دجیولوجی او کانونو د اکتشاف انجنیری څانګی 

دجیولوجی اوکانونوداکتشاف انجنیری څانګه په 1346لمریزکال کی دکابل پولی تخنیک پوهنتون کی د درسونو دپیل په لمړی ورځ دګټورو اوجامدو کانونو دجیولوجی او کانونو دپلټنی او اکتشاف څانګی تر نامه لاندی تاسیس شوه او دمورنی څانګی په توګه تر اوسه پوری خپل فعالیت ته دجیولوجی اوکانونو دانجنیرانو  دیوه فارغ ور کونکی کانون په توګه دوام ور کوی .

تر تاسیس یی یوکال وروسته بله نوی څانګه دجامدو کانونو درا ویستلو تر نامه لاندی او دوه کاله وروسته بله څانګه دنفت او غاز دکانونو  دجیولوجی او پلټنی ،اکتشاف او را ویستلو تر نامه لاندی له دی څانګی څخه جلاشوی چی دواړه جلاشوی څانګی تر اوسه پوری دفارغ ورکونکو په توګه دجامدو توکو درویستلوانجنیری او نفت اوغازو دکانونو دانجنیری په برخه کی خپل علمی او اکادمیک فعالیت  ته دوام ورکوی .

په کال (1392) کی دساختمانی او صنعتی برخو دانجینری جیولوجی او هایدروجیولوجی دڅیړنو داهمیت په پام کی نیولوسره یو بله څانګه د انجنیری جیولوجی او هایدروجیولوجی په نوم له نوموړی څانګی څخه د یوی فارغ ورکونکی څانګی په تو ګه جلاشوه چی هیله ده په (1397) کال کی خپل لمړنی انجنیران د انجنیری جیولوجی او هایدروجیولوجی په برخه کی ټولنی ته وړاندی کړی  .

دجیولوجی اوکانونو داکتشاف انجنیری څانګه دخپل اکادمیک ژوند په اوږدوکی  دلسانس ، ماستر او ډاکتر په سویه تر 2000زیات انجنیران روزلی او هیواد ،خلکو او افغانی ټولنی ته یی وړاندی کړیدی .

هغه انجنیران چی له نوموړی څانګی څخه فارغ شوی دی دجیولوجیکی نقشی جوړولو ، دګټورو کانونو دپلټنی او اکتشاف ، هایدرو جیولوجی او انجنیری جیولوجی په برخو کی په فعال ډول دنده سرته رسولی او دتکړه متخصصینو په توګه یی دهیواد دمختلفو ساحو دجیولوجیکی نقشو په جوړولو ، پلټنی او اکتشاف او مختلفو کانونو لکه مس ، سره زر ، سپین زر ، پولی میتال قیمتی او زینتی ډبرو په محاسبه کی فعاله ونډه اخیستی ده .

هغوی دتر ځمکی لاندی اوبو دکمیت او کیفیت په ټاکلو کی بشپړ لاس لری او دصنعتی او مدنی ودانیو ،بندونو ، نهرونو ، لاروجوړولو، دبرښنا دپايو نصبولواونورو ساختمانی چاروکی لازم اوضروری جیولوجیکی څیړنی په ښه توګه سرته رسولی دی .

په (1393) کال کی دڅانګی داستادانو دمجلس دوړاندیز دپوهنځی او پوهنتون دعلمی شوراګانو دتاید پر بنسټ او دلوړوزده کړو دوزارت دواک لرونکو مقامونو دتصویب له مخی دڅانګی نوم «جیولوجی او کانونو داکتشاف انجنیری»باندی ونومول شو .

د دی څانګی دفعالیت په بهیر کی درسی، مرستندویه درسی کتابونه ، دلابراتوار لارښود او لکچر نوټونه په مختلفو مضمونونوکی دبهرنیو او داخلی استادانو لخوا برابر او تالیف شوی او دمحصلینو دګټی اخیستلو لپاره دهغوی په چاپ اونشر کی اقدام شوی دی.

