توافق نامه های پوهنتون پولی تخنیک با وزارت خانه ها،ادارات دولتی و شرکت های خصوصی داخلی

طرفین تفاهم‏نامه هدف تعهدات طرفین سال
پوهنتون پولی‏تخنیک کابل  شرکت استخراج منرال‎های افغان ستون استفاده از تجارب مسلکی و تخنیکی طرفین جهت همکاری به پشیبرد فعالیت‎های طرفین در عرصه‎های مرتبط به جیولوژی و معدن کاری در افغانستان 1- ارایه مشوره‎های علمی- تخنیکی برای طرفین. 2- ارتقای ظرفین کارمندان. 3- دخیل‎ساختن پروسونل مسلکی در کنفرانس‎ها و ورکشاپ‎های علمی. 4- ترتیب و ارایه پورپوزل. 5- سرمایه‎گذاری و تسهیل سرمایه‏گذاری در بخش‎های معادن 6- فراهم‎سازی امکانات لوژستیکی برای متخصصین پوهنتون. 7- فراهم‎سازی امکانات برای محصلان 1396
پوهنتون پولی‏تخنیک کابل  شرکت خدماتی افغانایت شریک ساختن مسایل مسلکی و پروسه آموزشی، تحقیقات و همکاری اکادمیک و مسلکی 1- تبادل تجارب میان اعضای کادری علمی 2- اجرای تحقیقات مشترک جانبین 3- اشتراک در کنفرانس‎ها 4- فراهم‎سازی زمینه پرکتیک برای محصلان 5- همکاری در زمینه پروژه‎های مسلکی 6- عقد قرادادهای و تنظیم آموزش‎های پیشرفته برای اعضای کادر علمی 1396
پوهنتون پولی‏تخنیک کابل  اداره تدارکات ملی افغانستان 1- گسترش و تقویه همکاری‎های دو جانبه میان دو اداره در امور مشترک 2- تامین بستر مناسب تبادل اندوخته‎های علمی و تجارب عملی بین دو اداره 3- ترتیب و تنظیم امور مربوطه به جذب کارآموزان و استخدام محصلان 4- تربیه، انکشاف و تقدیم منابع بشری مسکلی و متخصص 5- انکشاف، توسعه و بلند بردن مهارت‎ها و ظرفیت‎ها 6- فراهم‎آوری تسهیلات مناسب برای هماهنگی در برگزاری ورکشاپ‎ها و غیره برنامه. 1- هماهنگی با پوهنتون پیرامون جذب تعداد مشخص از محصلان کارآموز و فارغ‎التحصیلان به صفت کارآموز. 2- اخذ امتحان ورودی از فارغ‎التحصیلان معرفی شده به دوره‎های میان‎مدت کارآموزی در اداره. 3- فراهم نمودن شرایط و سهولت‎های کاری و آموزشی مورد نیاز کارآموز. 4- فراهم نمودن زمینه رهنمایی و آموزش برای کارآموز. 5- اعطای تصدیق‎نامه‎ها برای کارآموزان، در صورتی کارآموزان دوره کارآموزی و آموزشی را موفقانه سپری نموده باشد. 6- رعایت کلیه مقررات و ضوابط اعلام و تفهیم شده از سوی اداره. 7- انجام به موقع تعهدات مندرج در قرارداد موضوع این تفاهم‎نامه. 8- هماهنگی امور مربوطه با اداره. 9- در اختیار قراردادن تاسیسات و فراهم‎آوری تسهیلات برای کارمندان اداره در برگزاری ورکشاپ‎ها، سمینارهای و برنامه‎های آموزشی. 1396
پوهنتون پولی‏تخنیک کابل  شرکت ساختمانی تاتیکان شریک ساختن مسایل مسلکی و پروسه آموزشی، تحقیقات و همکاری اکادمیک و مسلکی 1- تبادل تجارب میان اعضای کادری علمی 2- اجرای تحقیقات مشترک جانبین 3- اشتراک در کنفرانس‎ها 4- فراهم‎سازی زمینه پرکتیک برای محصلان 5- همکاری در زمینه پروژه‎های مسلکی 6- عقد قرادادهای و تنظیم آموزش‎های پیشرفته برای اعضای کادر علمی 1396
