Spoken Tutorial ‌ دربرگیرنده کلیپ های صوتی است که در راستا آموزش و تدریس نرم افزار های مجانی با کود باز Free and Open) Source Software)

توسط پوهنتون IIT‌ ممبی پروفیسور کنان مگرولیا طراحی گرددیده است مانند آموزش 

Linux, Scilab, LaTeX, PHP & MySQL, Java, C/C++, LibreOffice.

برای معرفی این برنامه به ویدیو پروفیسور کنان مگدولیا که طراح این نوع آموزش می باشد مراجعه نمایید:

https://www.youtube.com/results?search_query=spoken+tutorial+iit+bombay+...

محصلین عزیز میتوانید به سایت ذیل مراجعه نمایید و یا در یوتیوب کلیپ های بیشتر را جستجو نمایید.

https://spoken-tutorial.org