په اوس وخت کی  د درسی او د درسی مرستندویه کتابونو تالیف او ژباړنه په څانګه کی ښه ځلیدلی او د دی څانګی دتجربه لرونکو استادانو په همت لس ګونه کتابونه په مختلفو مضمونونو کی لکه عمومی جیولوجی ، کانپوهنه ، جیوکیمیا، دکانونو پلټنه او اکتشاف ، انجنیری جیولوجی ، هایدروجیولوجی ، دافغانستان جیولوجی او ګټور کانونه په دوو ټوکوکی (لومړی ټوک جیولوجی دوهم ټوک ګټورکانونه ) دکانی ساحو اوکانونو جوړښت ، ساختمانی جیولوجی ، جیومورفولوجی ، دچاپیرال جیولوجی ، دپتروګرافی بنسټونه ، دګټوروتوکوجیولوجی ، دجیمولوجی بنسټونه ، منرالوجی ، دافغانستان مګماتیزم او اندوجنی میتالوجنی اونور په دری او پښتو ژبو تالیف او ژباړل شوی دی چی د درسی پروسی پر ښه والی او دزده کړیالانو دپوهی دسطحی په لوړولو کی ئی ستره ونډه لوبولی ده .

د دی څانګی په علمی کادر کی په اوس وخت کی لاندینی استادان شامل دی چی د اړوندو مضمونونو د تدریس پروسه په نوموړی څانګه او ګاونډیو څانګو کی په بریالی توګه په مخ بیایی .

لازمه ده چی دلته دټولو هغو داخلی او بهرنیو استادانو دپام وړ خدمتونو څخه چی په پخوانیو    کلونو کی ئی په صادقانه توګه دزیاتوستونزو په ګاللو سره په درسی پروسه کی دڅانګی په تکاملی تګ لوری کی برخه اخستی په قدردانی سره یادونه وکړو هغه چی له دی فانی نړی تللی روح دی ښاد وی او هغوی چی ژوندی دی داوږده عمر غوښتونکی یی یو او له بریالی توبونو د ډک ژوند هیله  یی کوو .

دجیولوجی او اکتشاف د انجنیری څانګی زده کړیزی موخی

هغه متخصصین چی دجیولوجی او اکتشاف انجنیری په څانګه کی په مسلکی ډول روزل کیږی په لنډ دول لاندی موخی تر سره کوی 

  1. دجامدو ګټورو توکو دکانونو پلټنه او اکتشاف
  2. په مختلفو مقیاسونو دجیولوجیکی نقشو جوړول او ترتیبول
  3. دمختلفو جیولوجیکی پروسو جبولوجیکی څیړنی
  4. دجیولوجیکی خطرونو ارزول او دهغو دمخنیوی لپاره دمقدماتی تدبیرونو نیول
  5. دافغانسان داسلامی جمهوریت په مختلفو وزارتونو کی دجیوانجنیری اوهایدروجیولوجیکی کارونو سرته رسول
  6. دکانونو او پترولیم وزارت  دجیولوجی او سروی دریاست په اړوندو برخوکی دلابراتواری کارنو بریالی اجراکول
  7. دمختلفو کانونو دصنعتی تیپونو تشخیص او تثبیت
  8. په مختلفو طریقو اوکتګوریو دزیرمو محاسبه
  9. دزیرمو دمحاسبی دمساعدو اوګټورو  وریانتونو نومول
  10. دکانونو دایستلو طریقی وړاندیز او په دی برخه کی ګتوری مشوری ورکول

لیدلوری

دجیولوجی اوکانونو داکتشاف دانجنیری څانګه زده کړیالانو او مسلکی انجنیرانو لپاره دلوړو زده کړو یو واحد ګڼل کیږی . داعلمی څانګه دځوانو مسلکی کادرونو په روزنه کی دټولنی اوهیواد د اړتیاوو مطابق دټولنیز آرامی او اقتصادی بنسټ دپیاوړتیا لپاره ارزښتناکه رول لوبولی . دځوانو کادرونو زده کړه او روزنه په دی څانګه کی د دی څانګی دتجربه لرونکو استادانو په واسطه صورت مومی . دجیولوجی او اکتشاف دانجنیری مسلکی انجنیران کولای شی چی هیواد دپرمختګ په لور دټولنی دغوښتنو مطابق په مخ بوزی .