پوهنتون پولی‏تخنیک کابل  اداره مستقل اراضی افغانستان به منظور ایجاد و گسترش همکاری‎های تخنیکی، علمی و عملی، تخقیقاتی، کاری، آموزشی و تبادل تجارب در عرصه‎های کاری 1- در اولیت قراردادن پروژه‎های تحقیقاتی و پیشنهادی و توافق شده. 2- تلاش برای برآورده شدن نیازمندی‎های آموزشی و تحقیقی. 3- معرفی محصلان دوره‎ی پرکتیک در پروژه‎ها. 4- همکاری همه جانبه جهت فعال ساختن دیپارتمنت کدستر. 5- استخدام فارغان ماستری در بست‏های رهبری. 6- پشتیبانی از سیمنارهای علمی. 1396
پوهنتون پولی‏تخنیک کابل  اداره ملی استندرد (انسا) 1- افزایش موثریت کاری میان جانبین. 2- توسعه و همکاری در راستای تدوین، ترویج و تطبیق استندردهای ملیو مقررات تخنیکی. 3- به کارگیری از استندردها و خدمات مرتبط به ارزیابی. 4- بهبود زمینه‎های مناسب برای برای بالا بردن سطح دانش محصلین. 5- همکاری در پیشبرد دوره ستاژ و پرکتیک. 1- محل برگزاری، تدویر، برنامه‎های آموزشی و راه‎انداری برنامه‎ها 2- ارایه خدمات و دعوت اشتراک کنندگان در برنامه آموزشی. 3- ترویج، تطبیق استندرد و مقررات تخنیکی و جمع‏آوری معلومات احصاییوی. 4- دسترسی پوهنتون پولی‎تخنیک کابل به استندرد ملی، منطقوی و بین‎المللی. 5- مهیا ساختن دوره پرکتیک و کارآموزی برای محصلان. 1396
پوهنتون پولی‏تخنیک کابل  شرکت داینمک ویژن استفاده دوجانبه از تجهیزات طرفین برای ارتقای ظرفیت و بهبود کیفیت 1- همکاری در بخش دیزاین وبسایت. 2- همکاری در بخش نمایشگاه‎های پوهنتون مدیریت رسانه‎ها و بازاریابی. 3- فراهم‎آوری تسهیلات برای انجام فعالیت‎ها. 4- تعقیب فعالیت‎ها برای انجام بهتر.  1396
پوهنتون پولی‏تخنیک کابل  وزارت شهرسازی و مسکن 1- تحقیقاتی که نتایج علمی و عملی را در پی داشته باشد. 2- برای اشتغال‎زایی و سهیم نمودن نیروهای جوان و متخصص در پروژه‎های. 3- چاپ و نشر مقالات و تحقیقات مراکز علمی 1- تهیه لست پرکتیک‎های علمی، تولید.2- معرفی محصلان واجد شرایط برای دوره کارآموزی. 3- تبادل تجارب و مسایل مسلکی و تخنیکی. 4- سهیم ساختن محصلان در کارهای تحقیقاتی. 5- معرفی انجنیر رهنما برای محصلان کارآموز. 6- شریک ساختن تجارب از انجنیران وزارت. 1396
پوهنتون پولی‏تخنیک کابل  دفتر آموزشی و مشورتی بین المللی سمارت افغان  1- اجراي برنامه های آموزشی کوتاه مدت از قبیل ورکشاپ‎ها، سمینارها، و کورس ها. 2-  راه اندازی ارزیابی  نياز آموزشی محصلان برای برنامه کوتاه مدت ارتقای ظرفیت. 3-  استفاده از صنوف و آدیتوریم برای اجرای برنامه های آموزشی کوتاه مدت.  1- تلاش در جهت فراهم نمودن تسهیلات از قبیل صنف آموزشی، پروجیکتور، و پرده پروجیکتور و سایر تسهیلات که در یک صنف درسی لازم میباشد. 2- اجازه دادن اجرای سروی امکان سنجی و ارزیابی نیاز آموزشی محصلان قبل از آغاز هر برنامه
