د معلوماتی علومو او محاسبی څانګه :

دغه دیپارتمنت په کال ۱۳۸۷ه ش کی رامنځته شو او کمپیوتری علوم يو پراخه بخش د توری موضوعاتو او د هغه استعمال په کمپیوتری ژبو کی ، کمپیوتری شبکو کی ، سافټویری طرحو کی ، روباتیک کی ، د سیستمونو اداره، د معلوماتو ساتنه او داسی نورو تر بحث لاندی نیسی کولای شو ددی ریشتی تخصصی کارونه په څلورو لاندی برخو وویشو.

۱: د سافټویرونو کارول او طرح کول:

ددی ریشتی متخصصین د پروګرام د لیکلو مربوط کارونه  ، مختلف مسایل او تخصصی سیستمونه انجاموی او د نویو لارو چارو څخه د عملیی دترسره کولو لپاره کار اخلی او همدارنګه د پروګرام د لیکلو ټیمونه د سافټویر د تولید لپاره رهنمایی کوی.

۲: د کمپیوتری شبکو طرح او پیاده کول:

ددی ریشتی متخصصین د علمی سرچینو او مسلکی مهارتونو په درلودلو سره ددی توانایی لری چی د لویو او کوچینیو کمپیوتری شبکو طرح او پیاده کول، اداره او مدیریت، د شبکو تآمین او حفاظت او د بیسیم سیستمونو وړاندیز وکړی.

۳: د نویو رویشونو انکشاف او وړاندیز او د کمپیوتر په برخه کی د هغی استعمال:

بیوانفورماتیک   (Bioinformatics)  یعنی په ژنتیک مهندسی کی د کمپیوتر څخه استفاده کول، او Data Mining چی د اطلاعاتو یا پروګرامونو د حجم د کموالی پخاطر په کار وړل کیږی او د هغه علوم چی د روباتیک د پوهاوی او کنترول لپاره پکار وړل کیږی.

۴: د کمپیوتری مشکلاتو د حل لپاره د نویو لاروچارو وړاندیز او انکشاف:

بهینه سازی ذخیره، په دیټابیسونو کی د اطلاعاتو بیاموندنه ، په شبکو کی د اطلاعاتو بهتر او تیزتر انتقال او د انځورونو تحلیل کول.

اصلی موضوعات پدی رشته کی عبارت دی له:

Programming Fundamentals (PF)

Programming Languages (PL)

Software Engineering (SE)

Computer Networks (CN)

Wireless Networks(WN)

Information Security(IS)

System Administration(SA)

Algorithms and Complexity (AL)

Operating Systems (OS)

Net-Centric Computing (NC)

Discrete Structures (DS)

Information Management (IM)

Human-Computer Interaction (HC)

Intelligent Systems (IS)

Social and Professional Issues (SP)

Computational Science (CN)

Architecture and Organization (AR)

Graphics and Visual Computing (GV)

د معلوماتی علومو او محاسبی دیپارتمنت علمی کادرونه

1.     پوهنیار خواجه زبیرصدیقی ولد خواجه گل   ماستری له آلمان نه

2.     پوهنیار حمید الله سکوت ولد غلام بهاوالدین ماستری له جاپان نه

3.     پوهنیار شکریه جمال بنت  شاه محمد   ماستری له لندن نه

4.     پوهنیار علی آقا ناصری ولد احمد علی   ماستری له آلمان نه

5.     پوهنیار محمد علی جاوید ولد محمد ظاهر    ماستری له جاپان نه

6.     پوهیالی مرسل بنت  سید نبی    ماستری له آلمان نه

7.     پوهیالی احمد مسعود ولد خلیل الله    ماستری له آلمان نه

8.     پوهیالی محمد نظیم  ولد محمد نظیر  مصروف ماستری په جاپان کی

9.      پوهیالی محمد امان ولد آقاجان  مصروف ماستری په جاپان کی

10.   نامزد پوهیالی آقا مصطفی ولد علی بابا  مصروف ماستری په آلمان کی