رسالت

دجیولوجی اواکتشاف دانجنیری څانګه دنورو څانګوپه شان دجیولوجی دمسلکی انجنیرانو (انجنیر جیولوج) په روزنه کی دزده کړیالانو دپوهی دسطحی دلوړیدو په منظوراودهغو فعالی برخی اخیستلو دجامدو ګتورو کانونو د ګټورتوب اواقتصادی توب ټاکل دټولنی دپرمختګ او آرامی لپاره دهیواد دغوښتنو مطابق ټاکونکی رول لوبولی .

موخه

دمسلکی انجنیرانو دزده کړی موخه په تولیدی برخه کی دټولنی دغوښتنو مطابق دی . ستندردو معیارونو رسیدلو لپاره ، تحصیلی نصاب (کریکولم ) او دهغه نوی کول اړین دی ترڅو پوری دلوړ کیفیت دلوړو زده کړو لپاره لازمی اسانتیاوی دنړبوالو معیارونو مطابق ښه زمینه او امکانات برابر شی تر څو پوری مختلفی رشتوی څانګی وکولای شی مسلکی انجنیران دهیواد داړتیاو مطابق ټولنی ته وړاندی کړی .

 

د جیولوجی او کانونو د اکتشاف انحنیری څانګی کریکولم

(لمړی) ټولګی (لمړی) سمستر

د مضمون کوډ  د مضمون نوم        د کریډیټونو شمیر
CO 101  اسلامی ثقافت   1
CO 103   تاریخ 1
EL 102   خارجی ژبه – انګلیسی  3
EL 113    په جیولوجیکی علومو کی عالی ریاضی 4
CH 114 عمومی کیمیا  4
CO 123    ترسیمی هندسه او تخنیکی رسم  2
EL 116    فزیک  2
CS 119   د کمپیوتر بنسټونه   2
GE 104 ورزش 1
مجموعه    20

 (لمړی) ټولګی (دوهم) سمستر

د مضمون کوډ     د مضمون نوم      د کریډیټونو شمیر
CO 201      اسلامی ثقافت  1
EL 202      خارجی ژبه – انګلیسی  3
EL 213    په جیولوجیکی علومو کی عالی ریاضی 3
CH 214 عمومی کیمیا    3
CH 251 تحلیلی کیمیا    2
CO 223   ترسیمی هندسه او تخنیکی رسم   1
EL 216  فزیک  2
CS 219    د کمپیوتر بنسټونه  2
GE 225   عمومی جیولوجی 3
مجموعه     20

(دوهم) ټولګی (دریم) سمستر

د مضمون کوډ د مضمون نوم    د کریډیټونو شمیر
CO 301                       اسلامی ثقافت   1
EL 302  خارجی ژبه – انګلیسی   2
EL 313  په جیولوجیکی علومو کی عالی ریاضی 2
EL 316    فزیک  2
EL 317    تخنیکی میخانیک  2
GC 318 انجنیری جیودیزی 2
GE 325 عمومی جیولوجی 3
GE 353  کرستالوگرافی  3
GE 327   پالیونتالوجی او تاریخی جیولوجی 2
GE 347  ساحوی کار (عمومی جیولوجی)   2
مجموعه   21