3- انتشار اعلانات و معلومات در مورد ورکشاپها و سمینارها در ویب سایت و یا صفحه فیسبوک پوهنتون
4- اجازه نصب اعلانات غرض آگاهی هر چی بیشتر محصلین در مورد آموزشهای کوتاه مدت
5- معرفي و تشویق محصلان برای شرکت در برنامه های ارتقای ظرفیت کوتاه مدت  
6- به رسميت شناختن فعالیت های علمی و آموزشهای کوتاه مدت برای ارتقای ظرفیت محصلین. 7- راه اندازی امکان سنجی و ارزیابی نیاز محصلین برای  آموزشهای کوتاه مدت
8- ثبت نام محصلین علاقمند برای صنوف آموزشی
9- پلان و برگزاري ورکشاپها و سمینار آموزشي کوتاه مدت برای محصلین 
10- تهیه مواد درسی برای محصلین که در ورکشاپها و سمینار آموزشي کوتاه مدت اشتراک میورزند.
1396
پوهنتون پولی‏تخنیک کابل  پوهنتون تخنیکی-انجنیری غزنی ایجاد زمینه های جلب همکاری ها و ارایه خدمات علمی و تخنیکی بهتر، ارتقای کیفیت تحصیلات عالی، تقویت ارتباط، همبستگی و ایجاد سهولت در فعالیت‌های اکادمیکی در کشور 1- پوهنتون نو تاسیس تخنیکی - انجنیری غزنی تا رسیدن به شرایط و معیارهای لازم، از کریکولم درسی به روز شده‎ی پوهنتون پولی‎تخنیک کابل در رشته های مربوطه استفاده می نماید که از طرف پوهنتون پولی تخنیک کابل در اختیار پوهنتون تخنیکی - انجنیر غزنی قرار داده شود. 2- در قسمت استخدام، ارزیابی و طی مراحل دوسیه های ارتقای رتب علمی استادان جوان پوهنتون تخنیکی- انجنیر غزنی که پوهنتون پولی تخنیک کابل راجع می شود، همکاری می نماید. 3- در صورت موجود بودن شرایط مناسب مسابقات علمی، سیر و سیاحت علمی بین محصلان دو پوهنتون با هماهنگی و همکاری جانبین میزبان می باشد. 4- برگزاری ورکشاپ ها آموزشی برای بهبود سویه همکاران تخنیکی هر دو پوهنتون به طور مشترک صورت خواهد گرفت.  1395
پوهنتون پولی‏تخنیک کابل  وزارت احیا و انکشاف دهات با توجه به شرایط خاص آب و هوایی افغانستان و ضرورت استفاده بهینه از منابع حیاتی انرژی، لازم است که در راستای خود کفایی کشور، توجه بیشتری به نهادهای علمی و فنی در سکتور انرژی صورت بپذیرد. 1- پوهنتون نقش مشورتی برای وزارت احیا و انکشاف دهات در ساحات پالیسی سازی، ساختن دورنما و استراتیژی ها 2- اشتراک فعال در گروپ و کمیته های کاری مربوطه به سکتور انرژی خصوصاً انرژی پایدار برای دهات. 3- سهم گیری فعال در کنفرانس ها، تریننگ ها و ورکشاپ های وزارت احیا و انکشاف دهات. 4- ارجاع پروژه های تحقیقاتی و مشورتی بر اساس نیازهای وزارت احیا و انکشاف دهات به دیپارتمنت تامین برق پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل. 5- دعوت از استادان پوهنحی الکترومیخانیک دیپارتمنت تامین برق و دیپارتمنت هایدرولیک در ورکشاپ ها سمینارها و کنفرانس های وزارت احیا و انکشاف دهات. 6- تحکیم ارتباط فی ما بین پوهنحی الکترومیخانیک و سایر موسسات مربوطه به سکتور انرژی افغانستان. 1395
