طرزالعمل توزیع دیپلوم: 

دیپلوم : عبارت از سند تحصیلی است که پس از ختم موفقانه ی یک دوره ی معین تحصیلی و تکمیل کریدت ها ، و موازین قانونی ، از جانب موسسات تحصیلات عالی به فارغان اعطا میگردد.

 1. توزیع فورم های دیپلوم در مدیریت عمومی اسناد تحصیلی معاونیت امور محصلان

 2. شش قطعه هارد عکس و یک قطعه سافت عکس ،اصل ، کاپی تذکره و 1000 افغانی پول دیپلوم ، جهت طی مراحل دیپلوم
 3. خانه پری فورم دیپلوم توسط خود شخص الی امضاء فارغ التحصیل
 4. اخذ امضای معاون امور محصلان در فورم دیپلوم
 5. خانه پری فورم دیپلوم در پوهنحی مربوطه
 6. چک فورم دیپلوم در مدیریت عمومی فارغان
 7. چاپ نمودن خاکه دیپلوم در مدیریت عمومی اسناد تحصیلی
 8. چاپ نمودن اصل دیپلوم در مدیریت عمومی اسناد تحصیلی
 9. ثپت ، امضاء ، و مهر دیپلوم در پوهنحی مربوطه
 10. ثپت ، امضاء ، دیپلوم در مدیریت عمومی اسناد تحصیلی
 11. اخذ امضاء ، و مهر آمر محصلان در دیپلوم
 12. اخذ امضاء معاون امور محصلان در دیپلوم
 13. اخذ امضاء رئیس پوهنتون و مهر پوهنتون در دیپلوم
 14. اخذ یک ورق مکتوب دیپلوم جهت طی مراحل در وزارت تحصیلات عالی

طرزالعمل توزیع ترانسکرپت نمرات :

 ترانسکرپت نمرات : عبارت از لست نمرات امتحان در مضامین است که محصل در جریان تحصیل آن را مطابق پروگرام درسی رشته ی مربوط تکمیل می نمایند.

 1. توزیع فورم ترانسکرپت نمرات در مدیریت عمومی فارغان معاونیت امور محصلان

 2. خانه پری فورم توسط فارغ التحصیل
 3. تسلیم نمودن فورم ترانسکرپت نمرات به پوهنحی مربوطه
 4. ترتیب PDF ترانسکرپت نمرات و ارسال آن به ایمیل آدرس رسمی معاونیت امور محصلان
 5. چاپ نمودن خاکه ترانسکرپت نمرات و چک آن توسط فارغ التحصیل از صورت صحت بودن آن
 6. چاپ اصل ترانسکرپت نمرات در مدیریت تهیه اسناد تحصیلی
 7. چک و طی مراحل ترانسکرپت نمرات در پوهنحی مربوطه
 8. ارسال ترانسکرپت نمرات با مکتوب به معاونیت امور محصلان
 9. اخذ احکام معاونیت امور محصلان
 10. چک و اخذ یک ورق مکتوب ترانسکرپت نمرات جهت طی مراحل در وزارت تحصیلات عالی

طرزالعمل توزیع جدول نمرات :

 1. ارائیه درخواست اخذ جدول نمرات به معاونیت امور محصلان

 2. اخذ احکام معاونیت امور محصلان تسلیم نمودن درخواستی به پوهنحی مربوطه با سافت عکس
 3. ترتیب PDF جدول نمرات در پوهنحی مربوطه و ارسال آن به ایمیل آدرس رسمی ( معاونیت امور محصلان) مدیریت تهیه اسناد تحصیلی  
 4. چاپ نمودن خاکه جدول نمرات و چک آن توسط محصل از صورت صحت بودن آن
 5. چاپ نمودن اصل جدول نمرات در مدیریت تهیه اسناد تحصیلی
 6. چک و طی مراحل جدول نمرات در پوهنحی مربوطه

نوت: جدول نمرات برای اشخاص ذیل توزیع میگردد:

 1. دراپ تحصیل
 2. منفک
 3. تبدیلی
 4. ارائیه اسناد موثق​​

پروسیجر توزیع دیپلوم

 1. در قسمت خانه پری فورم توسط خود فارغ  بسیار دقت شود.
 2. در فورم انگلیسی اسپیل اسم ، تخلص ، ولد بطور کامل ، دقیق حروف کلان نوشته شود.  
 3. فورم توسط خود فارغ خانه پری گردد نه دیگر شخص.
 4. در فورم دری و انگلیسی نمبر حاضری خویش را نوشتن .
 5. سافت عکس باید بسیار شفاف باشد ( HD ) .
 6. چهار قطعه هارد عکس و کاپی تذکره ضمیمه فورم دیپلوم بوده و تمام عکس ها باید یکسان باشد.
 7. در هنگام چاپ دیپلوم اصل تذکره فارغ نزدش باشد.
 8. در قسمت Convert  سال تولد دقت نماید تا اشتباه صورت نگیرد .
 9. در وقت convert نمودن روز ، ماه و سال را درج  converter نمودن و حاصل آنرا در فورم برسانید.
 10. covert سال تولد خویش را از صدور تذکره اخذ ننمائید.
 11. در قسمت چک خاکه دیپلوم مخصوصاً برای مونث Daughter  به مخفف D ، she استفاده میشود و برای مذکر son به مخفف S و He استفاده میشود موتوجه باشد که برای مونث he و برای پسر ها she اگر تیپ شده بود اصلاح کنند.
 12. قسمت پائین فورم دیپلوم که توسط پوهنحی خانه پری میگردد یک بار توسط خود فارغ چک گردد تا در قسمت مشخصات خانه پری شده اشتباه نباشد.
 13. بودن تخلص در دیپلوم ضروری است چون در خارج از کشور برای فارغان مفید تمام میشود.
 14. بعد از خانه پری مکمل فورم های دری و انگلیسی خانه پری قسمت پائین فورم که مربوط پوهنحی میشود.
 15. بعد از خانه پری مکمل فورم دیپلوم توسط پوهنحی خاکه دیپلوم چاپ میگردد و هر شخص خاکه دیپلوم خویش را حرف به حرف چک نمایند.
 16. در صورت درست بودن در قسمت پائین خاکه دیپلوم به قلم خود نوشته کنند ( متن فوق صحت است قناعت دارم  و امضا کند
 17. و اگر کدام قسمت اسپیل خاکه اشتباه شده باشد آن را خط زده و درست آنرا نوشته کند بعد از آن این متن را نوشته کنند ( متن فوق صحت است قناعت دارم)  و امضا کند.
 18. در فورم های دری و انگلیسی دیپلوم نمبر حاضری خویش را برسانند.
 19. پوهنحی مربوطه در فورم های دری و انگلیسی دیپلوم نمبر حاضری فارغان را برساند.
 20. عدم مسولیت خویش را هر فارغ به اسرع وقت خلاص نماید.
 21. برای هر دیپارتمنت جهت پرنت دیپلوم های شان یک روز مشخص تعین میگردد.
 22. قیمت دیپلوم 1000 افغانی است.