(دوهم) ټولګی (څلورم) سمستر

د مضمون کوډ د مضمون نوم     د کریډیټونو شمیر
CO 401  اسلامی ثقافت 1
EL 402 خارجی ژبه – انګلیسی  2
EL 417  تخنیکی  میخانیک  2
EM 408     الکتروتخنیک  2
GC 418 انجنیری جیودیزی  2
GE 428 منرالوجی 3
GE 427     پالیونتالوجی او تاریخی جیولوجی 3
GE 429 ساختمانی جیولوجی او جیولوجیکی نقشه اخیستل   3
GC 448 ساحوی کار (جیودیزی انجنیری)  2
مجموعه    20

 (دریم) ټولګی (پنځم) سمستر

د مضمون کوډ      د مضمون نوم     د کریډیټونو شمیر
CO 501  اسلامی ثقافت   1
GE 552  په جیولوجی کی له کمپیوتر څخه ګټه اخیستل 2
GE 528 منرالوجی  3
GE 554 کرستال اوپټیک  2
GE 558 کان پوهنه  2
GE 529 ساختمانی جیولوجی او جیولوجیکی نقشه اخیستل  2
GE 560 تکتنونیک او جیوډینامیک   2
GE 538 جیومورفولوجی 2
GE 531 هایدروجیولوجی او انجنیری جیولوجی 3
GE 549 ساحوی کار (جیولوجیکی نقشه اخیستل)  2
مجموعه   21

(دریم) ټولګی (شپږم) سمستر

د مضمون کوډ د مضمون نوم    د کریډیټونو شمیر
CO 601   اسلامی ثقافت 1
GE 630 د مګماتیکی ډبرو پتروګرافی 3
GE 658   کان پوهنه 2
GE 660   تکتونیک او جیوډینامیک  2
GE 632 د چاپریال جیولوجی او جیولوجیکی خطرونه  3
GE 636     د کانونو پلټنه او اکتشاف 2
GE 662   د کانونو چاری  2
GC 620 د جغرافیایی اطلاعاتو سیستم (GIS 2
GE 672  د کانونو مدیریت 3
مجموعه     20

(څلورم) ټولګی (اوم) سمستر

د مضمون کوډ    د مضمون نوم    د کریډیټونو شمیر
CO 701    اسلامی ثقافت  1
GE 739   د جیمولوجی بنسټونه  2
GE 756  د میتامورفیکی ډبرو پتروګرافی   3
GE 757   جیوکیمیا  2
GE 758   کان پوهنه 2
GE 759   ستراتیګرافی او سیدیمنټولوجی 2
GE 761 اکتشافی برمه کاری   2
GE 734 جیوفزیک 2
GE 736    د کانونو پلټنه او اکتشاف  2
GE 766 علمی لیکنی او وړاندی کول یی 1
GE 772     د کانونو قانون    2
مجموعه   21

(څلورم) ټولګی (اتم) سمستر

د مضمون کوډ   د مضمون نوم د کریډیټونو شمیر
CO 801  اسلامی ثقافت 1
GE 839   د جیمولوجی بنسټونه 2
GE 857   جیوکیمیا 2
GE 859 ستراتیګرافی او سیدیمنټولوجی 3
GE 842 د افغانستان سیمه ایزه جیولوجی او ستراتیګرافی 2
GE 834  جیوفزیک 2
GE 836 د کانونو پلټنه او اکتشاف 2
GC 836 مارکشیدری 1
GC 864  ریموټ سنسنګ 2
EMRE 865 رشتوی اقتصاد 2
GE 866 علمی لیکنی او وړاندی کول یی 1
مجموعه   20

(پنځم) ټولګی (نهم) سمستر

د مضمون کوډ   د مضمون نوم د کریډیټونو شمیر
GE 972  د کار زده کړه (د دیپلوم څخه د مخه ساحوی کار) 5
GE 973 د لیسانس دوری دیپلوم  8
مجموعه   13

                                                    

                         

                                                 

                                                                            

 

 

 

.