پوهنتون پولی‏تخنیک کابل  مرکز ارتباط انجنیران افغان این تفاهمنامه به منظور همکاری های متقابل علمی و اکادمیک میان پوهنتون پولی تخنیک کابل و مرکز ارتباط انجنیران افغان ترتیب گردیده که در آن ارتقای ظرفین دانش مسلکی محصلان جهت فراگیری علوم معاصر و آشنایی با سافت‎ویرهای انجنیر و تکنالوژی نوین و کسب تجارب عملی از ساحه و بالآخره تبادله تجارب مسلکی جانبین می باشد. 1- همکاری جهت به میان آوردن هماهنگی لازم بین پوهنتون پولی تخنیک کابل و مرکز ارتباط انجنیران افغان و مهیا ساختن زمینه همکاری علمی و اکادمیک بین هر دو نهاد متذکره. 2- اشتراک فعال در گروپ ها و کمیته های کاری مربوطه به سکتور انجنیری. 3- فراهم آوری زمینه تدریس و وسایل لازمه و مکان تدریسی جهت برنامه های آموزشی که از سوی مرکز ارتباط انجنیران افغان داخل پوهنتون راه اندازی می گردد. 4- تهیه لست و معرفی محصلان و استادان که خواهان اشتراک در برنامه های آموزشی مطابق متن تفاهمنامه. 5- تبادل تجارب علمی و عملی لابراتواری به منظور به راه انداختن وسیال لابراتواری و تریننگ مسلکی افراد معرفی شده و ترتیب و تنظیم اسناد تخنیکی آن. 1395
پوهنتون پولی‏تخنیک کابل  موسسه تحصیلات عالی هلمند ارتقای سطح علمی و گسترش همکاری های علمی، آموزشی و تحقیقی انجام همکاری های مشترک عملی و آموزشی در زمینه های نصاب درسی 2- انجام پروژه های مشترک تحقیقاتی در زمینه های آموزشی، تحقیقی، انجنیر و غیره. 3- برگزاری سمینارهاف کارگاه های آموزشی و تحقیقی. 4- تبادل کادر علمی، استادان و محصلان در حوزه های مورد علاقه و تخصصی طرفین. 1395
پوهنتون پولی‏تخنیک کابل  انجمن دره افغانستان مربوط سفارت کشور فرانسه همکاری علمی، فنی و مسلکی در رشته های تخصصی مهندسی و ساختمانی از گل خام و تدریس تکنالوژی جدید کمپیوتر به محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل.  1- دوام تدریس و پرداخت امتیازات استادان، کارگران مسلکی و حفظ مراقت در روزهای رسمی به تمام اشخاص که در این مرکز مصروف کار اند. 2- تامین شرایط امنیتی غرض محفوظ نگهداشتن ساحه گل خام. 3- حل مشکلات اداری، امنیتی و دولتی جهت پیشبرد خوب فعالیت های این مرکز.  1395
پوهنتون پولی‏تخنیک کابل  د افغانستان برشنا شرکت انکشاف همکاری همه جانبه و اجرای فعالیت ها در عرصه های عملی، علمی و تحقیقات بین طرفین می باشد 1- محصلینی که به منظور سپری نمودن دروه پرکتیک به ادارات ذیربط برنشا شرکت از طرف ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل معرفی می شوندف برشنا شرکت در حدود امکانات آن ها را در صورتی که خارج از شهر کابل توظیف می کند، در موجودیت اتاق ها صرف اباطه خواهد کرد. 2- ارایه زمینه های همکاری مشترک در طرح های تحقیقاتی.3- بررسی طرح های تحقیقاتی پیشنهادی پوهنتون و اعلام نظر سریع و به موقع. 4- در اولویت قراردادن عناونی تحقیقاتی پیشنهاد برشنا شرکت بعد از توافق با پوهنتون پولی  تخنیک کابل در مورد عنوان وموضوع طرح تحقیقاتی و یادر راستای موضوعات پروه دیپلوم. 5- ارایه خدمات علمی و تخصصی در عرصه های تخصصی.6- هم فکری و همکاری برای نظارت بر طرح های تحقیقاتی مشترک. 1395
