ورکشاپ آموزشی (تدریس مبتنی برنتایج وآموزش محصل محوری)

27 Feb, 2020

ورکشاپ آموزشی (تدریس مبتنی برنتایج وآموزش محصل محوری) ازسوی دفترHEDP   (برنامه انکشاف تحصیلات عالی) برای استادان این پوهنتون دایرگردید.

درنخست آیاتی ازکلام الله مجید تلاوت گردید بعدآ محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمد سعید "کاکر" رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل ازاشتراک استادان دراین ورکشاپ تشکری نموده درمورد ارتقا وفراگیری شیوه های جدید تدریس درعصرحاضرصحبت نموده وازمسولین دفترHEDP (برنامه انکشاف تحصیلات عالی) بخاطرراه اندازی ورکشاپ متذکره تشکروقدردانی نمودند.

همچنان محترم پوهنیارسکندر"حدران" آمرمرکزانکشاف مسلکی درمورد برنامه های انکشاف تحصیلات عالی ومزایای آن برای استادان ونهادهای علمی واکادمیک وضرورت اشتراک استادان دراین برنامه ها معلومات دادند.

قابل یادآوریست که دراین وکشاپ آموزشی به تعداد (56) تن ازاستادان اشتراک دارندکه به مدت 12روزبرگزارمیگردد.