د پولیتخنیک پوهنتون سره اړیکه

بریشنا لیک

1. پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید کاکر رییس پوهنتون پولیتخنیک کابل:

chancellor@kpu.edu.af, tahrerat@kpu.edu.af

0744340044

 

 

آدرس:

پوهنتون پولی تخنیک کابل

ناحیه پنجم کارته مامورین

کابل افغانستان