پوهنتون پولی‏تخنیک کابل  اداره مستقل انکشاف زون پایتخت 1- ایجاد تسهیلات به ارکان های ذیربط سکتورهای شهری از طریق طرح، دیزاین، تطبیق و نظارت پروژه های خاص انکشافی در وزن پایتخت. 2- بررسی ظرفیت های کنونی اداره مستقل انکشاف زون پایتخت وارتقای ظرفیت سکتورهای ذیربط در توسعه زون پایتخت. 3- تهیه و ترتیب پلان های تخنیکی جهت استفاده موثر از اراضی دولتی تحت ساحات زون پایتخت. 4- ایجاد حکومت داری شهری سالم و کارا 1- مساعی مشترک در تربیه کادرهای متخصصین علمی و مسلکی در سکتور انکشاف شهری. 2- تدریس مضامین ضروری توسط کارمندان اداره مستقل. 3- کمک و همکاری اداره در جهت ارتقای ظرفیت علمی و مسکلی محصلان دیپلوم نویس در دورهای پرکتیک. 3- زمنیه سازی جهت دریافت کمک های پوهنتون های خارجی غرض ایجاد توامیت ها با پوهنتون پولی تخنیک کابل. 4- تدوین کنفرانس ها و پریزنتیشن های مشترک در بخش انکشاف شهری. 5- ایجاد فرصت های کاری وجذب فارغ التحصیلات توسط اداره و استفاده از نیروی بشری جوان کشور. 1395
پوهنتون پولی‏تخنیک کابل  وزارت معدن و پطرولیم این تفاهم‎نامه به منظور همکاری‌های متقابل علمی میان پوهنحی انجنیری ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی‎تخنیک کابل و وزارت محترم معادن و پطرولیم ترتیب گردیده که در آن ارتقای ظرفیت  دانش مسلکی محصلان جهت پیشبرد تجارب علمی در اجرای پرکتیک‌های شامل کریکولم درسی پیش‎بینی شده با شیوه‎های مقدماتی کار در اداره‎های انجنیری، پروژه‌سازی، بهره‎برداری و تبادل تجارب مسلکی بین جانبین مطابق شرایط زمانی شامل می‎باشد. 1- تهیه لست پرکتیک‎های علمی، تولیدی، قبل از دیپلوم و سایر انواع پرکتیک‎ها مطابق کریکولم رسمی دیپارتمنت‎های مرتبط، یعنی تقویم پرکتیک‎ها به شکل سمستروار به وزارت محترم معادن و پطرولیم گسیل گردد.
2- اهداف، محتویات و نحوه اجرای پرکتیک‏های محصلان واضیح و رسماً به وزارت محترم معادن و پترولیم ارسال گردد.
3- معرفی یک نفر استاد رهنما پرکتیک برای هر دوره به تناسب تعداد  محصلان.
4- مواد پروژه دیپلوم به تفکیک برای هر محصل تهیه و وزارت محترم معادن و پترولیم رسماً در جریان گذاشته شود.
5- دعوت از انجنیران وزارت محترم معادن و پترولیم در محافل علمی و دیپارتمنت‎های (همایش‎ها، سمپوزیم‎ها، ورکشاپ‌ها و غیره) و کورس‎های ارتقای ظرفیت فارغ‌التحصیلان.
6- هر محصل معرفی شده به دوره پرکتیک باید به حاضری یومیه مطابق اوقات رسمی اعلان شده از طرف دولت الی ختم معیاد دوره پرکتیک پابند باشد.
7- رعایت نظم و دسپلین مانند سایر کارمندان وزارت محترم معادن و پطرولیم.
