مديريت عمومي تنظيم برنامه هاي ماستري پوهنتون پولي تخنيك كابل:

برنامه ماستري پوهنتون پوليتخنيك كابل درسال 1390 بعد از وقفه طولاني دوباره درچوكات معاونيت امورعلمي به فعاليت آغاز نمود كه در ابتدا برنامه ماستري ديپارتمنت هايدورليك و ساختمانهاي هايدروتخنيكي شروع به فعاليت نمود .

 در سال 1391  برنامه ماستري ديپارتمنت ساختمانهاي صنعتي و مدني و درسال 1392 ديپارتمنت انجنيري جيولوجي و اكتشاف معادن برنامه هاي ماستري خويشرا آغاز نمودند كه تا حال جريان دارد اين مديريت توسط محترم عبداللطيف فارغ التحصيل پوهنحي ساينس پوهنتون تعليم و تربيه كابل به پيش برده ميشود  وتاحال به تعداد ( 183 )  محصل از طبقه ذكور واناث را در سه رشته متذكره به سويه ماسترفارغ به جامعه تقديم نموده است  و فعلاً در هر سه ديپارتمنت  هاي بخش ماستري اين پوهنتون به تعداد (162) از محصلين طبقه اناث و ذكور مصروف سپري نمودن پروگرام ماستري خويش ميباشند .

رهبري پوهنتون پولي تخنيك كابل در نظر دارد تا دررشته هاي مختلف ديگر نيز برنامه هاي ماستري را به ابتكاراستادان مجرب اين پوهنتون آغاز نمايد كه مايه سرفرازي و وطندوستي ايشان ميباشد. آخرین تاریخ ثبت نام در جلسه بورد ماستری سال تعین میگردد ومعمولآ از تاریخ 15 دلو الی 15 حوت میباشد که فیس یک سمستربرنامه ماستری پوهنتون پولی تخنیک کابل مبلغ ( 25000 ) افغانی بوده ،  نظام درسی برنامه ماستری سیستم کردیت میباشد.

برنامه های ماستری پوهنتون پولی تخنیک کابل مدت دو سال است که چهار سمستر را دربر میگیرد ،و وقت درسی آن بعد از رسمیات بوده که از طرف اساتید این مکان علمی به شیوه جهانی تدریس میگردد.

شرايط پذيرش به برنامه هاي ماستري

  1. داشتن ديپلوم معتبر و قبول شده ليسانس در رشته مربوطه با مرتبط به آن
  2. داشتن اوسط نمرات حد اقل (65%)
  3. دانستن يكي از لسان هاي بين المللي (انگليسي)
  4. داشتن توانايي و امكانات پرداخت حق الشمول و حق التحصيل