ پروګرام کی د ماسټری په جریان کی.

10.  پوهنیار حکمت الله ساجد، دماستری په جریان کی د برلین په تخنیکی پوهنتون کی.