3- تابعیت از تمام اسناد تقنینی نافذه و اوامر مسوولین امور.
8- تعقیب برنامه مطروحه برای پرکتیک مربوطه.
9- تهیه راپور انفرادی از دوره پرکتیک.
10- در صورت غیر حاضری بیست و پنج فیصد از کل زمان پرکتیک، دوره پرکتیک محصل قابل قبول نمی‎باشد.
11 اسفتاده اعظمی از دوره پرکتیک.
زیر کار
پوهنتون پولی‏تخنیک کابل  وزارت فواید عامه 1- گسترش و تقویه همکاری‎های دو جانبه میان دو اداره در امور مشترک کاری.
2- تامین بستر مناسب تبادل اندوخته‎های علمی و تجارب علمی بین دو اداره.
3- ترتیب و تنظیم امور مربوط به جذب کارآموزان و استخدام فارغ‎التحصیلان جدید و شایسته که با نمرات بلند و بهره‎گیری بهینه از دانش و تخصص کادر علمی پوهنتون.
4- تربیه، انکشاف و تقدیم منابع بشری مسلکی و متخصص در امور زیرساخت‎های ترانسپورتی به جامعه.
5-  انکشاف، توسعه و بلند بردن مهارت‎ها، ظرفیت‎ها و دانش در بخش بازسازی کشور.
6- فراهم‎آوری تسهیلات مناسب برای هماهنگی در برگزاری ورکشاپ‎ها، سمینارها برای محصلان پوهنتون پولی‎تخنیک کابل و کارمندان وزارت فواید عامه.
1. فراهم نمودن محیط کاری و تسهیلات لازم برای آموزش‎های ساحوی، دفتری، لابراتواری، تولیدی، قبل از  دیپلوم و آموزش مطابق کریکولم رسمی دیپارتمنت‌های مرتبط با پوهنتون.
2. تعیین استادان رهنما برای محصلان شامل کارآموز از انجنیران مربوط وزارت. 
3. در اختیار گذاشتن مواد اولیه پروژه‌ها، محاسبات، معلومات و سایر اسناد و نقشه‌های پروژه‌های مربوط وزارت، صرف برای محصلان شامل کارآموزی.
4. در صورت امکان، تعیین محصلان شامل کارآموز در آخرین بست، مطابق قوانین نافذه کشور و اجرای تمام امتیازات این بست برای آن‌ها.
5. ترتیب و تنظیم برنامه‌های کارآموزی مطابق تقویم پوهنتون. 6 تهیه لست کارآموز علمی، تولید، قبل از دیپلوم و سایر انواع کارآموزی مطابق کریکولم رسمی دیپارتمنت‌های مرتبط، یعنی تقویم کارآموزان به شکل سمستروار به وزارت گسیل گردد.
7 هدایت، محتویات و نحوه‌ی اجرای کارآموزی محصلان واضح و رسماً به وزارت ارسال گردد.
8 معرفی یک نفر استاد رهنما برای دوره کارآموزی با تناسب تعداد محصلان.
9 مواد پروژه دیپلوم به تفکیک برای هر محصل تهیه و وزارت رسماً در جریان گذاشته شود.
10 دعوت از انجنیران وزارت در محفل علمی و دیپارتمنت‌های (همایش‌ها، سمپوزیم‌ها، ورکشاپ‌ها و غیره) کورس‌های ارتقایی ظرفیت فارغ‌التحصیلان.
زیر کار
پوهنتون پولی‏تخنیک کابل  وزارت تکنالوژی و مخابرات 1- تحقیقاتی که نتایج علمی و عملی را در پی داشته باشد نیاز امروزی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در توسعه پایدار سکتور ICT است. 
2- رای اشتغال زایی و سهیم نمودن نیروهای جوان و متخصص در پروژه های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، آموزش و ارتقای ظرفیت علمی و عملی آنان از طریق برگذاری دوره های آموزشی، کار آموزی و پرکتیک و بورسیه های تحصیلی زمینه سازی و برنامه ریزی میگردد. 
3- چاپ و نشر مقالات و تحقیقات مراکز علمی و آموزشی کشور در ژورنال معتبر تخصصی می تواند از یک سو به ارتقای سطح علمی و آکادمیک اساتید پوهنتون ها کمک کند و از دگر سو می تواند امکان مناسبی را برای ترفیع علمی اساتید مهیا بسازد.
1- تهیه لیست پرکتیک های علمی ، تولیدی، قبل از دیپلوم و سایر انواع پرکتیک ها مطابق کریکولم دیپارتمنت های مرتبط ، یعنی ارسال نمودن تقویم پرکتیک ها به شکل سمستروار به وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی.
2- معرفی محصلان واجد شرایط برای دوره کارآموزی در بخش های مرتبط به ساحات کاری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی حد اقل یک ماه قبل از آغاز دوره کارآموزی به مرکز تحقیقات.
3-  تعیین و ارسال اهداف، محتویات و نحوه اجرای پرکتیک محصلان به وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی.
4- معرفی یک نفر استاد رهنمای پرکتیک برای هر دوره به تناسب تعداد محصلان
5- معرفی شخص ارتباطی
6- ارزیابی دوره پراکتیک
7-هر محصل معرفی شده برای دوره پرکتیک باید به حاضری یومیه مطابق تقسیم اوقات رسمی اعلان شده از طرف دولت الی ختم معیاد دوره پرکتیک پابند باشد.
8- رعایت نظم و دسپلین مانند سایر کارمندان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی.
9- تابعیت از تمام اسناد تقنینی نافذه و اوامر مسئولین امور.
10- تعقیب برنامه مطروحه برای پرکتیک مربوطه.
11- تهیه راپور انفرادی از دوره پرکتیک.
زیر کار
پوهنتون پولی‏تخنیک کابل  اداره محافظت محیط زیست 1- گسترش و تقویه همکاری‎های دو جانبه میان دو اداره در امور مشترک کاری.
2- تامین بستر مناسب تبادل اندوخته‎های علمی و تجارب علمی بین دو اداره.
3- ترتیب و تنظیم امور مربوط به جذب کارآموزان و استخدام فارغ‎التحصیلان جدید و شایسته که با نمرات بلند و بهره‎گیری بهینه از دانش و تخصص کادر علمی پوهنتون.
4- تربیه، انکشاف و تقدیم منابع بشری مسلکی و متخصص در امور حفظ محیط زیست به جامعه.
5-  انکشاف، توسعه و بلند بردن مهارت‎ها، ظرفیت‎ها و دانش امور محیط زیستی.
6- فراهم‎آوری تسهیلات مناسب برای هماهنگی در برگزاری ورکشاپ‎ها، سمینارها برای محصلان پوهنتون و کارمندان اداره حفاظت محیط زیست.
1- هماهنگی با پوهنتون پیرامون جذب تعداد مشخص از محصلان کارآموز و فارغ‎التحصیلان به صفت کارآموز.
2- اخذ امتحان ورودی از فارغ‎التحصیلان معرفی شده به دوره‎های میان‎مدت کارآموزی در اداره.
3- هماهنگی و توافق با پوهنتون پیرامون چگونگی معرفی محصلان به برنامه‎های کوتاه‎مدت آموزشی.
4- فراهم نمودن شرایط و سهولت‎های کاری و آموزشی مورد نیاز کارآموز.
5- فراهم نمودن زمینه رهنمایی و آموزش برای کارآموز.
6- رعایت کلیه مقررات و ضوابط اعلام و تفهیم شده از سوی اداره.
7- انجام به موقع تعهدات مندرج در قرارداد موضوع این تفاهم‎نامه.
8- هماهنگی امور مربوطه با اداره.
9- در اختیار قراردادن تاسیسات و فراهم‎آوری تسهیلات برای کارمندان اداره در برگزاری ورکشاپ‎ها، سمینارهای و برنامه‎های آموزشی.
10- ترتیب پلان سالانه و شش ماهه محصلان و فارغ‎التحصیلان متقاضی کارآموزی با تفکیک دوره‎های آموزشی و در بخش روزانه و شبانه به شکل جداگانه.
11- ارسال پلان مرتبه پوهنتون به اداره.
زیر کار
پوهنتون پولی‏تخنیک کابل   پوهنتون بامیان ایجاد، گسترش و هماهنگی میان نهادهای تحصیلی، همفکری و همکاری‌های علمی- تحقیقی 1- اجرای فعالیت‎های مشترک پروژه‎های تحقیقاتی- کاربردی مورد نیاز.
2- برگزاری سمینارها و نشست‎های علمی مشترک.
3- برگزرای دوره‎های تخصصی و کارگاه‎های آموزشی کوتاه‎مدت.
4- راه‎اندازی، تکمیل و تجهیز مراکز آموزشی و پژوهشی مورد نیاز.
5- استفاده متقابل از امکانات و خدمات از جمله شبکه اطلاعاتی، نشراتی، کتاب‎خانه و انتشارات و همکاری آموزشی از راه دور.
6- تدوین و تالیف اسناد و مدارک علمی و تبادل آن‏ها.
زیر کار
پوهنتون پولی‏تخنیک کابل  وزارت انرژی و آب 1- گسترش و تقویه همکاری‎های دو جانبه میان دو اداره در امور مشترک کاری.
2- تامین بستر مناسب تبادل اندوخته‎های علمی و تجارب علمی بین دو اداره.
3- ترتیب و تنظیم امور مربوط به جذب کارآموزان و استخدام فارغ‎التحصیلان جدید و شایسته و بهره‎گیری بهینه از دانش و تخصص کادر علمی پوهنتون.
4- تربیه، انکشاف و تقدیم منابع بشری مسلکی و متخصص در امور انجنیری برق، آبرسانی و غیره.
5-  انکشاف، توسعه و بلند بردن مهارت‎ها، ظرفیت‎ها و دانش امور تامین برق و عرضه آب.
6- فراهم‎آوری تسهیلات مناسب برای هماهنگی در برگزاری ورکشاپ‎ها، سمینارها برای محصلان پوهنتون و کارمندان وزارت انرژی و آب.
1- هماهنگی با پوهنتون پیرامون جذب تعداد مشخص از محصلان کارآموز و فارغ‎التحصیلان به صفت کارآموز.
2- اخذ امتحان ورودی از فارغ‎التحصیلان معرفی شده به دوره‎های میان‎مدت کارآموزی در وزارت.
3- هماهنگی و توافق با پوهنتون پیرامون چگونگی معرفی محصلان به برنامه‎های کوتاه‎مدت آموزشی.
4- فراهم نمودن شرایط و سهولت‎های کاری و آموزشی مورد نیاز کارآموز.
5- فراهم نمودن زمینه رهنمایی و آموزش برای کارآموز.
6- پرداخت و تادیه حق‎الزحمه به کارآموزان در صورت موجودیت منابع لازم.
7- اعطای تصدیق‎نامه‎ها برای کارآموزان، در صورتی کارآموزان دوره کارآموزی و آموزشی را موفقانه سپری نموده باشد.
8- تفهیم مقررات و ضوابط محیط کاری وزارت به کارآموز.
9- رعایت کلیه مقررات و ضوابط اعلام و تفهیم شده از سوی وزارت.
10- انجام به موقع تعهدات مندرج در قرارداد موضوع این تفاهم‎نامه.
11- هماهنگی امور مربوطه با وزارت.
12 در اختیار قراردادن تاسیسات و فراهم‎آوری تسهیلات برای کارمندان وزارت در برگزاری ورکشاپ‎ها، سمینارهای و برنامه‎های آموزشی.
13- ترتیب پلان سالانه و شش ماهه محصلان و فارغ‎التحصیلان متقاضی کارآموزی با تفکیک دوره‎های آموزشی و در بخش روزانه و شبانه به شکل جداگانه.
زیر کار